inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στη βοήθεια της Εθνικής Τράπεζας προσβλέπει η βιομηχανία φωτοβολταϊκών Solar Cells HellasΣτη βοήθεια της Εθνικής Τράπεζας, προκειμένου να επιβιώσει και να αναπτυχθεί, προσβλέπει η φωτοβολταϊκή βιομηχανία Solar Cells Hellas, η οποία αντιπροσωπεύει μια από τις σημαντικότερες βιομηχανικές επενδύσεις της τελευταίας δεκαετίες, έχει επιχορηγηθεί με δημόσιους πόρους βάσει του νόμου περί στρατηγικών επενδύσεων και έχει περιέλθει σε χρηματοοικονομικό αδιέξοδο, λόγω κατάρρευσης των πωλήσεών της και συσσώρευσης αφενός μεγάλων ζημιών και, αφετέρου, υψηλών δανειακών υποχρεώσεων.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1996 και έθεσε σε λειτουργία στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας, το 1998, μονάδες παραγωγής δισκίων πυριτίου (wafers), φωτοβολταϊκών στοιχείων (solar cells) και φωτοβολταϊκών πλαισίων (pv modules), με βιομηχανικούς και λοιπούς χώρους στεγασμένης επιφάνειας 6.800 τ.μ. επί συνολικής έκτασης 21.700 τ.μ. Αποτέλεσε, κατά την ίδρυσή της, τη μεγαλύτερη καθετοποιημένη βιομηχανία του είδους της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ωστόσο, η υποκατάσταση εισαγωγών δεν είχε μεγάλη χρονική διάρκεια.

Ολοκληρώνοντας το 2015 την έννατη οικονομική χρήση της, η Solar Cells Hellas κατέγραψε έσοδα 2,15 εκατ. ευρώ, έναντι 0,3 εκατ. περίπου ευρώ την προηγούμενη χρήση, αυξημένα μεν κατά 6,3 φορές σε ετήσια βάση, αλλά υποπολλαπλάσια των ετήσιων εσόδων ακόμη και άνω των 55 εκατ. ευρώ που είχε πραγματοποιήσει κατά την τετραετία 2009-2012.

Η επιχείρηση βελτίωσε κατά 9,9 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο (29,9% έναντι 20% το 2014). Τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη έκτακτων εσόδων και εξόδων, ήταν κέρδη 0,7 εκατ. ευρώ (ζημιές 1,9 εκατ. ευρώ το 2014), τα οποία δεν ήταν ικανά να αποτρέψουν την καταγραφή -μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων, των τόκων και λοιπών εξόδων της χρήσης- ζημιών προ φόρων και μετά φόρων ύψους 5,5 εκατ. ευρώ (7,7 εκατ. ευρώ το 2014). Τα αποτελέσματα της χρήσης επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 4,1 εκατ. ευρώ και χρηματοοικονομικές δαπάνες 2,1 εκατ ευρώ. Οι νέες απώλειες ανέβασαν σε 25,7 εκατ. ευρώ τις συσσωρευμένες ζημιές της.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 32,8 εκατ. ευρώ, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες, προς την Εθνική Τράπεζα κυρίως. Εναντι αυτών η Τράπεζα είχε εγγράψει επί των ακινήτων της προσημειώσεις υποθηκών ποσού 43 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της βιομηχανίας (11,7 εκατ. περίπου ευρώ) ήταν κατά 24 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (άνω των 35,7 εκατ. ευρώ). Επιπλέον, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή δεν είχε διενεργήσει προβλέψεις απομείωσης απαξιωμένων αποθεμάτων ποσού 1,1 εκατ. ευρώ και επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων ποσού επίσης 1,1 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα δεν ξεπερνούσαν τις 19.000 ευρώ. Προκειμένου να βελτιώσει τη ρευστότητά της, είχε προβεί σε πώληση αποθεμάτων και αλλαγή της πιστοδοτικής πολιτικής της.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης στις 31.12.2015, αν και συμπεριελάμβαναν αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων 16,2 εκατ. ευρώ, είχαν περιοριστεί σε 6,2 εκατ. ευρώ (11,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 14,7% (23,5%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 41,9 εκατ. ευρώ, εξαιτίας των υψηλών συσσωρευμένων ζημιών. Συγχρόνως, λόγω μείωσης των ιδίων κεφαλαίων κάτω του 50% του μετοχικού κεφαλαίου συνέτρεχαν προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του ν. 2190/1920.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 16,5 εκατ. ευρώ, έναντι 20,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, για το σύνολο της χρήσης 2016 η εταιρεία δεν ανέμενε αύξηση των πωλήσεών της, κυρίως λόγω «των αρνητικών διεθνών συγκυριών, του έντονου ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά και της αυστηρής φορολογίας του τομέα», ενώ αναγνώριζε ότι η πορεία της θα κριθεί από τον ρυθμό μεταβολής των εσόδων της και τον πιθανό διακανονισμό των δανειακών της υποχρεώσεων. Βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Εθνική Τράπεζα και ευελπιστεί ότι αυτές θα είναι επιτυχείς και θα οδηγήσουν σε «ελάφρυνση της επιχείρησης από το μεγάλο κόστος της εξυπηρέτησης των δανείων», μειώνοντας σημαντικά το ύψος τους και τα επιτόκια εξυπηρέτησής τους και εξασφαλίζοντας νέα δανειακά κεφάλαια, στο πλαίσιο της αιτούμενης αναδιάρθρωσης των τραπεζικών οφειλών της. Με απώτερο σκοπό, όπως αναφέρει, τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού της, έχει υπογράψει συμβάσεις, ως υπεργολάβος, για τη συντήρηση και την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων χρηματοδοτούμενων από την Εθνική Τράπεζα. Πιστεύει ότι με τη βελτίωση του εγχώριου και διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος «θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όλες τις δυσκολίες, ώστε να προχωρήσει στο μέλλον με καλύτερες προοπτικές».

Επίσης, δήλωνε την ετοιμότητά της να προσλάβει ή να ενοικιάσει επιπλέον προσωπικό, καθώς ασχολείται και με την παροχή υπηρεσιών εκπόνησης τεχνοοικονομικών μελετών, τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο τον Δημ. Παναγάκο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Λεων. Παναγάκο, εκ μέρους των μετόχων της, το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 10 εργαζόμενους, έναντι 27 το 2014 και άνω των 300 λίγα χρόνια πριν.

Οι συνολικές πωλήσεις της SOLAR CELLS HELLAS τη χρονική περίοδο 2008-2015, δηλαδή στο διάστημα των οκτώ αυτών ετών που λειτουργεί παραγωγικά, ανήλθαν σε 129,2 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις τής απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 20,2 εκατ. ευρώ. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές άνω των 25 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 25,7 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το αποτέλεσμα της περιόδου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 5,6 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις τέσσερις πρώτες χρήσεις της παραγωγικής λειτουργίας της (2008-2011) και ζημιογόνος τις τέσσερις τελευταίες (2012-2015). Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 55,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2011. Οι πωλήσεις της το 2008 ήταν της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, είχε κάνει γνωστό κατά το παρελθόν ότι είχε αναλάβει τη διαχείριση φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 400 MW, εκ των οποίων 300 MW αντιστοιχούσαν σε ιδιόκτητα πάρκα που είχαν υπαχθεί στις διαδικασίες περί στρατηγικών επενδύσεων του ν. 3894/2012, καθώς και αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 88 MW. Ως συγγενικές ή συνεργαζόμενες και υπό την ευρεία έννοια συνδεδεμένες εταιρείες με τη Solar Cells Hellas έχουν αναφερθεί οι εμπορικές, βιομηχανικές ή ενεργειακές και συναφείς εταιρείες Soltech, Solar Datum, Dimpan, Admotec, Spes Solaris, Spes Solaris - Solar Concept, Solar Facilities Management, Solar Cells Hellas Trading, Bonitas, South Staff, Regional Investments, Leopan Constructions, Solar Factory, Ηλεκτρογένεσις Ενεργειακή και 4Ε Ενεργειακή. Στις 31.12.2015 οι συμμετοχές της εταιρείας σε τρίτες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, ήταν ύψους 13,5 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: SOLAR CELLS HELLAS

www.inr.gr, 15 Δεκεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS