inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οι αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ενισχύουν τα μεγέθη της ChipitaΥψηλότερες πωλήσεις από τις αγορές της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, που θα οδηγήσουν στην καταγραφή βελτιωμένων λειτουργικών αποτελεσμάτων τη χρήση 2016, αναμένει η βιομηχανία κρουασάν, παρεμφερών προϊόντων ζύμης, αλμυρών σνακς, κέικς και ζαχαρωδών προϊόντων Chipita, η οποία το 2015 εμφάνισε υψηλή κερδοφορία, επωφελούμενη από κεφαλαιακά κέρδη.

Επιπρόσθετα οφέλη αναμένει, επίσης, από την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της σε άλλες περιοχές και ειδικότερα στην Ασία, καθώς τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους δημιούργησε κοινοπρακτικό σχήμα με σκοπό την παραγωγή προϊόντων της στη Μαλαισία.

Η επιχείρηση, που διαθέτει 11 δικά της εργοστάσια με 38 γραμμές παραγωγής στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ινδία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία και την Τουρκία, καθώς και έξι εργοστάσια με 28 γραμμές παραγωγής στο πλαίσιο κοινοπρακτικών σχημάτων στην Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της. Σε σύγκριση με το 2014, στη διάρκεια του 2015 οι τραπεζικές υποχρεώσεις της μειώθηκαν. Ωστόσο, στα τέλη του 2015 είχαν καταστεί στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες και αντιστοιχούσαν στο 61,5% των ετήσιων εσόδων της.

Η Chipita ιδρύθηκε το 1973. Το 1991, ενώ ανήκε πια στον επιχειρηματία Σπ. Θεοδωρόπουλο και τον αραβικό επιχειρηματικό όμιλο Olayan, κυκλοφόρησε τα κρουασάν «7Days» και τέσσερα χρόνια αργότερα τα αλμυρά σνακς «Bake Rolls», στα οποία επίσης στηρίχτηκε η διεθνής εξάπλωση των παραγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων της. Αργότερα ο παραγωγικός κλάδος της αποτέλεσε μέρος της εταιρείας Vivartia, αλλά απέκτησε ξανά αυτόνομη επιχειρηματική βιομηχανική οντότητα τον Ιούλιο του 2010, κατόπιν απόσχισης του κλάδου αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής της Vivartia και εισφοράς του στην κυπριακή συμμετοχική εταιρεία UFIB ιδιοκτησίας του Σπ. Θεοδωρόπουλου και του ομίλου Olayan, της οποίας έγινε θυγατρική. Από τον Δεκέμβριο του 2014, κατόπιν διασυνοριακής συγχώνευσης και απορρόφησης της έως τότε μητρικής κυπριακής εταιρείας, έγινε κορμός του ομώνυμου ομίλου Chipita.

Ο όμιλος εταιρειών Chipita παράγει και διακινεί γλυκά και αλμυρά σνακς σε 66 χώρες με τα διεθνή εμπορικά σήματα «7Days, «Fineti» και «Chipicao» και πληθώρα τοπικών εμπορικών σημάτων. Συμμετέχει άμεσα και έμμεσα σε δεκάδες εμπορικές, βιομηχανικές και άλλες εταιρείες στην Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία και την Αμερική.

Ολοκληρώνοντας την οικονομική χρήση του έτους 2015, η Chipita σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τις θυγατρικές της, κατέγραψε έσοδα ύψους 388,9 εκατ. ευρώ, έναντι 357,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, αυξημένα κατά 8,7% (+31,2 εκατ. ευρώ) σε ετήσια βάση. Η αύξηση αυτή προήλθε κατά βάση από τη διεύρυνση των πωλήσεων στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κατά 27%, καθώς αυτές σημείωσαν αύξηση 48% στη Ρουμανία, 12% στην Πολωνία, 13% στη Βουλγαρία και από 20% ως και 28% στις χώρες Τσεχία, Σλοβακία και Ουγγαρία. Επίσης, οι πωλήσεις του στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 26%. Ανοδικά κινήθηκαν οι πωλήσεις του και στις περισσότερες από τις άλλες χώρες όπου δραστηριοποιείται, ενώ στην Ελλάδα αυξήθηκαν με ρυθμό 2,6%, έπειτα από μια τριετία σημαντικής πτώσης τους. Το 99,3% των εσόδων της (386,35 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 0,7% (περίπου 2,5 εκατ. ευρώ) από εμπορικές.

Η εταιρεία ενίσχυσε το μεικτό περιθώριο κέρδους της (48,3% έναντι 47,7% το 2014), γεγονός που οδήγησε στην καταγραφή αυξημένων κατά 10% μεικτών κερδών ύψους 187,8 εκατ. ευρώ, έναντι 170,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+17 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), εξαιρουμένων έκτακτων δαπανών 13,7 εκατ. ευρώ για την ανάκληση προϊόντων στην αγορά της Ινδίας, διαμορφώθηκαν σε 58,8 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 59,7 εκατ. ευρώ το 2014, μειωμένα κατά 1,4% και ίσα προς το 15,1% των πωλήσεων (16,7% το 2014). Σε συγκρίσιμη βάση, λαμβανομένων υπόψη των μεταβολών που επήλθαν στα ποσοστά της συμμετοχής της σε αιγυπτιακή εταιρεία, αυξήθηκαν κατά 8,9% (ήταν 54,1 εκατ. ευρώ το 2014).

Η επιχείρηση, από κοινού με τις θυγατρικές της, κατέγραψε ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων τρίτων 62,7 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι αντίστοιχων κερδών 12,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, τα οποία ενσωματώνουν κεφαλαιακά κέρδη 62,6 εκατ. ευρώ από την πώληση μεριδίου συμμετοχής της σε συγγενική αιγυπτιακή εταιρεία, στην οποία διατηρεί μειοψηφικό ποσοστό (13%, από 28% προηγουμένως). Το τελικό ενοποιημένο αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 56,2 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 13,5 εκατ. ευρώ το 2014.

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 19,6 εκατ. ευρώ (19,2 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 16,1 εκατ. ευρώ (17,8 εκατ. ευρώ το 2014).

Επίσης, εκτός από τις ζημιές 13,7 εκατ. ευρώ στην Ινδία, τα τελικά αποτελέσματα της επιχείρησης επιβαρύνθηκαν με σημαντικού ύψους προβλέψεις απομείωσης στοιχείων του ενεργητικού και ζημιές 3,3 εκατ. ευρώ λόγω ρευστοποίησης της συμμετοχής σε κοινοπρακτικό σχήμα στο Μεξικό. Αντιθέτως, τα τελικά αποτελέσματα ευνοήθηκαν με σημαντικού ύψους έσοδα από πιστωτικούς τόκους και συναφή κέρδη, από διάθεση ενσώματων παγίων και από επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικής, πέραν των 62,6 εκατ. ευρώ που ήταν τα έκτακτα κέρδη από τη ρευστοποίηση μετοχών της συγγενικής αιγυπτιακής εταιρείας (Edita Foods).

Εξαιρουμένων των έκτακτων, μη επαναλαμβανόμενων εσόδων και εξόδων τα καθαρά κέρδη της Chipita το 2015, μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων τρίτων, ήταν ύψους 14 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 36%.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), εξαιρουμένων των έκτακτων ζημιών που προέκυψαν στην ινδική αγορά, υποχώρησε σε 6,8%, από 6,9% το 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 864,6 εκατ. ευρώ, οριακά αυξημένο (+0,1%).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων που η επιχείρηση έχει από ετών υιοθετήσει, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν αναδιατυπωθεί.

Η Chipita και οι θυγατρικές της, ως σύνολο, στις 31.12.2015 βαρυνόταν με βραχυπρόθεσμες στο σύνολό τους δανειακές υποχρεώσεις ύψους 239,4 εκατ. ευρώ, έναντι συνολικών δανειακών υποχρεώσεων 287,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 16,7%. Ενώ εκκρεμούσε η αιτούμενη αναδιάρθρωση ομολογιακών δανείων ύψους 201,5 εκατ. ευρώ, διέθετε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του ομίλου (157,5 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 161,5 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών του (319 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 42,5 εκατ. ευρώ (18,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014), εκ των οποίων 15,7 εκατ. ευρώ ήταν καταθέσεις σε ευρώ και 25,7 εκατ. ευρώ αφορούσαν καταθέσεις σε άλλα νομίσματα. Στα περιουσιακά στοιχεία της δεν υπήρχαν εμπράγματα βάρη.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά του ομίλου ανέρχονταν σε 477,6 εκατ. ευρώ (442,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 55,2% (51,2%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων, παρά το γεγονός ότι στη διάρκεια του 2015 το μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής εταιρείας είχε μειωθεί κατά 10,1 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του στις 31.12.2015 ήταν ύψους 270,8 εκατ. ευρώ, έναντι 273,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Ωστόσο, στη διάρκεια της χρήσης δαπάνησε για αγορά ενσώματων και άυλων παγίων 20,5 εκατ. ευρώ (19,9 εκατ. ευρώ το 2014), υλοποιώντας, μεταξύ άλλων, πρόγραμμα επέκτασης των βιομηχανικών δραστηριοτήτων του στην Πολωνία, για την κάλυψη αυξημένης ζήτησης των προϊόντων «Bake Rolls» στις αγορές της Γερμανίας και γειτονικών χωρών.

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές και οι συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες στις 31.12.2015 είχαν αποτιμηθεί στην αξία των 74,7 εκατ. ευρώ. Στα χρηματοοικονομικά στοιχεία της εταιρείας συμπεριλαμβάνονταν μετοχές των τραπεζών Εθνική, Πειραιώς και Eurobank, καθώς είχε δαπανήσει 8,6 εκατ. ευρώ κατά την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τους, αποκτώντας μετοχές.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο τον Δημ. Παπούλια, διευθύνοντα σύμβουλο τον θεμελιωτή της Σπ. Θεοδωρόπουλο και αναπληρωτές διευθύνοντες συμβούλους τον Στ. Νέζη και τη Μαρία Γεώργαλου, στα τέλη του 2015 απασχολούσε μαζί με τις θυγατρικές της, μία συγγενική εταιρεία και κοινοπρακτικές εταιρείες στις οποίες έχει βαρύνοντα ρόλο, συνολικά 10.239 εργαζόμενους, έναντι 9.330 τα τέλη του 2014. Διέθεσε το 2015 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις εργαζομένων του ομίλου 65,61 εκατ. ευρώ, έναντι 64,34 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές διοικητικών στελεχών διέθεσε 4,70 εκατ. ευρώ (4,20 εκατ. ευρώ το 2014).

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του, οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου CHIPITA την τριετία 2013-2015, δηλαδή στο διάστημα των τριών αυτών ετών που ο όμιλος έχει λάβει τη σημερινή νομική μορφή του, ανήλθαν σε 1,06 δισ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές του απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 157,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,8% των πωλήσεων και το 6% του μέσου όρου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων ήταν κέρδη 64,3 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας κέρδη 48,9 εκατ. ευρώ, τα οποία εμπεριέχουν σημαντικού ύψους έκτακτα, κεφαλαιακά και άλλα έσοδα.

Η μητρική ελληνική βιομηχανική εταιρεία το 2015 κατέγραψε πωλήσεις 103,45 εκατ. ευρώ (+7,2%), μεικτά κέρδη 31,4 εκατ. ευρώ (-4,2%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 6,6 εκατ. ευρώ (+128,5%), κέρδη προ φόρων 13,2 εκατ. ευρώ (ζημιές 16,1 εκατ. ευρώ το 2014) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 7,7 εκατ. ευρώ (ζημιές 12,6 εκατ. ευρώ το 2014). Το 63,3% των εσόδων της (65,4 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες, το 13,2% (13,6 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση εμπορευμάτων συγγενικών επιχειρήσεων και το υπόλοιπο 23,5% (περίπου 24,4 εκατ. ευρώ) από την πώληση πρώτων υλών σε άλλες εταιρείες του ομίλου. Στα λοιπά έσοδά της συμπεριλαμβάνονταν 15,1 εκατ. ευρώ για αμοιβές υπηρεσιών διαχείρισης και 3,9 εκατ. ευρώ για αμοιβές δικαιωμάτων. Το αναπόσβεστο υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων, που έχει λάβει, είχε μειωθεί σε 1,5 εκατ. ευρώ. Διαφορές φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 2010-2011 συμψηφίστηκαν με τη χρήση προβλέψεων για έκτακτους κινδύνους προγενέστερων χρήσεων.

Στα τέλη του 2015 η μητρική εταιρεία απασχολούσε 732 εργαζόμενους, έναντι 750 τα τέλη του 2014. Διέθεσε το 2015 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις εργαζομένων της 29,34 εκατ. ευρώ, έναντι 31,45 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές διοικητικών στελεχών διέθεσε 1,30 εκατ. ευρώ (επίσης 1,30 εκατ. ευρώ το 2014).

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας CHIPITA τη χρονική περίοδο 2010-2015, δηλαδή στο διάστημα των έξι αυτών ετών που λειτουργεί με την τρέχουσα νομική μορφή της ως βιομηχανική εταιρεία του ομίλου, ανήλθαν σε 663 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές της απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 35,7 εκατ. ευρώ. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές ύψους 404,4 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές 388 εκατ. ευρώ, που οφείλονται αποκλειστικά σε λογιστικές απομειώσεις αξίας συμμετοχών και άλλων περιουσιακών στοιχείων, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και του επαναπροσδιορισμού της νομικής ταυτότητας του οικείου ομίλου του, μέχρι την πραγματοποίηση της διασυνοριακής συγχώνευσης UFIB-CHIPITA.

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, για τη χρήση 2016 η Chipita αναμένει υψηλότερες επιδόσεις. Θεωρεί ότι το 2015 ήταν μια ιδιαιτέρως επιτυχημένη χρονιά, καθώς επιτεύχθηκαν, εκτός των άλλων, σημαντική μείωση του δανεισμού και ενίσχυση της ρευστότητάς της. Εστιάζει στην επέκταση των δραστηριοτήτων της στις αγορές της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, όπου κατεγράφησαν καθαρά κέρδη 23 εκατ. ευρώ το 2015, διερευνώντας συγχρόνως νέες ευκαιρίες αποδοτικής γεωγραφικής επέκτασης.

Παραμένει προσανατολισμένη στη διεθνή αγορά, στην ενδυνάμωση των εμπορικών σημάτων της, στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων διατροφής και στον αυστηρό έλεγχο του λειτουργικού κόστους.

Τον Μάρτιο του 2016 υπέγραψε συμφωνία με την εταιρεία Munchy Food Industries για τη σύσταση κοινοπρακτικού σχήματος παραγωγής κρουασάν στη Μαλαισία. Στην Ινδία έχει προχωρήσει, όπως δηλώνει, στις απαραίτητες διοικητικές και εμπορικές ενέργειες που θα της επιτρέψουν τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της στη χώρα, αναδιοργανώνοντας παράλληλα το δίκτυο διανομής των προϊόντων της και αποκτώντας το σύνολο των μετοχών της Chipita India. Η ανάπτυξή της στην αγορά της Τουρκίας, όπου οι πωλήσεις το 2015 ανήλθαν σε 7,8 εκατ. ευρώ έναντι 2,1 εκατ. ευρώ το 2014, συνεχίζεται, αν και η επίτευξη κερδοφορίας της θυγατρικής Chipita Gida καθυστερεί ακόμη. Επίσης, ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί κατά το 2016 στη διεύρυνση των πωλήσεων στη Βρετανία. Επί ελληνικού εδάφους αναμένονται πρόσθετα οφέλη από την κυκλοφορία των νέων προϊόντων «Pizzeti» και «Chipicao». Η διερεύνηση των δυνατοτήτων δημιουργίας βιομηχανικής μονάδας στα Δυτικά Βαλκάνια δεν έχει ακόμη καταλήξει σε αποτελέσματα. Αντιθέτως, η εμπορική κατ' αρχάς επέκταση στη δυτική ακτή της Αφρικής είναι γεγονός, μέσω απόκτησης μεγαλύτερου μεριδίου σε εταιρεία της Γκάνας και μετονομασίας μιας εκ των θυγατρικών σε Chipita Ghana. Ο κύκλος των εμπορικών θυγατρικών του ομίλου διευρύνθηκε το 2015, με την ίδρυση της εταιρείας Chipita Lefco στη Λευκορωσία. Επίσης, η ομογενοποίηση της οργανωτικής δομής του ομίλου προχώρησε ακόμη περισσότερο, με την απορρόφηση των θυγατρικών Chipita East Europe, Prophant και Chipita CIS από τη Chipita Participations.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: CHIPITA ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

www.inr.gr, 16 Δεκεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS