inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξηση πωλήσεων 11% αναμένει για το 2016 η βιομηχανία πλαστικών ΜόρνοςΣε υψηλότερα επίπεδα, απ' ό,τι το 2015, αναμένεται να διαμορφωθεί το 2016 ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας ειδών εύκαμπτης και άκαμπτης συσκευασίας Μόρνος του ομίλου επιχειρήσεων Κυρ. Φιλίππου, η οποία το 2015 κατέγραψε αυξημένες πωλήσεις, για δεύτερο συνεχόμενο έτος.

Η εταιρεία είναι η μεγαλύτερη του είδους της στην Ελλάδα, καθώς συνδυάζει την παραγωγή ποικίλων πλαστικών και χάρτινων συσκευαστικών ειδών. Ιδρύθηκε το 1991 και εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στη Θήβα του νομού Βοιωτίας, στο 7ο χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θήβας-Χαλκίδας. Εξάγει περί το 10% των προϊόντων της, συνήθως, σε άλλες βαλκανικές χώρες, τη Γερμανία, τη Βρετανία, τη Κύπρο και τις ΗΠΑ. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της αφορά πλαστικά κύπελλα βιομηχανικής χρήσης, κύπελλα εστίασης και οικιακής χρήσης, κιβώτια φιαλών και βαρέλια. Οι δραστηριότητές της στον τομέα της εύκαμπτης συσκευασίας περιλαμβάνουν την παραγωγή φιλμ πολυαιθυλενίου, εκτυπώσεις βαθυτυπίας και φλεξογραφίας, lamination, σακουλοποίηση, ρολλοκοπή και παραγωγή sleeves για φιάλες και περιέκτες. Παράγει, ακόμη, εκτυπωμένα και μη εκτυπωμένα χάρτινα κουτιά και χάρτινες ετικέτες. Οι εγκαταστάσεις της στη Θήβα, επί ιδιόκτητου οικοπέδου 240.000 τ.μ., έχουν στεγασμένη επιφάνεια 47.000 τ.μ.

Συμμετέχει με μερίδια 66,7% στην κυπριακή εμπορική εταιρεία Morpack Cyprus, 100% στην υπό εκκαθάριση σχεδόν βιομηχανική αλβανική εταιρεία Morpack Albania και 100% στη λουξεμβουργιανή συμμετοχική εταιρεία Overpack Holding.

Ολοκληρώνοντας την οικονομική χρήση του έτους 2015, η Μόρνος σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τις θυγατρικές της, κατέγραψε έσοδα ύψους 54,7 εκατ. ευρώ, έναντι 51,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, αυξημένα κατά 6,8% (+3,5 εκατ. ευρώ) σε ετήσια βάση. Η αύξηση αυτή προήλθε κατά βάση από τα προϊόντα εύκαμπτης συσκευασίας, τα οποία απέφεραν έσοδα ύψους 16,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 20% και ίσα προς το 30,8% των συνολικών. Τα έσοδα από είδη άκαμπτης πλαστικής συσκευασίας αυξήθηκαν κατά 3,8%, ξεπέρασαν τα 29,75 εκατ. ευρώ και αποτέλεσαν το 54,4% των συνολικών. Περί τα 6,2 εκατ. ευρώ (11,4% των συνολικών, μειωμένα κατά 2,9%) ήταν τα έσοδα από προϊόντα χάρτινης συσκευασίας, ενώ σχεδόν 1,9 εκατ. ευρώ (3,4%, -10%) προήλθαν από λοιπές δραστηριότητες της επιχείρησης. Συνολικά, το 98,3% των εσόδων της (σχεδόν 53,8 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 1,7% (περίπου 0,9 εκατ. ευρώ) από την παροχή υπηρεσιών. Επίσης, το 35,5% των εσόδων της (19,4 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις στις εταιρείες ΦΑΓΕ, ΕΒΓΑ, Elbisco και άλλες βιομηχανίες τροφίμων του ομίλου Κυρ. Φιλίππου. Η συνεισφορά των πωλήσεων σε χώρες εκτός της Ευρωζώνης ήταν της τάξεως των 4,15 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 7,6% των συνολικών. Σημαντική αύξηση σημείωσαν οι πωλήσεις κυπέλλων στις ΗΠΑ. Ανοδικά κινήθηκαν γενικότερα οι εξαγωγές.

Η εταιρεία απώλεσε μέρος του μεικτού περιθωρίου της (16,3% έναντι 17,2% το 2014), γεγονός που αποδίδεται στη μεταβολή του προϊοντικού μείγματος των πωλήσεων και τη χορήγηση εκπτώσεων σε πελάτες, στο πλαίσιο αλλαγής του τρόπου πληρωμής με σκοπό τη βελτίωση της ρευστότητας και τη μείωση του πιστωτικού ρίσκου. Ωστόσο, λόγω της αύξησης των πωλήσεων κατεγράφησαν αυξημένα κατά 0,7% μεικτά κέρδη (8,9 εκατ. ευρώ έναντι 8,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν σε 5,3 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών σχεδόν 6,2 εκατ. ευρώ το 2014, μειωμένα κατά 14,8% και ίσα προς το 9,6% των πωλήσεων (12,1% το 2014), κυρίως λόγω ζημιών 1,1 εκατ. ευρώ της Morpack Albania από ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων και διαγραφή άλλων στοιχείων του ενεργητικού της, αλλά και επιβάρυνσης από αυξημένο κόστος διανομής προϊόντων στις ΗΠΑ.

Τελικώς η επιχείρηση παρουσίασε, από κοινού με τις θυγατρικές της, ζημιές προ φόρων και δικαιωμάτων τρίτων 0,9 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν ζημιές σχεδόν 0,9 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,6 εκατ. περίπου ευρώ το 2014. Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 3,9 εκατ. ευρώ (επίσης 3,9 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους 2,4 εκατ. ευρώ (2,8 εκατ. ευρώ το 2014), που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 11,5% των πωλήσεων. Επίσης, επιβαρύνθηκε με απομειώσεις στοιχείων του ενεργητικού 0,3 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμα προ φόρων, δικαιωμάτων τρίτων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 3 εκατ. ευρώ.

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησε σε 6,1%, αντί 7% το 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 86,8 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 1,8%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η επιχείρηση έχει από ετών υιοθετήσει.

Η Μόρνος και οι θυγατρικές της στις 31.12.2015 βαρυνόταν με κατά 88% μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 50,6 εκατ. ευρώ, έναντι 50,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Διέθετε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του ομίλου (36 εκατ. περίπου ευρώ) ήταν κατά 12,4 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών του (23,65 εκατ. ευρώ), που μειώθηκαν κατά 37% σε ετήσια βάση, λόγω αναχρηματοδότησης ομολογιακού δανείου και μετατροπής σημαντικού μέρους του βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε μακροπρόθεσμο. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,7 εκατ. ευρώ (0,9 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Για εξασφάλιση των δανείων είχαν εγγραφεί επί των ακινήτων της προσημειώσεις και υποθήκες ποσού 50,4 εκατ. ευρώ και είχε ενεχυριαστεί το σύνολο των μετοχών της αλβανικής θυγατρικής.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά του ομίλου ανέρχονταν σε 10,4 εκατ. ευρώ (11,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 12% (13%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του στις 31.12.2015 ήταν ύψους 43,8 εκατ. ευρώ, έναντι 47,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Ωστόσο, στη διάρκεια της χρήσης δαπάνησε για αγορά ενσώματων παγίων 2,9 εκατ. ευρώ (1,8 εκατ. ευρώ το 2014), υλοποιώντας πρόγραμμα επέκτασης των δραστηριοτήτων του στην αγορά της εύκαμπτης συσκευασίας και αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας στην αγορά της άκαμπτης συσκευασίας.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο τον Αθ. - Κύρο Κ. Φιλίππου και γενικό διευθυντή τον Αντ. Μ. Σηφάκη, στα τέλη του 2015 απασχολούσε μαζί με τις θυγατρικές της 388 εργαζόμενους, έναντι 370 τα τέλη του 2014. Διέθεσε το 2015 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις εργαζομένων του ομίλου 11,80 εκατ. ευρώ, έναντι 11,72 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,57 εκατ. ευρώ, έναντι 0,40 εκατ. ευρώ το 2014.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΜΟΡΝΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 697,8 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές του απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 68,4 εκατ. ευρώ. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων ήταν ζημιές ύψους 14 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας ζημιές 18,9 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμα της περιόδου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη της τάξεως των 29,1 εκατ. ευρώ.

Η μητρική εταιρεία το 2015 κατέγραψε πωλήσεις 53 εκατ. ευρώ (+7%), μεικτά κέρδη 8,6 εκατ. ευρώ (+2,3%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 5,4 εκατ. ευρώ (-12,7%), ζημιές προ φόρων άνω του 0,7 εκατ. ευρώ (-85,1%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές σχεδόν 0,7 εκατ. ευρώ (-37,8%). Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη της τάξεως των 3,1 εκατ. ευρώ. Στα τέλη του 2015 απασχολούσε 370 εργαζόμενους, έναντι 363 τα τέλη του 2014.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας ΜΟΡΝΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 686,5 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές της απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 64,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,4% των πωλήσεων και το 5,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές ύψους 15,6 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 2,3% των πωλήσεων και το 5,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 19 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 2,8% των πωλήσεων και το 6,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα της περιόδου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη της τάξεως των 27,4 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος μόνο τις τρεις από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις και ζημιογόνος τις υπόλοιπες οκτώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 77,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2006, ενώ τις μεγαλύτερες ζημιές, ύψους 12,6 εκατ. ευρώ λόγω επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων με έκτακτες δαπάνες, κατέγραψε το 2012. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 70,8 εκατ. ευρώ.

Δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μετά το 2007.

Για τη χρήση 2016 η Μόρνος προσδοκά, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, αύξηση των εσόδων της κατά 11% περίπου. Θεωρεί ότι οι επενδύσεις που υλοποίησε τη διετία 2014-2015 στην εύκαμπτη συσκευασία τής έχουν προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και θα αποφέρουν νέους πελάτες. Επίσης, αναμένει διεύρυνση των πωλήσεων του τομέα της στερεάς, άκαμπτης συσκευασίας τόσο στην εσωτερική όσο και στη διεθνή αγορά, καθώς και ο τομέας αυτός απορρόφησε σημαντικό μέρος των επενδυτικών δαπανών, με αποτέλεσμα να διευρύνει την παραγωγική του δυναμικότητα και να συμπιέσει το κόστος παραγωγής του. Πρόσθετα οφέλη αναμένει, εξάλλου, από το γεγονός ότι το χρηματοοικονομικό κόστος της θα κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, λόγω μείωσης των εκχωρημένων απαιτήσεων σε εταιρείες factoring. Βασικός στόχος της είναι η αύξηση των ταμειακών πλεονασμάτων της, ώστε να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίων κίνησης, να ανταποκριθεί στις ρυθμισμένες υποχρεώσεις της προς το Ελληνικό Δημόσιο και να αποπληρώσει τις επενδύσεις της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΟΡΝΟΣ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

www.inr.gr, 16 Δεκεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS