inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε μεγαλύτερες εξαγωγές προσβλέπει η Καμαρίδης Global WireΣε μεγαλύτερες εξαγωγές σε χώρες της λεκάνης της Μεσογείου και των Βαλκανίων, καθώς και σε άλλες χώρες, προσβλέπει για την ανάπτυξή της στην παρούσα φάση η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία Καμαρίδης Global Wire, η οποία δηλώνει ικανή να διπλασιάσει τα οικονομικά μεγέθη της όταν η χώρα εισέλθει σε περίοδο οικονομικής ανάκαμψης. Στη διάρκεια του 2016 υλοποίησε συμφωνίες εξαγωγής μεταλλικών προϊόντων της στις ΗΠΑ.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1976 ως εμπορική εταιρεία εισαγωγής βιομηχανικού σιδήρου και σιδήρου οπλισμού. Το 1990 ξεκίνησε την παραγωγή χαλυβδόφυλλων για την κατασκευή μεταλλικών κτιρίων. Από το 2003 παράγει θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης, πάνελ πυράντοχα από πετροβάμβακα, καθώς και πάνελ πυράντοχα πολυουρεθάνης, με αντικείμενο τη βιομηχανική παραγωγή μεταλλικών και θερμομονωτικών στοιχείων τα οποία προορίζονται για την κάλυψη κτιρίων, βιομηχανικών ψυκτικών θαλάμων και σύγχρονων δομικών κατασκευών. Πιο συγκεκριμένα, παράγει και εμπορεύεται πετάσματα, υλικά επικάλυψης και κάθε σχετικό με αυτά προϊόν, όπως τεγίδες, ειδικά τεμάχια, κορφιάδες και βίδες στήριξης. Το 2009, μέσω συγγενικής εταιρείας την οποία στη συνέχεια απορρόφησε, κατασκεύασε μονάδα συρματουργείου και άρχισε να παράγει πρόκες και μαύρα και γαλβανισμένα σύρματα. Το 2014 υλοποίησε επένδυση για την παραγωγή δομικών πλεγμάτων, συμπεριλαμβανομένων πλεγμάτων υποστυλωμάτων. Το 2015 επεξέτεινε τη μονάδα του συρματουργείου της για την παραγωγή συρμάτων galfan.

Η έδρα και οι παραγωγικές και λοιπές εγκαταστάσεις της βρίσκονται στη Θήβα του νομού Βοιωτίας, στο 4ο, 6ο και 7ο χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θηβών-Αθηνών, σε ιδιόκτητα γήπεδα 140.000 τ.μ. με κτιριακές εγκαταστάσεις που καλύπτουν 50.000 τ.μ.

Ολοκληρώνοντας το 2015 την 21η οικονομική χρήση της, η εταιρεία κατέγραψε έσοδα ύψους 39,3 εκατ. ευρώ, έναντι 41,3 εκατ. περίπου ευρώ την προηγούμενη χρήση, μειωμένα κατά 4,9% (-2 εκατ. ευρώ) σε ετήσια βάση. Το 77,5% των εσόδων της (σχεδόν 30,5 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 22,5% (περίπου 8,8 εκατ. ευρώ) από εμπορικές.

Τα έσοδα από πάνελ πολυουρεθάνης αυξήθηκαν κατά 2,8%, ανήλθαν σε 15,6 εκατ. ευρώ και αποτέλεσαν το 39,7% των συνολικών, ενώ ο όγκος παραγωγής τους αυξήθηκε κατά 6%. Περί τα 11,5 εκατ. ευρώ (29,3% των συνολικών, αυξημένα κατά 6,7%) ήταν τα έσοδα από συρματουργικά και συναφή προϊόντα, ο όγκος παραγωγής των οποίων αυξήθηκε κατά 6,9%. Τα χαλυβδόφυλλα και σχετικά εμπορεύματα σιδήρου απέδωσαν 4,2 εκατ. ευρώ (10,6% των συνολικών), καθώς μειώθηκαν κατά 16,1% ο όγκος και 28,2% η αξία των πωλήσεών τους. Συνολικά, το 32,4% των εσόδων της (12,75 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5,6%), έναντι 32,7% το 2014, προήλθε από τις εξαγωγικές της δραστηριότητες. Συγχρόνως, τα εξαγωγικά της έσοδα ως ποσοστό των εσόδων από προϊόντα της, εξαιρουμένων των εμπορευμάτων, αυξήθηκαν και ανήλθαν σε 41,2%. Τα έσοδά της από την εγχώρια αγορά ήταν ύψους 26,6 εκατ. ευρώ (67,6% των συνολικών), μειωμένα κατά 4,5%. Επίσης μειώθηκαν κατά 27,2% τα έσοδά της από άλλες ευρωπαϊκές αγορές (5,7 εκατ. ευρώ), αλλά αυξήθηκαν κατά 24,3% τα έσοδά της από αγορές τρίτων χωρών (άνω των 7 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση περιόρισε κατά 1,1 εκατοστιαία μονάδα το μεικτό της περιθώριο (14,1% έναντι 15,2% το 2014), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 5,5 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 6,3 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (-11,7%). Ωστόσο, τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη έκτακτων εσόδων και εξόδων, ανήλθαν σε κέρδη της τάξεως των 5,7 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 4,3 εκατ. περίπου ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 31,6% και ίσα προς το 14,5% των πωλήσεων (10,5% το 2014). Η αύξηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2014 είχαν επιβαρυνθεί με απομείωση εμπορικών απαιτήσεων 2,05 εκατ. ευρώ, καθώς και στην καταγραφή αυξημένων κατά 0,3 εκατ. ευρώ λοιπών εσόδων-κερδών τη χρήση 2015. Τα συγκρίσιμα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων, ανήλθαν σχεδόν 5,7 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 6 εκατ. περίπου ευρώ το 2014, μειωμένα κατά 5,8% και ίσα προς το 14,4% των πωλήσεων (14,6% το 2014).

Τελικώς η επιχείρηση παρουσίασε κέρδη προ φόρων άνω των 3,7 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι αντίστοιχων κερδών 2,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (+47,9%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 2,65 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών άνω του 1,8 εκατ. ευρώ το 2014 (+45%).

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 9,3% και 6,7%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 9,4% και τα καθαρά κέρδη το 6,8%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 5,5 εκατ. ευρώ.

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις σχεδόν 1,8 εκατ. ευρώ (1,65 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,35 εκατ. ευρώ (0,365 εκατ. ευρώ το 2014).

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη και των έκτακτων εσόδων και εξόδων, ανήλθε σε 11,1%, αντί 8,5% το 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 51,1 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 1%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Η επιχείρηση στις 31.12.2015 βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις 4,3 εκατ. ευρώ έναντι 7,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-42,4%), κατά 62,9% βραχυπρόθεσμες. Διέθετε υψηλό κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (34,9 εκατ. περίπου ευρώ) ήταν κατά 26,1 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (8,8 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει προβλέψεις απομείωσης επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων ποσού 2,4 εκατ. ευρώ, αλλά η εταιρεία θεωρούσε εισπράξιμες τις σχετικές απαιτήσεις της. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 8,6 εκατ. ευρώ (5,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Επί ακινήτων της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις ποσού 15,4 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 9,9 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 40,6 εκατ. ευρώ (39,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 79,5% (77,4%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων. Πριν από το 2013 είχε λάβει κρατικές επιχορηγήσεις 3,2 εκατ. ευρώ για τις επενδύσεις της εκείνης της περιόδου. Το ίδιο έτος είχε προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 16,1 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 16,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Στη διάρκεια της χρήσης 2015 διέθεσε για επενδύσεις περί το 1,8 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Βάγια Σ. Καμαρίδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 94 εργαζόμενους, έναντι 95 το 2014. Διέθεσε το 2015 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,04 εκατ. ευρώ, έναντι 2,07 εκατ. ευρώ το 2014. Διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα 0,385 εκατ. ευρώ από τα κέρδη των χρήσεων 2013 και 2014, ενώ στις 31.12.2015 είχε υποχρεώσεις για μερίσματα στους μετόχους της 1 εκατ. ευρώ. Τα ετήσια κέρδη της τη χρήση 2015 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 60.490 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 39.480 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 28.235 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 427 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 60,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,2% των πωλήσεων και το 13,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 41,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,7% των πωλήσεων και το 16,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 29,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,9% των πωλήσεων και το 11,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της περιόδου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 55,1 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 52,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 5,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 23,3 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση υλοποιεί νέες συμφωνίες που υπέγραψε το 2015 για εξαγωγή προϊόντων της στις ΗΠΑ και την Αλγερία, ενώ είναι προσανατολισμένη στη διεύρυνση των εξαγωγών της σε χώρες της λεκάνης της Μεσογείου και των Βαλκανίων, αν και πλήττεται από τη συνέχιση των πολεμικών συγκρούσεων και ταραχών στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Θεωρεί επιτυχημένες τις επιδόσεις της το 2015, δεδομένου ότι ήταν αναμενόμενο ότι ο κύκλος εργασιών της θα επηρεαζόταν από τη σημαντική πτώση των τιμών του χάλυβα και, παράλληλα, το καλοκαίρι του έτους αυτού «οι απειλές για κατάρρευση της οικονομίας ήταν μεγάλες και οι κυβερνώντες επικίνδυνοι». Οπως αναφέρει, διατήρησε τη δυναμική της, επεκτάθηκε στην αγορά των δομικών πλεγμάτων, περιόρισε σημαντικά τα επίπεδα του δανεισμού της και κράτησε σε υψηλά επίπεδα τη ρευστότητά της, προχωρώντας συγχρόνως σε εμπλουτισμό της γκάμας των προϊόντων της. Θεωρεί εαυτήν εύρωστη και άκρως ανταγωνιστική και δηλώνει έτοιμη να διπλασιάσει την παραγωγή της, όταν η ελληνική οικονομία εισέλθει σε φάση ουσιαστικής ανάκαμψης, καθώς υπό τις παρούσες συνθήκες αδυνατεί «να πάει ψηλότερα», αν και στην εγχώρια αγορά «τολμά και συνεργάζεται με επισφαλές πελατολόγιο». Η παραγωγική της δυναμικότητα ξεπερνά τους 70.000 μετρικούς τόνους προϊόντων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE

www.inr.gr, 19 Δεκεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS