inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε ανοδική πορεία η βιομηχανία παραδοσιακών αλλαντικών ΣαρήμπογιαςΑνοδικό πρόσημο θα έχουν οι πωλήσεις της βιομηχανίας παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος, αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων Σαρήμπογιας την τρέχουσα χρήση 2016, εφόσον επαληθευτούν οι προβλέψεις της.

Η επιχείρηση εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στο Βιομηχανικό Πάρκο της Προσοτσάνης στον νομό Δράμας, όπου βρίσκεται από το 1938. Αριθμεί περισσότερο από έναν αιώνα ζωής, αφού οι ρίζες της χάνονται σε οικογενειακή οικοτεχνία αλλαντικών που είχε δημιουργηθεί στο Αγιάσι των Αδάνων πριν από 120 περίπου χρόνια, πριν μεταφερθεί στους πρόποδες του όρου Φαλακρού στον νομό Δράμας. Χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα «Sary» και φημίζεται για τον παστουρμά, τον καβουρμά, το πολίτικο σουτζούκι και άλλα παραδοσιακά αλλαντικά και λοιπά προϊόντα κρέατος που παρασκευάζει. Η γκάμα των προϊόντων της περιλαμβάνει πλήρη σειρά αλλαντικών και διάφορα κρεατοσκευάσματα, όπως καπνιστή μοσχαρίσια μπριζόλα και καπνιστό χοιρινό γεμιστό.

Ολοκληρώνοντας τη χρήση του 2015, πέμπτη από την παραγωγική λειτουργία της με την παρούσα νομική μορφή της, η εταιρεία κατέγραψε έσοδα ύψους 5,5 εκατ. ευρώ, έναντι 4,8 εκατ. περίπου ευρώ την προηγούμενη χρήση, αυξημένα κατά 15,2% (+0,7 εκατ. ευρώ) σε ετήσια βάση. Το 95,2% των εσόδων της (άνω των 5,2 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 4,8% (περίπου 0,3 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Τα έσοδα από πωλήσεις στο εξωτερικό, αν και αυξήθηκαν, παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα (0,04 εκατ. ευρώ, έναντι 0,01 εκατ. ευρώ το 2014).

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 7,9 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο (35,6% έναντι 27,7% το 2014), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο του 1,95 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 1,3 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (+47,8%). Τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη έκτακτων εσόδων και εξόδων, ανήλθαν σε κέρδη της τάξεως του 0,8 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,4 εκατ. περίπου ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 92,3% και ίσα προς το 17,6% των πωλήσεων (11,6% το 2014).

Τελικώς η εταιρεία παρουσίασε κέρδη προ φόρων 0,78 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι αντίστοιχων κερδών 0,37 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (+109,1%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 0,55 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,26 εκατ. ευρώ το 2014 (+113,1%).

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 38,8% και 27,1%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 14,3% και τα καθαρά κέρδη το 10%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν 0,95 εκατ. ευρώ.

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,17 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα μόνο 17.000 ευρώ (43.000 ευρώ το 2014). Ευνοήθηκε, αντιθέτως, από μείωση των λοιπών εξόδων-ζημιών.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη και των έκτακτων εσόδων και εξόδων, ανήλθε σε 23,8%, αντί 18,4% το 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 4,1 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 35,4%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Η επιχείρηση στις 31.12.2015 βαρυνόταν μόνο με μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις χαμηλότερες από 0,3 εκατ. ευρώ έναντι 0,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-9,3%). Διέθετε υψηλό κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (σχεδόν 2,6 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,6 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (άνω του 0,9 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 1,35 εκατ. ευρώ (0,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Επί ακινήτων της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις μικρού ποσού για εξασφάλιση δανείων. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 0,6 εκατ. περίπου ευρώ.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 2,3 εκατ. ευρώ (1,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 56,2% (58%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 1,2 εκατ. ευρώ, έναντι 1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Στη διάρκεια της χρήσης 2015 διέθεσε για επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία περί το 0,5 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Παρ. Σαρήμπογια της τέταρτης γενιάς της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 36 εργαζόμενους, έναντι 25 το 2014. Διέθεσε το 2015 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,75 εκατ. ευρώ, έναντι 0,59 εκατ. ευρώ το 2014. Διαθέτει στους μετόχους της μέρισμα 0,40 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2015. Τα ετήσια κέρδη της τη χρήση 2015 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 26.860 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 21.820 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 15.165 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΣΑΡΗΜΠΟΓΙΑΣ τη χρονική περίοδο 2011-2015, δηλαδή στο διάστημα των πέντε αυτών ετών που λειτουργεί παραγωγικά με την τρέχουσα νομική μορφή της, ανήλθαν σε 21,6 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 3,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 18,2% των πωλήσεων και το 25,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 2,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,4% των πωλήσεων και το 28,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 1,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,9% των πωλήσεων και το 20,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της περιόδου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν της τάξεως των 3,7 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις πέντε εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 5,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,65 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2011. Οι πωλήσεις της το 2011 ήταν της τάξεως των 4,9 εκατ. ευρώ, υποχώρησαν σημαντικά το 2012 και κινήθηκαν έντονα ανοδικά την επόμενη τριετία.

Η επιχείρηση, όπως έχει αναφέρει, αναμένει ότι η οικονομική χρήση 2016 θα κλείσει με περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών της και θα είναι κι αυτή κερδοφόρος.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΑΡΗΜΠΟΓΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ

www.inr.gr, 20 Δεκεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS