inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιές 27,4 εκατ. ευρώ δημοσιοποίησε για το 2015 η εταιρεία πετρελαίου Εnergean Oil & GasΖημιές ύψους 27,4 εκατ. ευρώ, σημαντικά αυξημένες έναντι εκείνων του το 2014, δημοσιοποίησε για το 2015 η εταιρεία ερευνών και εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου Εnergean Oil & Gas, κάνοντας γνωστές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για την οικονομική χρήση του περασμένου έτους. Ωστόσο, τα οικονομικά της αποτελέσματα για το έτος 2016 αναμένεται ότι θα είναι εντυπωσιακά βελτιωμένα.

Η επιχείρηση, η οποία φέρει τον διακριτικό τίτλο Ενεργειακή Αιγαίου, από το 2009 εκμεταλλεύεται τα κοιτάσματα πετρελαίου των θαλάσσιων περιοχών εκμετάλλευσης «Πρίνος», «Βόρειος Πρίνος» και «Εψιλον» και φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα», βάσει του ν. 2779/2009 με τον οποίο το Ελληνικό Δημόσιο εκχώρησε τα σχετικά δικαιώματα ερευνών και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην εταιρεία Καβάλα Oil. Παράλληλα, συμμετέχει σε άλλα προγράμματα ερευνών και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Ιδρύθηκε το 2007 και εξαγόρασε την Καβάλα Oil, η οποία μετά την εξαγορά της αποτελεί υπεργολάβο της στην εκτέλεση εργασιών πετρελαίου. Εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και είναι κάτοχος επτά αδειών έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Το 2014 απέκτησε σχετικά δικαιώματα σε περιοχές των Ιωαννίνων (80%) και του Κατάκολου στον νομό Ηλείας (60%), στο πλαίσιο κοινοπρακτικών σχημάτων. Προ ημερών, εξάλλου, ανακοίνωσε την έγκριση από τις αρχές του Ισραήλ συμφωνίας εξαγοράς αδειών εκμετάλλευσης κοιτασμάτων φυσικού αερίου της χώρας. Δηλώνει πρόθεση να καταστεί σημαντικός παραγωγός υδρογονανθράκων στην περιοχή της Μεσογείου και της Βόρειας Αφρικής.

Εφέτος, σύμφωνα με την εταιρεία, για πρώτη φορά μετά το 2001, η ετήσια παραγωγή από την περιοχή εκμετάλλευσης «Πρίνος» και τις γειτονικές περιοχές ξεπέρασε το 1 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου. Επίσης, για πρώτη φορά στην ιστορία της παραχώρησης το Ελληνικό Δημόσιο θα λάβει δικαιώματα (royalties), βάσει των υφιστάμενων νομοθετικών προβλέψεων, καθώς η μέση ημερήσια παραγωγή ξεπέρασε τα 2.500 βαρέλια, αγγίζοντας τα 3.500 βαρέλια. Στη διάρκεια του τελευταία δωδεκαμήνου η Εnergean Oil & Gas ολοκλήρωσε με επιτυχία τέσσερις γεωτρήσεις, επιτυγχάνοντας να τριπλασιάσει την ημερήσια παραγωγή, η οποία στα τέλη του 2016 εκινείτο κοντά στα 5.000 βαρέλια, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη πέμπτη γεώτρηση. και οι εκτιμήσεις για τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα είχαν ανέλθει σε 40 εκατ. βαρέλια, έναντι 30 εκατ. βαρελιών, που είχαν εκτιμηθεί το 2014.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης το 2015 επηρεάστηκαν αρνητικά, όπως ήταν φυσικό, από την πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου και την ένταση της επενδυτικής της δραστηριότητας.

Τα ενοποιημένα έσοδα της επιχείρησης από αργό πετρέλαιο και θείο το περασμένο έτος περιορίστηκαν σε 25,8 εκατ. ευρώ, από 31,15 εκατ. ευρώ το 2014 (49 εκατ. ευρώ το 2013), σημειώνοντας πτώση 17,3% σε ετήσια βάση. Συγχρόνως, συρρικνώθηκε κατά 31 εκατοστιαίες μονάδες (από το 29,9% το 2014 στο -1,1%) το μεικτό της περιθώριο, με συνέπεια να καταγραφούν μεικτές ζημιές 0,3 εκατ. ευρώ το 2015, αντί μεικτών κερδών 9,3 εκατ. ευρώ το 2014. Τα ενοποιημένα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) επιδεινώθηκαν αναλόγως και διαμορφώθηκαν σε ζημιές 1,1 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 7,45 εκατ. ευρώ το 2014 (-8,5 εκατ. ευρώ), ίσες προς το -4,2% των πωλήσεων (23,9% το 2014).

Κατόπιν αυτού, μετά τον συνυπολογισμό των σημαντικών δαπανών που συνεπάγεται η συμμετοχή της σε προγράμματα ερευνών υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και των υψηλών χρηματοοικονομικών δαπανών της, η ENERGEAN OIL & GAS παρουσίασε ζημιές προ φόρων και δικαιωμάτων τρίτων 36,1 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι αντίστοιχων ζημιών 11,8 εκατ. ευρώ το 2014, δηλαδή αποτέλεσμα δυσμενέστερο κατά 24,3 εκατ. ευρώ. Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας το τελικό αποτέλεσμα της χρήσης, συγκρινόμενο με εκείνο της χρήσης 2014, επιδεινώθηκε κατά 12,1 εκατ. ευρώ, αφού προέκυψαν ζημιές 27,4 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 15,3 εκατ. ευρώ το 2014. Τα τελικά αποτελέσματα ευνοήθηκαν από θετικές διαφορές φόρων.

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 3,4 εκατ. ευρώ (2,7 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 18,2 εκατ. ευρώ (11,3 εκατ. το 2014), που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 60% των ζημιών προ φόρων και δικαιωμάτων τρίτων.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η επιχείρηση έχει από ετών υιοθετήσει, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Το πάγιο ενεργητικό της εταιρείας και των θυγατρικών της Καβάλα Oil και Energean Γεωτρητικές Υπηρεσίες στις 31.12.2015 ανήλθε σε 242,9 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 45,4%, κυρίως λόγω επιπρόσθετων επενδυτικών και άλλων, χρηματοοικονομικών στοιχείων. Επίσης, το σύνολο του ενεργητικού της ανήλθε σε 266,1 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 32,7%. Οι δαπάνες της επιχείρησης στη διάρκεια της χρήσης για ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία ανήλθαν σε 41,3 εκατ. ευρώ (25,6 εκατ. ευρώ το 2014). Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 189,5 εκατ. ευρώ, έναντι 137,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Συγχρόνως, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας και των θυγατρικών της συρρικνώθηκαν λόγω των ζημιών κατά 58,7%, υποχωρώντας σε 19,3 εκατ. ευρώ (7,2% περίπου των συνολικών), από 46,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Η επιχείρηση στις 31.12.2015 βαρυνόταν με συνολικές υποχρεώσεις 246,8 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 60,4% (+93 εκατ. ευρώ). Η αξία των αποθεμάτων, των απαιτήσεων και λοιπών κυκλοφορούντων στοιχείων της (23,1 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 7,8 εκατ. περίπου ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (30,9 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 1,1 εκατ. ευρώ (7,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Οι συνολικές υποχρεώσεις της ήταν κατά 85,5% μακροπρόθεσμες.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του, οι αθροιστικές πωλήσεις του ομίλου την επταετία 2009-2015, δηλαδή στο διάστημα των επτά αυτών ετών που ο όμιλος λειτουργεί παραγωγικά, ανήλθαν σε 292 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές του απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 86,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 29,5% των πωλήσεων και το 7,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων ήταν ζημιές 80,2 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας ζημιές 59,6 εκατ. ευρώ.

Η μητρική εταιρεία κατέγραψε το 2015 πωλήσεις 24,7 εκατ. ευρώ (-18,7% έναντι του 2014), ζημιές προ φόρων 35,8 εκατ. ευρώ (-229%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές της τάξεως των 27,1 εκατ. ευρώ (-175,5%).

Οι συνολικές πωλήσεις της την επταετία 2009-2015, δηλαδή στο διάστημα των επτά ετών που λειτουργεί παραγωγικά, ανήλθαν σε 272,1 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές της απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 101,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 37,3% των πωλήσεων και το 9,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 45,1 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές 36,7 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ματθαίο Ρήγα εκ μέρους των μετόχων της, από κοινού με τις θυγατρικές της απασχόλησε το 2015, κατά μέσον όρο, 353 εργαζόμενους, έναντι 301 το 2014.

Προωθώντας μεταβολές στην οργανωτική δομή του ομίλου της, στα μέσα του 2016 αποφάσισε την απορρόφηση της Energean Γεωτρητικές Υπηρεσίες από τη μητρική εταιρεία.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εnergean Oil & Gas ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις αντίστοιχες της μητρικής της κυπριακής εταιρείας Energean E&P Holdings, κάτοχο του 100% των μετοχών της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ENERGEAN OIL & GAS

www.inr.gr, 21 Δεκεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS