inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εκρηκτική εξαγωγική επέκταση της ελαιουργικής βιομηχανίας ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ.Περαιτέρω άνοδο είναι πιθανό να εμφανίσουν οι πωλήσεις της μεσσηνιακής βιομηχανικής και εμπορικής εταιρείας τυποποίησης, επεξεργασίας και εμπορίας ελαιουργικών προϊόντων και άλλων ειδών διατροφής ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ κατά τη χρήση 2016, παρά το γεγονός ότι είχαν σημειώσει αύξηση άνω του 64% τη χρήση 2015.

Η επιχείρηση εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της λίγο έξω από την πόλη της Καλαμάτας στον νομό Μεσσηνίας, επί οικοπέδου 16.425 τ.μ., με στεγασμένους βιομηχανικούς και λοιπούς χώρους 8.500 τ.μ. που υποστηρίζουν τρεις γραμμές παραγωγής. Ιδρύθηκε ως ανώνυμη εταιρεία το 1995, ενώ προϋπήρχε με άλλες νομικές μορφές από το 1979. Οφείλει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της σε εξαγωγές προϊόντων και εμπορευμάτων της, τα οποία διαθέτει σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Νότιο Αφρική, την Κίνα, την Ιαπωνία και την Αυστραλία.

Επεξεργάζεται και τυποποιεί ελαιόλαδο και ελιές. Συγχρόνως, επεξεργάζεται, παράγει και συσκευάζει ξερά σύκα, πολτό ελιάς, μελιτζάνας και πιπεριάς, καθώς και συναφή βιολογικά αγροτικά προϊόντα. Επίσης, ασχολείται με τη διαλογή και τη συσκευασία νωπών φρούτων και -σε ευρεία κλίμακα- με την εμπορία ελαιολάδου. Ελέγχει τις εμπορικές εταιρείες Delagro και Ερανίς. Τα τυποποιημένα ελαιουργικά προϊόντα της φέρουν τα εμπορικά σήματα «Iliada», «Olive Art», «Olvion», «Ελαιώνιον», «Ελίνα», «Τζένη» και «Ερατώ» και έχουν λάβει αρκετές διεθνείς διακρίσεις.

Ολοκληρώνοντας τη χρήση του 2015, εικοστή με την παρούσα νομική μορφή της, η Αγροτική Βιομηχανίας Μεσσηνίας (ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ.) κατέγραψε έσοδα ύψους 47,5 εκατ. ευρώ, έναντι 28,9 εκατ. περίπου ευρώ την προηγούμενη χρήση, αυξημένα κατά 64,4% (+18,6 εκατ. ευρώ) σε ετήσια βάση. Το 46,5% των εσόδων της (σχεδόν 22,1 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 53,5% (περίπου 25,4 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Τα βιομηχανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 21,4%. Επίσης, τα έσοδα από πωλήσεις στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 73,7%, ξεπέρασαν τα 45,3 εκατ. ευρώ (άνω των 38 εκατ. ευρώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και σχεδόν 7,3 εκατ. ευρώ σε τρίτες χώρες) και ήταν ίσα προς το 95,5% των συνολικών. Αντιθέτως, τα έσοδα από πωλήσεις στην εγχώρια αγορά μειώθηκαν κατά 23% και περιορίστηκαν σε 2,1 εκατ. ευρώ (4,5% των συνολικών).

Η επιχείρηση, προφανώς και λόγω του διαφοροποιημένου προϊοντικού μείγματος των πωλήσεων, αναγκάστηκε να συμπιέσει κατά 3,3 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο (9,1% έναντι 12,4% το 2014). Παρά το γεγονός αυτό, τα μεικτά κέρδη της ανήλθαν σε 4,3 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 3,6 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (+20,9%), λόγω της αύξησης των πωλήσεων. Ωστόσο, εξαιτίας αύξησης των δαπανών διάθεσης κατά 1 εκατ. περίπου ευρώ και αυξημένων λοιπών εξόδων εκμετάλλευσης, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη έκτακτων εσόδων και εξόδων, περιορίστηκαν σε 0,8 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,2 εκατ. περίπου ευρώ το 2014, μειωμένα κατά 34,5% και ίσα προς το 1,7% των πωλήσεων (4,2% το 2014).

Τελικώς η εταιρεία παρουσίασε κέρδη προ φόρων 0,16 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι αντίστοιχων κερδών 0,72 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (-77,7%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές 0,15 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,39 εκατ. ευρώ το 2014 (-0,54 εκατ. ευρώ), καθώς ήταν υψηλότερος ο συντελεστής φορολόγησης. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,34 εκατ. ευρώ.

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,18 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,46 εκατ. ευρώ (0,34 εκατ. ευρώ το 2014).

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη και των έκτακτων εσόδων και εξόδων, υποχώρησε σε 5%, αντί 7,5% το 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 16 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 2,2%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Η επιχείρηση στις 31.12.2015 βαρυνόταν με -κατά 74,7% μακροπρόθεσμες- τραπεζικές υποχρεώσεις 7,1 εκατ. ευρώ έναντι 7,4 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (-3,7%). Διέθετε ικανοποιητικό, για τα δεδομένα της συγκυρίας, κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (σχεδόν 9,9 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,1 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (άνω των 7,8 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,6 εκατ. ευρώ (0,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Επί του βιομηχανοστασίου της είχε εγγραφεί δικαίωμα πρώτης υποθήκης ποσού 5,6 εκατ. ευρώ, υπέρ της Alpha Bank, για εξασφάλιση δανείων. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 0,115 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της είχαν μειωθεί σε 2,6 εκατ. ευρώ (3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν μόνο στο 16,4% (18,1% στις 31.12.2014) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 5 εκατ. ευρώ, έναντι 4,9 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Στη διάρκεια της χρήσης 2015 δαπάνησε για επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία 0,28 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Γυφτέα και εντεταλμένη σύμβουλο την Ευγενία Γυφτέα της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 224 εργαζόμενους, έναντι 200 το 2014. Διέθεσε το 2015 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,05 εκατ. ευρώ, έναντι 1,52 εκατ. ευρώ το 2014. Επίσης, διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα 0,14 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2014.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανικής και εμπορικής εταιρείας ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 304,8 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 12,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4% των πωλήσεων και το 8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 4,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,3% των πωλήσεων και το 18,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 1,25 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,4% των πωλήσεων και το 5,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της περιόδου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν της τάξεως των 8,1 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 47,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2006. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 24,5 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση, όπως έχει αναφέρει, αναμένει ότι η οικονομική χρήση 2016 θα αποδώσει, παρά τον έντονο ανταγωνισμό στην ελληνική και τη διεθνή αγορά, περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών της και βελτιωμένα αποτελέσματα. Επικεντρώνεται στην αύξηση των πωλήσεων των τυποποιημένων προϊόντων ελαιολάδου και ελιάς και τη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

www.inr.gr, 22 Δεκεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS