inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 1,7 εκατ. ευρώ κατέγραψε η βιομηχανία λιπασμάτων Ziko τη χρήση 2015-2016Αύξησε τις πωλήσεις της και ενίσχυσε την κερδοφορία της, κατά την οικονομική χρήση Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016, η βιομηχανία λιπασμάτων Ziko, η οποία διαθέτει ολοένα αυξανόμενο μέρος της παραγωγής και εμπορευμάτων της σε αγορές του εξωτερικού.

Η επιχείρηση έχει αντικείμενο την παραγωγή, την εισαγωγή και την εμπορία λιπασμάτων. Για τον λόγο αυτό συνεργάζεται με διεθνείς οίκους λιπασμάτων και αναλαμβάνει τη διαδικασία παραγωγής και logistics λιπασμάτων άλλων εταιρειών του τομέα της. Οφείλει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων σε δικά της έτοιμα και ημιτελή προϊόντα. Χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα «Ariston», «Complemaster», «Micrel», «Plantera», «Plantleaf» και «Terra Star». Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές στις χώρες Βουλγαρία, Κύπρος, Λίβανος, Μαυροβούνιο, π.Γ.Δ.Μ., Ρουμανία, Σερβία, Συρία, Τουρκία. Οι εξαγωγές της υπερβαίνουν το 1/5 του όγκου της παραγωγής της. Ασχολείται, επίσης, με την εκμίσθωση ακινήτων.

Η Ziko ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη ως ανώνυμη εταιρεία το 1996, αλλά προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1987. Εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου, όπου οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της καλύπτουν σχεδόν 50.000 τ.μ., περιλαμβάνοντας μονάδα ανάμειξης πρώτων υλών και παραγωγής λιπασμάτων τύπου blend με τρεις γραμμές παραγωγής και συσκευασίας, μονάδα παραγωγής και συσκευασίας κρυσταλλικών λιπασμάτων, καθώς και μεγάλους χώρους αποθήκευσης πρώτων υλών και συσκευασμένων προϊόντων. Εχει τη δυνατότητα παραγωγής customized εξειδικευμένων λιπασμάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών της.

Η γκάμα των προϊόντων και εμπορευμάτων της συμπεριλαμβάνει λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης, κοινά υδατοδιαλυτά, κρυσταλλικά υδατοδιαλυτά, υγρά και οργανικά λιπάσματα, ανόργανα θειικά άλατα, κοινά και σύνθετα κοκκώδη λιπάσματα, υγρά και στερεά χηλικά ιχνοστοιχεία, ζεόλιθο και λιπάσματα για οικιακή χρήση.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, τη χρήση 2015-2016, ολοκληρώνοντας τη 19η χρήση από την ίδρυσή της με τη σημερινή νομική μορφή της, η εταιρεία κατέγραψε ετήσια έσοδα 19,8 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι 17,9 εκατ. περίπου ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 10,5% (+1,9 εκατ. ευρώ). Τα έσοδά της προήλθαν κατά 63,3% από τις πωλήσεις προϊόντων της (12,6 εκατ. ευρώ), 29,3% από τη διάθεση εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων (5,8 εκατ. ευρώ) και κατά το υπόλοιπο 7,4% (1,4 εκατ. περίπου ευρώ) από την παροχή υπηρεσιών. Σε σύγκριση με το προηγούμενο δωδεκάμηνο τα βιομηχανικά της έσοδα μειώθηκαν κατά 8,1%, ενώ αυξήθηκαν τα εμπορικά και τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Διεύρυνε κατά 1,1 εκατοστιαία μονάδα το μεικτό περιθώριο κέρδους της (15,5% από 14,4%), γεγονός που οδήγησε σε αύξηση των μεικτών κερδών της κατά 18,9%, στο επίπεδο των 3,1 εκατ. περίπου ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, αυξήθηκαν μόνο κατά 3,2% σε σχεδόν 2,7 εκατ. ευρώ, καθώς τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με απομείωση περιουσιακών στοιχείων ποσού 0,2 εκατ. περίπου ευρώ, ενώ τα λοιπά έσοδα της χρήσης ήταν κατά 0,3 εκατ. ευρώ μειωμένα, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα έσοδα της προηγούμενης χρήσης.

Η χρήση 2015-2016 επιβαρύνθηκε εξάλλου με αποσβέσεις 0,3 εκατ. περίπου ευρώ (0,3 εκατ. ευρώ και έναν χρόνο πριν). Οι πληρωμές για χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα δεν ξεπέρασαν τις 10.000 ευρώ (11.000 ευρώ έναν χρόνο πριν), λόγω πολύ χαμηλού δανειακού βάρους.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή αυξημένων κατά 4,7% κερδών προ φόρων ύψους 2,4 εκατ. ευρώ (2,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους αυξημένων κατά 0,8% καθαρών κερδών ύψους 1,7 εκατ. ευρώ (σχεδόν 1,7 εκατ. ευρώ και έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 20,1% και 14,2%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 12,2% και τα καθαρά κέρδη το 8,6%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν 2,7 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη και των έκτακτων εσόδων και εξόδων, διαμορφώθηκε σε 17,8%, έναντι 18,8% τη χρήση 2014-2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 15,05 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 9,2%.

Η εταιρεία στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις, κατά 92,8% βραχυπρόθεσμες, χαμηλότερες από 0,8 εκατ. ευρώ. Διέθετε υψηλό κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (11,1 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 9,1 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (2 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση, ποσού 0,5 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 3,4 εκατ. ευρώ (0,7 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015). Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν προς απόσβεση υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 0,15 εκατ. περίπου ευρώ, που έχουν ληφθεί για την απόκτηση παγίων στοιχείων.

Στις 30.6.2016 τα ίδια κεφάλαιά της συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 2 εκατ ευρώ των ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόμων, ανέρχονταν σε 12,9 εκατ. ευρώ (11,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 85,6% (81,1% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της επιχείρησης στις 30.6.2016 ήταν ύψους 3,9 εκατ. ευρώ, από 4,1 εκατ. περίπου ευρώ στις 30.6.2015. Για επενδυτικούς σκοπούς διέθεσε κατά την τελευταία χρήση 0,10 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των μη κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού της μειώθηκε κατά 35,5% λόγω απουσίας χρεωστικών τίτλων 2 εκατ. ευρώ, που υπήρχαν κατά την προηγούμενη χρήση.

Οι συνολικές πωλήσεις της ZIKO τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 137,3 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 18,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13,2% των πωλήσεων και το 12,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 13,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,5% των πωλήσεων και το 13,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 9,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,2% των πωλήσεων και το 10,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων τα 12 αυτά χρόνια ήταν της τάξεως των 17,3 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 19,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015-2016. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,8 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2012-2013. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 6,5 εκατ. ευρώ. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της τα δώδεκα αυτά χρόνια είναι 17%.

Τη χρήση 2015-2016 η εταιρεία απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 21 εργαζόμενους, έναντι 19 τη χρήση 2014-2015. Διέθεσε κατά την τελευταία χρήση για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,60 εκατ. ευρώ, έναντι 0,54 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Συγχρόνως, από τα κέρδη της χρήσης 2014-2015 διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα 1 εκατ. ευρώ. Επίσης, μέρισμα 1 εκατ. ευρώ διαθέτει στους μετόχους της από τα κέρδη της χρήσης 2015-2016. Τα κέρδη της τη χρήση 2015-2016 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 127.430 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 114.905 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 81.095 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Παν. Κοντό και αντιπρόεδρο και συνδιευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Ζιούτα των οικογενειών των μετόχων της, κρίνει την πορεία της ικανοποιητική και ολοένα αυξανόμενη όσον αφορά τον τζίρο της. Συγχρόνως επισημαίνει ότι ο ανταγωνισμός είναι υψηλός, γεγονός που δημιουργεί περαιτέρω πίεση στη στρατηγική των πωλήσεων και τη σύναψη νέων εμπορικών συμφωνιών.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ZIKO ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

www.inr.gr, 3 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS