inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μειωμένα τα έσοδα της ποτοποιίας Pernod Ricard Hellas τη χρήση 2015-2016Μειωμένες πωλήσεις για έκτο συνεχόμενο έτος, καθώς και συρρικνωμένη κερδοφορία, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση 1.7.2015-30.6.2016 η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία ποτών Pernod Ricard Hellas, θυγατρική της ομώνυμης γαλλικής ποτοποιίας που κατέχει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως μεταξύ όλων των επιχειρηματικών ομίλων παραγωγής οινοπνευματωδών ποτών και κρασιών.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον 21ο ισολογισμό της εταιρείας με την τρέχουσα νομική μορφή της, οι πωλήσεις της το προαναφερθέν χρονικό διάστημα περιορίστηκαν σε 38,9 εκατ. ευρώ, από 42 εκατ. περίπου ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,3% σε ποσοστό και 3,1 εκατ. ευρώ σε αξία, προφανώς υπό την επίδραση της συνεχιζόμενης, έως τότε, εξασθένησης της εγχώριας ζήτησης αλκοολούχων ποτών.

Αντιθέτως, το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε κατά 1,1 εκατοστιαία μονάδα, λόγω κάμψης του κόστους παραγωγής και προμήθειας ποτών, οδηγώντας τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 19 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 20 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-5,2%). Συγκεκριμένα, ανήλθε σε 48,7%, από 47,7% την προηγούμενη χρήση.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, συρρικνώθηκαν σε 0,5 εκατ. ευρώ, από 4,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-89,5%). Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή αντανακλά το γεγονός ότι η επιχείρηση κατά την προηγούμενη χρήση είχε υψηλά έκτακτα έσοδα της τάξεως των 6 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούσαν κυρίως στη ρευστοποίηση της δραστηριότητας παραγωγής του ξιδιού «Τοπ».

Για τον λόγο αυτό τα κέρδη της προ φόρων (0,3 εκατ. περίπου ευρώ) εμφανίζονται μειωμένα κατά 94,4% σε ποσοστό και κατά 4,3 εκατ. ευρώ σε αξία, σε σχέση με αυτά της προηγούμενης οικονομικής χρήσης (4,6 εκατ. ευρώ). Τα καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν χαμηλότερα από 0,2 εκατ. ευρώ, έναντι 2,9 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015 (-93,6%).

Η χρήση 2015-2016 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,20 εκατ. ευρώ (0,24 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χαμηλού ύψους χρεωστικούς τόκους. Επίσης, με απομείωση περιουσιακών στοιχείων ποσού 0,13 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ και την προηγούμενη χρήση). Ακόμη, με λοιπά έκτακτα έξοδα και ζημιές 0,34 εκατ. ευρώ για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις και ζημιές από καταστροφή αποθεμάτων (2,15 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Η PERNOD RICARD HELLAS παρασκευάζει στην πόλη της Μυτιλήνης, στον νομό Λέσβου, όπου και εδρεύει, το ούζα με τα σήματα «Mini», «Φήμη» και «Lesvos», που κατέχουν σημαντική θέση στην ελληνική αγορά μεταξύ των ομοειδών προϊόντων. Οι εγκαταστάσεις της στη Λέσβο έχουν επιφάνεια 6.005 τ.μ. Μαζί με τα εγχωρίως παραγόμενα αυτά προϊόντα της, εισάγει και διαθέτει στην εγχώρια αγορά τα σκοτσέζικα ουίσκι «Chivas Regal» και «Ballantine's», το ρούμι «Havana Club» από την Κούβα, τη ρώσικη βότκα «Absolut» και άλλα οινοπνευματώδη ποτά, που αθροιστικά συνεισφέρουν πλέον, μετά και τη ρευστοποίηση της δραστηριότητας παραγωγής ξιδιού, το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του τζίρου της. Κατά την τελευταία οικονομική χρήση μόνο το 12,3% των εσόδων της (4,7 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 87,7% (περίπου 34,2 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εισαγόμενων εμπορευμάτων και την παροχή υπηρεσιών στις εταιρείες Pernod Ricard Europe, Pernod Ricard South Africa, Pernod Ricard Italy, Pernod Ricard Hungary και άλλες συνδεδεμένες εταιρείες. Επίσης, το 6,1% των εσόδων της (άνω των 2,35 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις εισαγόμενων κυρίως ποτών σε άλλες χώρες. Για την υποστήριξη των εμπορικών δραστηριοτήτων της αξιοποιεί υποκατάστημα που διαθέτει στην Παλλήνη Αττικής, επιφάνειας 1.700 τ.μ.

Οι πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης στις 30.6.2016 ανέρχονταν σε 15,7 εκατ. ευρώ και αποτελούσαν το 40% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 39,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια ήταν 23,6 εκατ. ευρώ (60% των συνολικών). Η εταιρεία στις 30.6.2016 δεν βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις. Διέθετε ικανοποιητικό κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (31,5 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 16,7 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (14,8 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 9,3 εκατ. ευρώ (6,6 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της επιχείρησης στις 30.6.2016 ήταν ύψους 6,4 εκατ. ευρώ, έναντι 6,6 εκατ. περίπου ευρώ στις 30.6.2015. Για επενδυτικούς σκοπούς διέθεσε κατά την τελευταία χρήση 0,15 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 711,15 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 51,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,3% των πωλήσεων και το 9,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 42,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6% των πωλήσεων και το 19,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 21,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3% των πωλήσεων και το 9,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 82,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2009-2010. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 7,6 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2008-2009. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,3 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2005-2006. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 47,8 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει προσφύγει σε δικαστήρια για πράξεις συμπληρωματικών χρεώσεων ΦΠΑ ποσού 1,8 εκατ. ευρώ για τις χρήσεις 2003-2008, που καταλογίστηκαν από τελωνειακές αρχές. Εκτιμά ότι η τελική έκβαση των σχετικών υποθέσεων θα είναι θετική γι' αυτή. Σε πρώτο βαθμό τα αρμόδια δικαστήρια έχουν εκδώσει αποφάσεις υπέρ της για υποθέσεις 1,4 εκατ. ευρώ.

Επίσης, έκλεισε εξωδικαστικά επίδικη υπόθεση με τρίτη εμπορική εταιρεία, καταβάλλοντας 0,84 εκατ. ευρώ -ποσό που είναι μικρότερο από πρόβλεψη για επίδικες απαιτήσεις που είχε σχηματίσει σε προηγούμενες χρήσεις.

Τη χρήση 2015-2016 η εταιρεία απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 107 εργαζόμενους (έναντι 131 τη χρήση 2014-2015, οπότε και μεταβίβασε τον κλάδο παραγωγής ξιδιού). Διέθεσε κατά την τελευταία χρήση αυτή για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 6,85 εκατ. ευρώ (7,07 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015), σημαντικό μέρος των οποίων αφορούσε αποζημιώσεις. Για αμοιβές διοικητικών στελεχών διέθεσε 0,91 εκατ. ευρώ (0,83 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση). Συγχρόνως αποφάσισε τη διανομή μερισμάτων στη γαλλική μητρική εταιρεία, από τα κέρδη της χρήσης 2014-2015, ύψους 2,90 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2015-2016 ορίστηκε σε 0,17 εκατ. ευρώ.

Η Pernod Ricard Hellas, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Cyrille Claquin, δηλώνει βέβαιη για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση και ισχυροποίηση της σημαντικής θέσης της στην ελληνική αγορά οινοπνευματωδών ποτών. Οι στόχοι που έχει θέσει για τη χρήση Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 επικεντρώνονται στην ενίσχυση των κυρίαρχων εμπορικών σημάτων της με στόχο τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία, τον αποτελεσματικότερο έλεγχο του κόστους και του πιστωτικού κινδύνου, την αύξηση του μεριδίου της στην αγορά καθώς αυτή εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης και την εμπορική επένδυση σε συγκεκριμένες τουριστικές αγοράς που έχουν επισημανθεί ως πυλώνες μελλοντικής ανάπτυξης.

Η γαλλική πολυεθνική εταιρεία είχε εξαγοράσει την ποτοποιία ΕΠΟΜ (Ενωση Ποτοποιών Μυτιλήνης), παραγωγό του ούζου «Mini», στα τέλη του 1996. Η ΕΠΟΜ είχε ιδρυθεί το 1967 από 17 ποτοποιούς της Λέσβου, με τη νομική μορφή της Ε.Π.Ε. Μετεξελίχθηκε σε Α.Ε. τα τέλη του 1995. Το 1996, δηλαδή το έτος της εξαγοράς της, είχε πραγματοποιήσει πωλήσεις αντίστοιχες των 3,2 εκατ. ευρώ, αποκλειστικά από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: PERNOD RICARD HELLAS

www.inr.gr, 5 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS