inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Με κέρδη «έκλεισε» τη χρήση 2015-2016 η 70χρονη συνεταιριστική βιομηχανία επεξεργασίας καπνών ΣΕΚΕΚερδοφόρος ήταν η οικονομική χρήση 1.7.2015-30.6.2016 για τη συνεταιριστική βιομηχανία επεξεργασίας καπνών ΣΕΚΕ, η οποία προμηθεύει με επεξεργασμένα φύλλα καπνών μεγάλες διεθνείς καπνοβιομηχανίες της Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Ασίας.

Η Συνεταιριστική Ενωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ) διανύει το εβδομηκοστό έτος από την ίδρυσή της, αφού λειτουργεί ανελλιπώς από το 1947, με μέλη τις Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών των κυριότερων καπνοπαραγωγικών περιοχών της χώρας. Αντικείμενό της είναι η μεταπώληση καπνών σε φύλλα μετά από επεξεργασία και η εμπορία καπνών σε φύλλα, κυρίως ανατολικού τύπου, ελληνικής προέλευσης.

Η ΣΕΚΕ εδρεύει στην Ξάνθη, στο 2ο χλμ. της οδού Ξάνθης-Πετεινού, όπου έχει κατασκευάσει δυο βιομηχανικές μονάδες επεξεργασίας καπνού: μία για ανατολικές ποικιλίες καπνού (Μπασμάς, Κατερίνη) και μία για ξενικές ποικιλίες καπνού (Βιρτζίνια, Μπέρλεϊ). Διαθέτει, επίσης, άλλη μονάδα στη Θεσσαλονίκη. Οι εγκαταστάσεις της περιλαμβάνουν αποθηκευτικούς χώρους δυναμικότητας 25.000 τόνων καπνού. Για την εξασφάλιση ικανοποιητικών όγκων καπνού προς επεξεργασία η εταιρεία συμμετέχει στις εταιρείες εξωτερικού SEKE Skopje στην π.Γ.Δ.Μ. και SEKE Kardjali στην Τουρκία. Εχει στο ενεργητικό της συμμετοχές στην ίδρυση και στο κεφάλαιο πληθώρας συνεταιριστικών επιχειρήσεων, όπως η καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ. Η αξία των συμμετοχών που διατηρούσε στις 30.6.2016 ήταν της τάξεως του 1,9 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον 70ό ισολογισμό της εταιρείας, οι πωλήσεις της τη δωδεκάμηνη περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 ήταν ύψους 45,5 εκατ. ευρώ, οι μεγαλύτερες στην πρόσφατη ιστορία της, μετά το 2008. Συγχρόνως, το μεικτό της περιθώριο διαμορφώθηκε σε 11%, αποφέροντας μεικτά κέρδη 5 εκατ. ευρώ.

Το 82,1% των εσόδων της (37,3 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 17,9% (περίπου 8,2 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Τα έσοδα από πωλήσεις στην εγχώρια αγορά (5,4 εκατ. ευρώ) ήταν ίσα προς το 11,8% των συνολικών. Τα υπόλοιπα 40,1 εκατ. περίπου ευρώ (88,2% των συνολικών) προήλθαν από πωλήσεις σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης (18,5 εκατ. ευρώ) και σε τρίτες χώρες (21,6 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, ήταν ύψους 4,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,8% των πωλήσεων και το 5,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης. Αν ληφθούν υπόψη μόνο τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης και οι δαπάνες διάθεσης και διοίκησης, ήταν ύψους 3,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,8% των πωλήσεων.

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 0,9 εκατ. περίπου ευρώ και αντιπροσωπεύουν το 1,9% των πωλήσεων και το 2,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης.

Η χρήση 2015-2016 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,88 εκατ. ευρώ και χρεωστικούς τόκους 2,69 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 7,9% των πωλήσεων. Επίσης, με απομείωση περιουσιακών στοιχείων του εμπορικού χαρτοφυλακίου 0,13 εκατ. ευρώ.

Αντιθέτως, ευνοήθηκε από κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 0,17 εκατ ευρώ, έσοδα συμμετοχών 0,07 εκατ. ευρώ, λοιπά έσοδα από επιδότηση από τον ΟΑΕΔ του κόστους μισθοδοσίας 0,37 εκατ. ευρώ και, κυρίως, από αντιστροφή σχηματισθείσας πρόβλεψης για εκκρεμείς δίκες για διαφορές φορολογικού ελέγχου 0,80 εκατ. ευρώ, που εξασφάλισαν τελικά την καταγραφή θετικού τελικού αποτελέσματος.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της προηγούμενης χρήσης, η οποία είχε εξάμηνη διάρκεια (1.1.2015-30.6.2015), στο πλαίσιο της απόφασής της να κλείνει οικονομική χρήση την 30ή Ιουνίου κάθε έτους.

Οι πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης στις 30.6.2016 ανέρχονταν σε 44,6 εκατ. ευρώ και αποτελούσαν το 57,7% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 77,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια ήταν 32,7 εκατ. ευρώ (42,3% των συνολικών).

Η ΣΕΚΕ στις 30.6.2016 βαρυνόταν με βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 38,7 εκατ. ευρώ, για την εξασφάλιση των οποίων είχε ενεχυριάσει σε τράπεζες πρώτες ύλες και προϊόντα αξίας 19,7 εκατ. ευρώ. Διέθετε θετικό κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (47,1 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,6 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (42,5 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,5 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της επιχείρησης στις 30.6.2016 ήταν ύψους 27,8 εκατ. ευρώ, έναντι 27 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015, καθώς υλοποίησε και ενέταξε στα πάγιά της επενδύσεις της τάξεως του 1 εκατ. ευρώ σε μηχανολογικό εξοπλισμό.

Οι συνολικές πωλήσεις της ΣΕΚΕ τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου 2005-Ιουνίου 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα περίπου αυτών ετών συμπεριλαμβανομένης μίας εξαμηνιαίας χρήσης, ανήλθαν σε 460,35 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 31,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,8% των πωλήσεων και το 4,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 1,6 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,3% των πωλήσεων και το 0,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 3,2 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,7% των πωλήσεων και το 1,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Ωστόσο, το αποτέλεσμα της περιόδου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 11,6 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 62,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2005. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,9 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014-2015. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,3 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2007.

Τη χρήση 2015-2016 η ΣΕΚΕ απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 359 εργαζόμενους. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 4,95 εκατ. ευρώ. Για αμοιβές μελών διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων διέθεσε 0,72 εκατ. ευρώ. Εχει πρόεδρο τον Παν. Ταρενίδη, διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Λεπίδα και γενικό διευθυντή τον Αλ. Κοντό.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΕΚΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

www.inr.gr, 9 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS