inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κερδοφόρος ήταν η χρήση 2015-2016 για τη βιομηχανία ζαχαροπλαστικής ΧατζηφωτίουΜειωμένες πωλήσεις -για πέμπτο συνεχόμενο έτος- που δεν απέτρεψαν όμως την καταγραφή θετικού τελικού αποτελέσματος, έναντι ζημιών την προηγούμενη χρήση, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση 1.7.2015-30.6.2016 η μακεδονική βιομηχανία ειδών ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας και ζύμης Σ. Χατζηφωτίου, η οποία το περασμένο έτος συμπλήρωσε 70 χρόνια από τότε που έκανε τα πρώτα της βήματα στην Ξάνθη.

Η επιχείρηση εδρεύει και έχει τις ιδιόκτητες παραγωγικές εγκαταστάσεις της, με στεγασμένους χώρους 2.635 τ.μ. επί οικοπέδου 8.315 τ.μ., στο 24ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών. Ιδρύθηκε ως Α.Ε. το 1992. Ωστόσο αποτελεί συνέχεια αντίστοιχης επιχείρησης με άλλη νομική μορφή, που είχε ιδρυθεί το 1946 στην Ξάνθη.

Παρασκευάζει τούρτες, πάστες, σιροπιαστά, πολίτικα και άλλα γλυκά, σοκολατοειδή, παγωτά, βουτήματα, κέικ και τσουρέκια, καθώς και αλμυρά-σνακ, όπως πίτες. Εκτός του εργοστασίου της, διαθέτει εργαστήριο ζαχαροπλαστικής και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Συγχρόνως, για τη διάθεση των προϊόντων της έχει δημιουργήσει τέσσερα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, ένα στη Χαλκιδική και ένα στη Ρόδο. Ολα φέρουν την ονομασία «Ζαχαροπλαστεία Χατζηφωτίου».

Σύμφωνα με τον 24ο ισολογισμό της εταιρείας με την τρέχουσα νομική μορφή της, οι πωλήσεις της το προαναφερθέν χρονικό διάστημα περιορίστηκαν σε 2 εκατ. περίπου ευρώ, από σχεδόν 2,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 20,3% σε ποσοστό και 0,5 εκατ. ευρώ σε αξία.

Αντιθέτως, το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε κατά οκτώ εκατοστιαίες μονάδες, λόγω συμπίεσης του κόστους παραγωγής, οδηγώντας τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο του 0,875 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 0,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-2,8%). Συγκεκριμένα, το μεικτό περιθώριο ανήλθε σε 44,3%, από 36,3% την προηγούμενη χρήση.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, ανήλθαν σε 0,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα αντίστοιχα αποτελέσματα έναν χρόνο πριν ήταν οριακά θετικά. Κατόπιν αυτών η χρήση απέφερε κέρδη προ φόρων και μετά φόρων 0,03 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο αποτέλεσμα την προηγούμενη χρήση ήταν ζημιές 0,07 εκατ. ευρώ. Η κερδοφορία στηρίχτηκε στην ενίσχυση του μεικτού περιθωρίου και τη συμπίεση των δαπανών διοίκησης και διάθεσης. Επίσης, ευνοήθηκε από μειωμένα ανόργανα έξοδα και ζημιές.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Οι πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης στις 30.6.2016 ανέρχονταν σε 0,5 εκατ. περίπου ευρώ και αποτελούσαν το 42,3% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 1,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια ήταν 0,6 εκατ. ευρώ (57,7% των συνολικών), περιλαμβάνοντας αφορολόγητα αποθεματικά 0,5 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία στις 30.6.2016 δεν βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις, ενώ διέθετε οριακά θετικό κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (0,4 εκατ. περίπου ευρώ) ήταν μόνο κατά 25.000 ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (άνω του 0,35 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,09 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της επιχείρησης στις 30.6.2016 ήταν ύψους 0,64 εκατ. ευρώ, έναντι 0,72 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν προς απόσβεση υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 0,10 εκατ. περίπου ευρώ, που έχουν ληφθεί για την απόκτηση παγίων στοιχείων.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας Σ. ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 33,7 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως του 1,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,4% των πωλήσεων και το 7,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,6% των πωλήσεων και το 1,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 0,1 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,4% των πωλήσεων και το 1,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων, λόγω σειράς ζημιογόνων χρήσεων. Ωστόσο, το αποτέλεσμα της περιόδου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 1,6 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις έξι από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 3,35 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2010-2011. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,2 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2007-2008. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2011-2012. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 2,5 εκατ. ευρώ.

Τη χρήση 2015-2016 η εταιρεία απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 49 εργαζόμενους. Διέθεσε κατά την τελευταία χρήση για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,81 εκατ. ευρώ

Η Σ. Χατζηφωτίου, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Οδ. Καραβαργιώτη και αντιπρόεδρο και συνδιευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Σ. Χατζηφωτίου, επισημαίνει σχετικά με τις προοπτικές της ότι λόγω της στάσης μετόχου που αντιτίθεται στη διοίκησή της υπάρχει κίνδυνος επιβολής των κυρώσεων που προβλέπει το άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 2190/1920. Θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης είναι πολύ καλή.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Σ. ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ

www.inr.gr, 11 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS