inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ολυμπιακή Χελιού - Σολομού: Εσοδα ύψους 7 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015-2016Αύξησε τις πωλήσεις της, καθώς και την κερδοφορία της, κατά την οικονομική χρήση Μαρτίου 2015-Φεβρουαρίου 2016, η βιομηχανία επεξεργασίας, τυποποίησης και εξαγωγής αλίπαστων, καπνιστών ψαριών και, κυρίως, χελιού και σολομού Ολυμπιακή, η οποία φέρει τον διακριτικό τίτλο OESI και κατά βάση λειτουργεί με τη μέθοδο facon για λογαριασμό της ολλανδικής μητρικής της εταιρείας.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 2000 και εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή της Πρέβεζας, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της, με στεγασμένους χώρους 4.300 τ.μ. Παράγει φιλέτα χελιών και άλλων αλιευμάτων εγχώριας παραγωγής, καθώς και ανάλογα προϊόντα αλιευμάτων που την προμηθεύει η μητρική της εταιρεία. Εξάγει στην Ολλανδία το σύνολο της παραγωγής της. Οι οικονομικές καταστάσεις της ενοποιούνται σε αυτές της εταιρείας Foppen Holding, η οποία εδρεύει στην ολλανδική πόλη Harderwijk. Ενδιάμεση μητρική εταιρεία της είναι η Foppen Palling en Zalm.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, την περίοδο Μαρτίου 2015-Φεβρουαρίου 2016, ολοκληρώνοντας τη 15η χρήση από την ίδρυσή της, η εταιρεία κατέγραψε ετήσια έσοδα 7 εκατ. ευρώ, έναντι 6,6 εκατ. περίπου ευρώ το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 6,5% (+0,4 εκατ. ευρώ). Τα έσοδά της προήλθαν κατά 17,6% (1,2 εκατ. ευρώ) από βιομηχανικές δραστηριότητες για ίδιο λογαριασμό και κατά το υπόλοιπο 82,4% (5,8 εκατ. περίπου ευρώ) από συναφείς δραστηριότητες facon. Το σύνολο των εσόδων προήλθε εξάλλου από πωλήσεις στο εξωτερικό.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, για τον λόγο αυτό προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Βελτίωσε οριακά το μεικτό περιθώριο κέρδους της (10,9% από 10,8%), γεγονός που οδήγησε σε αύξηση των μεικτών κερδών της κατά 6,9%, στο επίπεδο του 0,8 εκατ. περίπου ευρώ.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ενισχύθηκαν κατά 5,3% σε σχεδόν 1,5 εκατ. ευρώ (από 1,4 εκατ. ευρω), περιλαμβάνοντας λοιπά έκτακτα έσοδα 0,2 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι ελαφρώς χαμηλότερων αντίστοιχων εσόδων την προηγούμενη χρήση. Ως ποσοστό των πωλήσεων περιορίστηκαν σε 21%, από 21,3% έναν χρόνο νωρίτερα.

Η χρήση 2015-2016 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,88 εκατ. περίπου ευρώ (0,84 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και πληρωμές για χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,09 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή αυξημένων κατά 9,9% κερδών προ φόρων ύψους 0,5 εκατ. ευρώ (0,45 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους αυξημένων κατά 4,7% καθαρών κερδών άνω του 0,3 εκατ. ευρώ (ελαφρώς άνω του 0,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 12% και 8%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 7,1% και τα καθαρά κέρδη το 4,8%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν σχεδόν 1,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 19,8% των πωλήσεων.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη και των έκτακτων εσόδων και εξόδων, διαμορφώθηκε σε 14,7%, έναντι 13,9% τη χρήση 2014-2015, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 10 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 0,7%.

Η εταιρεία στις 29.2.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις, κατά 91% μακροπρόθεσμες, ύψους 3,7 εκατ. ευρώ (4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Το 72,9% των δανείων της οφειλόταν σε συνδεδεμένη εταιρεία του εξωτερικού, που της έχει χορηγήσει δάνειο με επιτόκιο Euribor πλέον 2%, αποπληρωτέο στις 29.5.2019. Διέθετε ικανοποιητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (2,3 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,4 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (σχεδόν 0,9 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,06 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015).

Στις 29.2.2016 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 4,3 εκατ. ευρώ (4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 43,2% (39,6% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της επιχείρησης στις 29.2.2016 ήταν ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, από 8 εκατ. περίπου ευρώ στις 28.2.2015. Για επενδυτικούς σκοπούς διέθεσε κατά την τελευταία χρήση 0,4 εκατ. ευρώ. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν προς απόσβεση υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 1,2 εκατ. περίπου ευρώ, από επιχορηγήσεις που έχει λάβει για την απόκτηση παγίων στοιχείων.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΧΕΛΙΟΥ & ΣΟΛΟΜΟΥ τη χρονική περίοδο Μαρτίου 2004-Φεβρουαρίου 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 47 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 9,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 19,8% των πωλήσεων και το 12,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 3,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,4% των πωλήσεων και το 15,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 2,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,1% των πωλήσεων και το 10,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων των 12 αυτών χρόνων ήταν της τάξεως των 9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 19,2% των πωλήσεων.

Η επιχείρηση έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2008.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015-2016. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2013-2014. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως του 1,4 εκατ. ευρώ. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της κατά την εξεταζόμενη δωδεκαετή περίοδο ήταν 33,7%.

Τη χρήση 2015-2016 η εταιρεία απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 184 εργαζόμενους, έναντι 170 τη χρήση 2014-2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,38 εκατ. ευρώ, έναντι 3,10 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Jan Forren, αναμένει ότι η τρέχουσα χρήση 2016-2017 επίσης θα είναι κερδοφόρος. Ακόμη, αναμένει περαιτέρω ανάπτυξή της τα επόμενα χρόνια, με αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας της. Οπως αναφέρει, με συνεχείς βελτιώσεις στην παραγωγική διαδικασία, είναι σε θέση να αναπτύσσει νέα, διαφοροποιημένα προϊόντα. Επίσης, σημαντικές προσπάθειες καταβάλλει για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης τροφοδοσίας της παραγωγής με τα απαραίτητα αλιεύματα.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΧΕΛΙΟΥ & ΣΟΛΟΜΟΥ

www.inr.gr, 12 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS