inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε ανοδική πορεία η ιστορική λευκοσιδηρουργία ΕΛΣΑ - SilganΣε ανοδική πορεία φαίνεται ότι έχει εισέλθει η ΕΛΣΑ - Silgan Μεταλλικές Συσκευασίες, ιστορική και μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία από όσες ασχολούνται κατά κύριο λόγο με την παραγωγή κυτίων λευκοσιδήρου.

Η επιχείρηση υπολογίζεται ότι έχει επωφεληθεί από τη σημαντική μείωση που παρουσίασε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 η τιμή του λευκοσιδήρου, αλλά και από την επιτυχή καθιέρωση αποτελεσματικότερης τιμολογιακής και πιστωτικής πολιτικής που άρχισε να εφαρμόζει το 2015.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το έτος 2015, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ τις τελευταίες ημέρες του 2016, η εταιρεία το 2015 παρουσίασε κάμψη των πωλήσεων, αλλά ισχυρή κερδοφορία, έπειτα από τετραετή περίοδο ζημιογόνων τελικών αποτελεσμάτων.

Ιδρύθηκε από Ελληνες επιχειρηματίες το 1928 και διαθέτει δυο μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. Η μεγαλύτερη κατασκευάστηκε το 1965 στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη στον νομό Αττικής. Η δεύτερη κατασκευάστηκε το 1983 στη Σκύδρα στον νομό Πέλλας, όπου βρίσκονται εγκατεστημένες, ως γνωστόν, πολλές κονσερβοποιίες φρούτων και λαχανικών. Το 50% περίπου των εσόδων της εταιρείας προέρχεται συνήθως από τον τομέα της κονσερβοποιίας ροδακίνων και το υπόλοιπο από τους τομείς άλλων ειδών διατροφής και τον τομέα των χρωμάτων. Εκτός από την παραγωγή λευκοσιδηρών συσκευαστικών ειδών, ασχολείται και με τις μεταλλοτυπικές εκτυπώσεις για τις ανάγκες των δικών της προϊόντων και τρίτους. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την παραγωγή ειδών συσκευασίας και πωμάτων φιαλών από λευκοσίδηρο, αλουμίνιο, άλλα μέταλλα, χαρτί και γυαλί ή πλαστική ύλη, καθώς και τις λιθογραφικές εκτυπώσεις σε επιφάνειες λευκοσιδήρου, άλλων μετάλλων και άλλων υλικών.

Η επιχείρηση από το 2007 ανήκει εξ ολοκλήρου σε κεφάλαια του εξωτερικού. Σε πρώτη φάση αποτέλεσε 100% θυγατρική του αυστριακού επιχειρηματικού ομίλου μεταλλικών και άλλων ειδών συσκευασίας τροφίμων Vogel & Noot, ο οποίος λειτουργούσε 16 ομοειδείς βιομηχανικές εταιρείες παγκοσμίως. Από το 2011 ανήκει στον αμερικανικό επιχειρηματικό όμιλο μεταλλικών και άλλων ειδών συσκευασίας τροφίμων και λοιπών προϊόντων Silgan, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός άκαμπτων συσκευασιών στις ΗΠΑ και λειτουργεί 87 ομοειδείς βιομηχανικές εταιρείες στην Αμερική, την Ασία και την Ευρώπη. Είναι 100% θυγατρική της Silgan Holding.

Περί το 20% της παραγωγής της εξάγεται σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Αιθιοπία, ο Λίβανος, η Βρετανία, η Ιορδανία, η Συρία, η Ρουμανία, η Κύπρος και η Τουρκία.

Σύμφωνα με τον 87ο ισολογισμό της, τα έσοδα της ΕΛΣΑ - Silgan το 2015 περιορίστηκαν σε 47,8 εκατ. περίπου ευρώ, από 48,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,2% σε ποσοστό και κατά 1,1 εκατ. ευρώ σε αξία. Η κάμψη αποδίδεται σε μείωση των πωλήσεων δοχείων και καπακιών για κονσέρβες ροδάκινου, λόγω υστέρησης του όγκου παραγωγής των εταιρειών κονσερβοποίησης ροδάκινων.

Η επιχείρηση βελτίωσε κατά τέσσερις εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 10,2 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 8,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+20,7%). Συγκεκριμένα, το μεικτό περιθώριο ενισχύθηκε από το επίπεδο του 17,3% την προηγούμενη χρήση, στο 21,3% το 2015, εξέλιξη που αποδίδεται σε καλύτερη τιμολογιακή πολιτική, μειωμένο κόστος παραγωγής, αυξημένη παραγωγικότητα, καλύτερο επιμερισμό των σταθερών δαπανών και πετυχημένη στρατηγική προσέγγισης τμημάτων της αγοράς που αποδίδουν υψηλότερη κερδοφορία. Οι δαπάνες διάθεσης και διοίκησης (6,6 εκατ. ευρώ) συμπιέστηκαν κατά 4,2%.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν ύψους 4,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,1% των εσόδων, από 3,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (6,8% των εσόδων), αυξημένα κατά 45,5%. Επίσης, τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 3,6 εκατ. ευρώ έναντι 1,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 178,9%.

Κατόπιν αυτών η ΕΛΣΑ - Silgan κατέγραψε κέρδη προ φόρων 2 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ την προηγούμενη οικονομική χρήση είχε παρουσιάσει ζημιές 0,5 εκατ. ευρώ. Μετά τον συνυπολογισμό των φόρων της χρήσης και αναβαλλόμενων φορολογικών κερδών το καθαρό αποτέλεσμά της ήταν κέρδη 2,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών σχεδόν 0,7 εκατ. ευρώ το 2014.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,2 εκατ. περίπου ευρώ (2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και πληρωμές για χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,6 εκατ. περίπου ευρώ (1,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από μειωμένα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης και αυξημένα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης. Οι αποσβέσεις μειώθηκαν λόγω εφαρμογής της μεθόδου αποτίμησης των παγίων βάσει της εύλογης αξίας τους, κατόπιν επανεκτίμησής της. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 3,25 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα ίδια κεφάλαια της ΕΛΣΑ - Silgan ανέρχονταν στις 31.12.2015 σε 24,30 εκατ. ευρώ (22,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 34,6% (33,1% έναν χρόνο νωρίτερα) των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 70,3 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης. Βαρύνονταν με συσσωρευμένες ζημιές του παρελθόντος, ύψους 12,8 εκατ. ευρώ.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία βαρυνόταν με -κατά 46,6% βραχυπρόθεσμες- δανειακές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 33,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 1,6%, το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των οποίων (27,1 εκατ. ευρώ) αφορούσε δάνεια από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις Silgan Metal Packaging Mitterdorf της Αυστρίας και Silgan White Cap Deutchland της Γερμανίας. Διέθετε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (33,6 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 11,2 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (22,4 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 3 εκατ. ευρώ (3,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Στα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία περιελάμβανε τις ανενεργές θυγατρικές της εταιρείες Ατλας Καν και ΕΤΝΑ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της επιχείρησης στις 31.12.2015 ήταν ύψους 36,7 εκατ. ευρώ, έναντι 36,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια του 2015 δαπάνησε για αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων 1,1 εκατ. ευρώ (1,05 εκατ. ευρώ το 2014).

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΕΛΣΑ -SILGAN τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 506,3 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 40,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8% των πωλήσεων και το 5,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 2,9 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,6% των πωλήσεων και το 1,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 2,7 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,5 των πωλήσεων και το 1,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Ωστόσο, το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων των 11 αυτών χρόνων ήταν κέρδη της τάξεως των 16,4 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις πέντε από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 52 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2009. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,4 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2015. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 3,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 37,5 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Θεοδωρακόπουλο και οικονομικό διευθυντή τον Παν. Κυριακάκη, στις 31.12.2015 απασχολούσε 256 εργαζόμενους, έναντι 251 στις 31.12.2014. Διέθεσε το 2015 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 7,66 εκατ. ευρώ, έναντι 7,70 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Για τη μισθοδοσία των μελών της γενικής διεύθυνσής της διέθεσε 0,50 εκατ. ευρώ (0,48 εκατ. ευρώ το 2014).

Οι στόχοι της για το 2016 περιελάμβαναν τη διατήρηση της ηγετικής θέσης της στην αγορά και των πωλήσεων στα επίπεδα τουλάχιστον του 2015, τη μείωση του κεφαλαίου κίνησης, την περαιτέρω βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας για τη μείωση της φύρας και την περαιτέρω ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων, την ακόμη μεγαλύτερη συμπίεση των δαπανών διάθεσης και διοίκησης, την προσέλκυση νέων πελατών και την επίτευξη βελτιωμένων λειτουργικών αποτελεσμάτων. Κατά το 2015, όπως σημειώνει, προσπάθησε να προστατεύσει τα περιθώρια κέρδους της και να περάσει στην κερδοφορία, κάτι που το κατάφερε, όπως αναφέρει, επαρκώς.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΛΣΑ - SILGAN ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

www.inr.gr, 12 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS