inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εκκοκκιστήρια Ημαθίας: Μειωμένα έσοδα και κέρδη τη χρήση 2015-2016Αισθητά χαμηλότερες πωλήσεις και μικρότερη κερδοφορία κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 η βιομηχανία παραγωγής εκκοκκισμένου βάμβακος και βαμβακόσπορου Εκκοκκιστήρια Ημαθίας, η οποία ασχολείται συγχρόνως με την εμπορία δημητριακών.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1999 στη Θεσσαλονίκη, με την ονομασία Λίμπρα Συμμετοχών. Το 2003 εξαγόρασε εκκοκκιστήρια βάμβακος τρίτων στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και μετεξελίχθηκε σε βιομηχανική, λαμβάνοντας τη σημερινή ονομασία της. Στη συνέχεια επεκτάθηκε και στην εμπορία δημητριακών. Ελέγχεται από τις επιχειρηματικές οικογένειες Καραγιώργου και Σιάρκου, που ελέγχουν τις ομώνυμες, μεγάλες εκκοκκιστικές βιομηχανίες βάμβακος στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Το σύνολο σχεδόν του εκκοκκισμένου βάμβακος που παράγει καταλήγει σε εμπορικούς οίκους βάμβακος του εξωτερικού. Βασικοί εξαγωγικοί προορισμοί των προϊόντων της είναι οι χώρες Αίγυπτος, Βουλγαρία, Μαρόκο, Τουρκία, Κίνα, Ιαπωνία και Ιταλία. Προμηθεύεται σύσπορο βαμβάκι από βαμβακοκαλλιεργητές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016, ολοκληρώνοντας τη 16η χρήση από την ίδρυσή της, η εταιρεία κατέγραψε ετήσια έσοδα 16,3 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι 18,75 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 13% (-2,4 εκατ. ευρώ). Τα έσοδά της προήλθαν κατά 87,2% από τις πωλήσεις προϊόντων και υποπροϊόντων της (άνω των 14,2 εκατ. ευρώ) και κατά το υπόλοιπο 12,8% (περίπου 2,1 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων και την παροχή υπηρεσιών. Επίσης, προήλθαν κατά 65,2% από πωλήσεις στη διεθνή αγορά (10,6 εκατ. περίπου ευρώ) και κατά το υπόλοιπο 34,8% (5,7 εκατ. περίπου ευρώ) από πωλήσεις βαμβακόσπορου και δημητριακών, κυρίως, στην εσωτερική αγορά. Μόνο μικρό μέρος των εσόδων προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένα μέρη.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Βελτίωσε κατά 3,2 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό περιθώριο κέρδους της (6,8% από 3,6%), γεγονός που οδήγησε σε σημαντική αύξηση των μεικτών κερδών της (κατά 66,3%), στο επίπεδο του 1,1 εκατ. ευρώ. Ωστόσο τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, μειώθηκαν κατά 38,6% σε περίπου 0,7 εκατ. ευρώ (από σχεδόν 1,2 εκατ. ευρω), καθώς τα αποτελέσματα της τελευταίας χρήσης εμπεριείχαν λοιπά, έκτακτα έσοδα χαμηλότερα του 0,1 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων εσόδων άνω του 0,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν βελτίωση. Αυξημένα ήταν εξάλλου τα λοιπά έκτακτα έξοδα.

Η χρήση 2015-2016 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,10 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και πληρωμές για χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,25 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή μειωμένων κατά 54,2% κερδών προ φόρων ύψους 0,4 εκατ. περίπου ευρώ (άνω του 0,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους μειωμένων κατά 58,3% καθαρών κερδών ύψους 0,25 εκατ. ευρώ (άνω του 0,6 εκατ. ευρώ και έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 15% και 9,9%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 2,4% και τα καθαρά κέρδη το 1,5%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν σχεδόν 0,5 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη και των έκτακτων εσόδων και εξόδων, διαμορφώθηκε σε 9,2%, έναντι 14,9% τη χρήση 2014-2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 7,9 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 0,9%.

Η εταιρεία στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες, ύψους 2,6 εκατ. ευρώ (2,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Διέθετε θετικό κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (6,1 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,7 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (5,4 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,12 εκατ. ευρώ (0,39 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015).

Στις 30.6.2016 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 2,4 εκατ. ευρώ (2,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 30,9% (34,4% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, καθώς η διανομή μερισμάτων οδήγησε σε μείωση των ιδίων κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της επιχείρησης στις 30.6.2016 ήταν ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, από 1,1 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015. Για επενδυτικούς σκοπούς διέθεσε κατά την τελευταία χρήση 1,3 εκατ. ευρώ, ανεγείροντας νέες κτιριακές εγκαταστάσεις στη μονάδα της, που έχει κατασκευαστεί επί οικοπέδου 62 στρεμμάτων στο ύψος του 47ου χλμ. της ΠΕΟ Θεσσαλονίκης-Βέροιας.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 130,3 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 6,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,2% των πωλήσεων και το 10,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 2,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,9% των πωλήσεων και το 11,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 1,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,1% των πωλήσεων και το 6,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Οι αποσβέσεις που επιβάρυναν τα αποτελέσματα των 12 αυτών χρόνων ήταν της τάξεως των 2,1 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις οκτώ από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 22,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2013-2014. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,7 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2009-2010. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,9 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2006-2007. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 3,2 εκατ. ευρώ.

Τη χρήση 2015-2016 η εταιρεία απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 17 εργαζόμενους, έναντι 21 τη χρήση 2014-2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,32 εκατ. ευρώ, έναντι 0,33 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Συγχρόνως, από τα κέρδη της χρήσης 2014-2015 διέθεσε στους μετόχους της μερίσματα 0,55 εκατ. ευρώ (0,46 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Τα κέρδη της προ φόρων τη χρήση 2015-2016 αντιστοιχούσαν σε 22.505 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 14.990 ευρώ ανά εργαζόμενο. Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ν. Χ. Καραγιώργο και αντιπρόεδρο τον Αντ. Ορ. Σιάρκο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

www.inr.gr, 13 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS