inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στα 34,5 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις της βιομηχανίας χυμών Ασπίς τη χρήση 2015-2016Μονοψήφια κάμψη των πωλήσεων και περαιτέρω συμπίεση της κερδοφορίας της, για δεύτερο συνεχόμενο έτος, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 η πελοποννησιακή βιομηχανία χυμών φρούτων Ασπίς Κ. Δέδες, η οποία αποτελεί μια από τις ισχυρότερες του τομέα της.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1970 στον νομό Αργολίδας με σκοπό τη μεταποίηση των εσπεριδοειδών του νομού. Κατασκεύασε μεγάλη βιομηχανική μονάδα χυμοποίησης φρούτων έξω από την πόλη του Αργους, στο ύψος του 4ου χλμ. της εθνικής οδού Αργους-Κορίνθου. Στη συνέχεια κατασκεύασε αντίστοιχη μονάδα στο Ζερβοχώρι Ημαθίας, αποκτώντας άμεση πρόσβαση στην παραγωγή φρούτων της Κεντρικής Μακεδονίας. Μετεξελίχθηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 1982. Διαθέτει πρόσθετους αποθηκευτικούς χώρους στη Δαλαμανάρα Αργους και επιπρόσθετες ψυκτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή Αγιος Προκόπιος Αργους.

Η χυμοποίηση στις εγκαταστάσεις της περιλαμβάνει πορτοκάλια, ροδάκινα, βερίκοκα, μήλα, αχλάδια, κεράσια, βύσσινα, δαμάσκηνα, ακτινίδια, φράουλες, ρόδια και σταφύλια.

Η Ασπίς Κ. Δέδες ασχολείται με την παραγωγή πολτού, πουρέ και χυμού φρούτων, καθώς και συμπυκνωμάτων χυμών φρούτων για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων. Διαθέτει τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) και έχει δυνατότητα συσκευασίας χυμών σε ασηπτικές συσκευασίες Tetrapack βάσει των απαιτήσεων των πελατών της. Οφείλει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της στις εκτεταμένες εξαγωγές που πραγματοποιεί. Οι πωλήσεις της στη διεθνή αγορά καλύπτουν περισσότερες από 15 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Βρετανία, η Γαλλία και η Ιταλία, καθώς και άλλες χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία και ο Καναδάς. Σημαντική εξαγωγική επέκταση έχει υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια και στη ρωσική αγορά.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016, ολοκληρώνοντας την 33η χρήση από την ίδρυσή της, η εταιρεία κατέγραψε ετήσια έσοδα 34,5 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι 34,8 εκατ. περίπου ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 1,1% (-0,375 εκατ. ευρώ). Τα έσοδά της εκτιμάται ότι προήλθαν κατά τα δυο τρίτα περίπου από τις πωλήσεις χυμών στη διεθνή αγορά, όπως και την προηγούμενη χρήση.

Συμπίεσε κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό περιθώριο κέρδους της (11,5% από 14%), γεγονός που οδήγησε σε σημαντική μείωση των μεικτών κερδών της (κατά 18,6% ή 0,9 εκατ. ευρώ), στο επίπεδο των 4 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αντισταθμίστηκε μερικώς από αυξημένα κατά 0,6 λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης. Ωστόσο τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, μειώθηκαν κατά 34,8% σε περίπου 1,1 εκατ. ευρώ (από 1,7 εκατ. περίπου ευρώ).

Η χρήση 2015-2016 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις, καθώς και πληρωμές για χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,13 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επίσης, με αυξημένα λοιπά έκτακτα έξοδα (0,25 εκατ. ευρώ έναντι 0,18 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Μειωμένα ήταν εξάλλου τα λοιπά έκτακτα έσοδα (0,21 εκατ. ευρώ έναντι 0,29 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή μειωμένων κατά 38,7% κερδών προ φόρων ύψους 1 εκατ. περίπου ευρώ (άνω του 1,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους μειωμένων κατά 43,8% καθαρών κερδών ύψους 0,65 εκατ. ευρώ (σχεδόν 1,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 2% και 1,3%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 2,9% και τα καθαρά κέρδη το 1,9%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων εκτιμάται ότι υπερέβησαν τα 3,5 εκατ. ευρώ.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Η εταιρεία στις 30.6.2016 είχε μηδενίσει σχεδόν τις δανειακές υποχρεώσεις της (μόλις 18.000 ευρώ, έναντι 192.000 ευρώ έναν χρόνο πριν). Διέθετε υψηλό κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (36,1 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 30,2 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (5,9 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 1,4 εκατ. ευρώ (0,8 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση, ποσού 0,14 εκατ. ευρώ.

Στις 30.6.2016 τα ίδια κεφάλαιά της περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 20,8 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 51,05 εκατ. ευρώ (50,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 83% (85,8% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων. Το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 61,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 4,8%.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 25,2 εκατ. ευρώ, από 27,8 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν προς απόσβεση υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 4,5 εκατ. περίπου ευρώ, από επιχορηγήσεις που έχει λάβει για την απόκτηση παγίων στοιχείων.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας χυμών ΑΣΠΙΣ Κ. ΔΕΔΕΣ τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 313,3 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων και τόκων (EBIT) ήταν κέρδη της τάξεως των 33,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,8% των πωλήσεων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 32,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,4% των πωλήσεων και το 7,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 26 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,3% των πωλήσεων και το 6,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 39,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2013-2014. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 5,05 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2007-2008. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 15 εκατ. ευρώ.

Τη χρήση 2014-2015 η εταιρεία είχε απασχολήσει, κατά μέσον όρο, 207 εργαζόμενους και είχε διαθέσει για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,55 εκατ. ευρώ. Για αμοιβές διοικητικών στελεχών είχε διαθέσει 0,42 εκατ. ευρώ.

Για τα αντίστοιχα μεγέθη, καθώς και για τις αποσβέσεις και τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2015-2016, δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες πληροφορίες.

Η Ασπίς Κ. Δέδες έχει πρόεδρο την Αννα Δέδε-Μπουλμέτη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Ε. Μπουλμέτη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Δηλώνει αισιόδοξη για το μέλλον, καθώς υλοποίησε νέες επενδύσεις στο εργοστάσιό της στην Ημαθία και διευρύνει το δίκτυο διανομής των προϊόντων της στη διεθνή αγορά. Εκτιμά ότι η ποιότητα των προϊόντων της, σε συνδυασμό με τις καλές τιμές που είναι σε θέση να προσφέρει, θα διατηρήσουν σε ικανοποιητικά επίπεδα τον όγκο των εξαγωγών της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΣΠΙΣ Κ. ΔΕΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ

www.inr.gr, 16 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS