inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εξαγωγική επέκταση επιχειρεί η χαρτοβιομηχανία Intertrade HellasΙσχυρότερη εξαγωγική επέκταση σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, καθώς και προς αγορές της Μέσης Ανατολής, επιχειρεί η χαρτοβιομηχανία Intertrade Hellas, η οποία φέρεται να απέκτησε το εμπορικό σήμα «Softex» από την ανταγωνίστρια εταιρεία Αθηναϊκή Χαρτοποιία που έπαυσε τη βιομηχανική της δραστηριότητα.

Η επιχείρηση παράγει καταναλωτικά προϊόντα χάρτου tissue και χρησιμοποιεί, έως τώρα, το εμπορικό σήμα «Servin», ενώ οφείλει το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της σε προϊόντα που παράγει για λογαριασμό μεγάλων εγχώριων και διεθνών λιανεμπορικών αλυσίδων, όπως η Lidl, η Αλφα-Βήτα, η Σκλαβενίτης, η Μαρινόπουλος, η My Market και άλλες. Παράγει χαρτοπετσέτες, χαρτί υγείας και ρολά χάρτου κουζίνας για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Επίσης, από το 2015 παράγει και χαρτομάντηλα.

Ιδρύθηκε το 1992, ως εμπορική επιχείρηση, με σκοπό την πώληση jumbo rolls σε Ελληνες επεξεργαστές χάρτου, για να μετατραπεί δέκα χρόνια μετά σε βιομηχανική, δημιουργώντας υπερσύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις στις Αχαρνές Αττικής. Οι εγκαταστάσεις της περιλαμβάνουν δυο εργοστασιακές μονάδες με 10 γραμμές παραγωγής και παραγωγική δυναμικότητα 50.000 τόνους καταναλωτικών προϊόντων χάρτου, σε ιδιόκτητα ακίνητα 4.790 τ.μ. Εχει τη δυνατότητα να μεταποιεί, μεταξύ άλλων, χαρτί με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως τρίφυλλο και τετράφυλλο χαρτί deco. Θεωρείται, με κριτήριο τον παραγωγικό εξοπλισμό της, από τις πιο σύγχρονες ελληνικές βιομηχανίες του τομέα της. Εχει πιστοποιηθεί, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το πρότυπο FSC, που αφορά τη χρήση χαρτιού που έχει προέλθει από δάση στα οποία εφαρμόζεται ορθολογική διαχείριση. Επίσης, έχει στο ενεργητικό της εξαγωγές σε 23 χώρες.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της για το έτος 2015, που δημοσιοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες του 2016, η εταιρεία το 2015 παρουσίασε -για ένατο συνεχόμενο έτος- σημαντική αύξηση των πωλήσεων, αλλά με τίμημα την αποδυνάμωση της ετήσιας κερδοφορίας της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 23ο ισολογισμό της, τα έσοδα της Intertrade Hellas το 2015 ανήλθαν σε 55,4 εκατ. ευρώ, από 48,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,5% σε ποσοστό και κατά 6,6 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 99,9% των εσόδων της (άνω των 55,3 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 0,1% (περίπου 0,1 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Αντλησε το 70,8% των εσόδων της (39,2 εκατ. ευρώ) από την εγχώρια αγορά και το υπόλοιπο 29,2% (16,2 εκατ. ευρώ) από τη διεθνή αγορά (15,7 εκατ. ευρώ από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και 0,5 εκατ. ευρώ από τρίτες χώρες). Σε σύγκριση με το 2014 οι πωλήσεις στην εσωτερική αγορά ενισχύθηκαν κατά 7,5%, αυτές προς άλλες ευρωπαϊκές αγορές κατά 29,9% και προς τρίτες χώρες κατά 98,3%.

Η επιχείρηση βελτίωσε κατά μισή περίπου εκατοστιαία μονάδα το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 6,5 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 5,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+20,1%). Συγκεκριμένα, το μεικτό περιθώριο ενισχύθηκε από το επίπεδο του 11,2% την προηγούμενη χρήση, στο 11,8% το 2015.

Ωστόσο τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, περιορίστηκαν σε 1,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,5% των εσόδων, από 2,55 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (5,2% των εσόδων), αποδυναμωμένα κατά 24,4%. Επίσης, τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) μειώθηκαν σε 1,2 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι σχεδόν 1,9 εκατ. ευρώ (-35,6%). Η μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας οφείλεται σε διόγκωση των δαπανών διάθεσης και διοίκησης κατά 86%.

Κατόπιν αυτών η επιχείρηση κατέγραψε κέρδη προ φόρων 0,2 εκατ. περίπου ευρώ το 2015, ενώ την προηγούμενη οικονομική χρήση είχε παρουσιάσει κέρδη σχεδόν 0,8 εκατ. ευρώ (-77,4%). Μετά την πρόβλεψη για φόρους το καθαρό αποτέλεσμά της ήταν κέρδη επίσης 0,2 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι κερδών άνω του 0,6 εκατ. ευρώ το 2014 (-72,7%).

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,73 εκατ. ευρώ (0,69 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και πληρωμές για χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,07 εκατ. περίπου ευρώ (1,14 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 3,2% των πωλήσεων. Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από μειωμένα λοιπά έκτακτα έξοδα (0,05 εκατ. ευρώ έναντι 0,33 εκατ. ευρώ) και αυξημένα λοιπά έκτακτα έσοδα (0,21 εκατ. ευρώ έναντι 0,13 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 2,3%, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων αντιπροσωπεύουν το 0,3%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,9 εκατ. ευρώ.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, διαμορφώθηκε σε 4,8%, έναντι 7,3% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 40 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 14,6%.

Τα ίδια κεφάλαια της Intertrade Hellas περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,2 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν στις 31.12.2015 σε σχεδόν 7,7 εκατ. ευρώ (7,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 19,2% (21,5% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία είχε δανειακές -στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες- υποχρεώσεις ύψους 12,4 εκατ. ευρώ (10,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Παρουσίαζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (άνω των 25,5 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,9 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (28,5 εκατ. ευρώ), ενώ περιελάμβανε απαιτήσεις ποσού 2,7 εκατ. ευρώ από συνδεδεμένα μέρη. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,6 εκατ. ευρώ (1,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Για εξασφάλιση δανείων της Τράπεζας Πειραιώς, μετοχές της οποίας αξίας κτήσεως 0,5 εκατ. ευρώ απέκτησε το 2015, είχε παραχωρήσει εμπράγματες ασφάλειες επί ακινήτων της, μέχρι ποσού 1,35 εκατ. ευρώ. Είχε χορηγήσει σε μέλη της διοίκησής της πιστώσεις 0,5 εκατ. περίπου ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της επιχείρησης στις 31.12.2015 ήταν ύψους 14,4 εκατ. ευρώ, έναντι 14,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Για πάγιες επενδύσεις διέθεσε 0,5 εκατ. ευρώ το 2015, ώστε να αποκτήσει τη δυνατότητα να παράγει και χαρτομάντηλα.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας προϊόντων χάρτου INTERTRADE HELLAS τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 315,3 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 18,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,7% των πωλήσεων και το 7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 2,55 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,8% των πωλήσεων και το 5,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 1,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,5% των πωλήσεων και το 3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Ωστόσο, το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων των 11 αυτών χρόνων ήταν κέρδη της τάξεως των 10,3 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 55,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 1,7 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω έκτακτων εσόδων, κατέγραψε το 2007. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2006. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 6,3 εκατ. ευρώ. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της την περίοδο 2005-2015 ήταν 71%.

Η εταιρεία, που έχει πρόεδρο τον Δημ. Ντεληδήμο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Ντεληδήμο της οικογένειας των μετόχων της, το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 75 εργαζόμενους, έναντι 65 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,04 εκατ. ευρώ, έναντι 1,51 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Για αμοιβές των διοικητικών στελεχών της διέθεσε 0,41 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ το 2014).

Οι στόχοι της για το 2016 περιελάμβαναν την επίτευξη αυξημένου κύκλου εργασιών με παράλληλη ενίσχυση της κερδοφορίας, κυρίως μέσω διεύρυνσης των πωλήσεών της σε άλλες χώρες της Βαλκανικής και της Μέσης Ανατολής. Στα τέλη του 2016 απορρόφησε τη θυγατρική της εταιρεία Decochart.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: INTERTRADE HELLAS

www.inr.gr, 16 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS