inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κρυστάλ Ψυγεία - Καταψύκτες: Αύξηση πωλήσεων και κερδών τη χρήση 2015-2016Διψήφια ποσοστιαία αύξηση των πωλήσεων και ενισχυμένη κερδοφορία κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 η μακεδονική βιομηχανία ψυκτικού εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης Κρυστάλ, επανερχόμενη σε ανοδική πορεία.

Η επιχείρηση έκανε τα πρώτα της βήματα το 1954 και μετεξελίχθηκε σε ανώνυμη εταιρεία ψυκτικού εξοπλισμού το 1992. Εδρεύει στη Νέα Σάντα Κιλκίς, στο ύψος του 26ου χλμ. της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κιλκίς. Εξειδικεύτηκε στην κατασκευή επαγγελματικών ψυγείων και καταψυκτών plug in και προμηθεύει με αυτά εταιρείες τροφίμων και ποτών, καθώς και επαγγελματίες του τομέα της μαζικής εστίασης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι εγκαταστάσεις της απλώνονται επί ιδιόκτητου οικοπέδου 74.895 τ.μ. με 12.700 τμ. στεγασμένους χώρους, εκ των οποίων 4.000 τ.μ. είναι οι χώροι παραγωγής, 7.700 τ.μ. αποθηκευτικοί χώροι και 1.000 τ.μ. εκθεσιακός χώρος και γραφεία διοίκησης. Στις δραστηριότητές της περιλαμβάνει την εισαγωγή και την εμπορία συσκευών ψυκτικού εξοπλισμού. Για την επίτευξη των σκοπών της συμμετέχει στην εταιρεία Eurocryo. Από τα τέλη του 2008 κατασκευάζει ψυγεία και καταψύκτες με χρήση υδρογονανθράκων ως ψυκτικό μέσο.

Αναπτύσσει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, καθώς έχει στο ενεργητικό της εξαγωγές προϊόντων της στις χώρες Αλβανία, Αλγερία, Αυστραλία, Βουλγαρία, Βρετανία, Γαλλία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ισραήλ, Λευκορωσία, Λίβανος, Λουξεμβούργο, Μαρόκο, Ουκρανία, Πακιστάν, π.Γ.Δ.Μ., Ουκρανία, Ρωσία, Σλοβακία, Τουρκία και Τσεχία.

Στην εγχώρια αγορά έχει πελάτες, μεταξύ άλλων, τις εταιρείες τροφίμων και ποτών Pepsico ΗΒΗ, Nestle, Unilever, Κρι-Κρι, Λουξ Μαρλαφέκας, ΦΑΓΕ, Ελληνικά Γαλακτοκομεία και Παγωτά Δωδώνη.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016, ολοκληρώνοντας την 23η χρήση από την ίδρυσή της με την παρούσα νομική μορφή, η εταιρεία κατέγραψε ετήσια έσοδα 7,9 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι 6,9 εκατ. περίπου ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 13,7% (+0,95 εκατ. ευρώ) χάρη σε διεύρυνση των εξαγωγικών της παραγγελιών.

Ενίσχυσε κατά 1,6 εκατοστιαία μονάδα το μεικτό περιθώριο κέρδους της (21,3% από 19,7%), γεγονός που οδήγησε σε αύξηση των μεικτών κερδών της (κατά 22,9% ή 0,3 εκατ. ευρώ), στο επίπεδο του 1,7 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ανήλθαν σε 0,8 εκατ. περίπου ευρώ, ίσα προς το 10,2% των εσόδων, από 0,5 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (7,8% των εσόδων), ενισχυμένα κατά 49,4%. Επίσης, τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 0,6 εκατ. περίπου ευρώ (+51,9%).

Η χρήση 2015-2016 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,19 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), καθώς και πληρωμές για χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,21 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επίσης, με αυξημένα λοιπά έκτακτα έξοδα (0,16 εκατ. ευρώ έναντι 0,11 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή αυξημένων κατά 155% κερδών προ φόρων ύψους 0,41 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους αυξημένων κατά 138,8% καθαρών κερδών ύψους 0,38 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 11,4% και 10,6%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 7,8% και τα καθαρά κέρδη το 5,2%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,6 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, διαμορφώθηκε σε 8,3%, έναντι 5,7% τη χρήση 2014-2015.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Η εταιρεία στις 30.6.2016 είχε δανειακές υποχρεώσεις της τάξεως των 2,3 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 18,7%, σε ποσοστό 76,4% βραχυπρόθεσμες. Διέθετε αξιόλογο κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (6,7 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,7 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (5 εκατ. ευρώ). Στις απαιτήσεις της περιλαμβανόταν ποσό 0,12 εκατ. ευρώ, που έχει δοθεί σε όργανα της διοίκησής της και εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του ν. 2190/1920. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,31 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση, ποσού 0,18 εκατ. ευρώ. Επί ακινήτων της είχαν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις ποσού 3,75 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Στις 30.6.2016 τα ίδια κεφάλαιά της περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,6 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 3,8 εκατ. ευρώ (3,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 39% (35,7% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων. Το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 9,7 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 1,7%.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της επιχείρησης στις 30.6.2016 ήταν ύψους 2,7 εκατ. ευρώ, από επίσης 2,7 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν προς απόσβεση υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 0,4 εκατ. περίπου ευρώ, από επιχορηγήσεις που έχει λάβει για την απόκτηση παγίων στοιχείων.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας χυμών ΚΡΥΣΤΑΛ ΨΥΓΕΙΑ - ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 95,05 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,4% των πωλήσεων και το 6,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,15 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,2% των πωλήσεων και το 2,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,2% των πωλήσεων και το 0,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων, καθώς ορισμένες χρήσεις επιβαρύνθηκαν με διαφορές φορολογικού ελέγχου. Ωστόσο, το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων των 12 αυτών χρόνων ήταν κέρδη της τάξεως των 3,9 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις οκτώ από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 10,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2008-2009. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,4 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015-2016. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 7,5 εκατ. ευρώ.

Τη χρήση 2015-2016 η εταιρεία απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 74 εργαζόμενους, έναντι 69 τη χρήση 2014-2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,18 εκατ. ευρώ, έναντι 1,08 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η Κρυστάλ έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Νικ. Κλ. Τσεκλίδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Θεωρεί ικανοποιητική την οικονομική της κατάσταση και εφικτό στόχο την καταγραφή ισχυρότερων οικονομικών μεγεθών την τρέχουσα χρήση 2016-2017, λόγω καλών εξαγωγικών προοπτικών, συμπίεσης του λειτουργικού κόστους και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας και της γκάμας των προϊόντων της. Αντιδρά στην οικονομική καχεξία της εγχώριας ζήτησης, με επικέντρωση των εμπορικών δραστηριοτήτων της σε αγορές του εξωτερικού.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΡΥΣΤΑΛ ΨΥΓΕΙΑ - ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ

www.inr.gr, 16 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS