inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιές, λόγω απομειώσεων, κατέγραψε η ελαιουργική βιομηχανία Μινέρβα τη χρήση 2015-2016Αύξηση των πωλήσεων και ενισχυμένη λειτουργική κερδοφορία, πλην όμως ζημιές λόγω απομειώσεων στοιχείων του ενεργητικού της, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016 η βιομηχανία ελαιουργικών, γαλακτοκομικών και άλλων προϊόντων διατροφής Μινέρβα.

Η επιχείρηση αποτελεί συνέχεια και διάδοχο σχήμα εταιρείας εισαγωγών και εξαγωγών εδώδιμων και αποικιακών ειδών που άρχισε να λειτουργεί στην Αθήνα το 1887 και μετεξελίχθηκε στη συνέχεια κατ' αρχάς σε εταιρεία εμπορίας ελαιολάδου και αργότερα σε ελαιουργική βιομηχανία, την πρώτη μάλιστα που κυκλοφόρησε ελαιόλαδο σε γυάλινο μπουκάλι στην ελληνική αγορά, το 1930, δημιουργώντας βιομηχανική μονάδα στο Μοσχάτο Αττικής. Ο έλεγχός της περιήλθε το 1977 και παραμένει στον διεθνή επιχειρηματικό όμιλο ελληνικών συμφερόντων Paterson Zochonis.

Εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής. Η βασική βιομηχανική μονάδα της μετεγκαταστάθηκε το 1999 στο Σχηματάρι Βοιωτίας, σε νέο, υπερσύγχρονο εργοστάσιο.

Η Μινέρβα τυποποιεί και παρασκευάζει, κατά κύριο λόγο, ελαιόλαδα, πυρηνέλαια, σπορέλαια, μαργαρίνη και γενικότερα μαγειρικά λίπη, βούτυρο και άλλα προϊόντα επάλειψης, ελαιόπαστα, ελιές. Από το 2008 έχει επεκταθεί στην παραγωγή τυριού φέτας και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων, εξαγοράζοντας εργοστάσιο στο Επισκοπικό Ιωαννίνων. Ακόμη, κατόπιν εξαγοράς σχετικής μονάδας στον Πειραιά, από το 2015 παράγει ξύδι, ενώ στην Ανδραβίδα Ηλείας λειτουργεί σταθμό συλλογής γάλακτος. Συγχρόνως, εισάγει και διαθέτει συμπληρωματικά είδη διατροφής του ομίλου στον οποίο ανήκει, αλλά και αναπτύσσει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, καθώς έχει στο ενεργητικό της εξαγωγές και στις πέντε ηπείρους, μέσω αντιπροσώπων και γραφείων που διαθέτει σε 27 χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Αυστραλία.

Χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα «Μινέρβα», «Χωριό», «Benecol», «Burrino», «Τοπ», «Σαβόι», «Φαστ» και «Minerva International».

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, την περίοδο 1.6.2015-31.5.2016, ολοκληρώνοντας την 44η χρήση από την ίδρυσή της με την παρούσα νομική μορφή της, η εταιρεία κατέγραψε ετήσια έσοδα 71,4 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι 68,4 εκατ. περίπου ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 4,4% (+3 εκατ. ευρώ). Το 97,1% των εσόδων της (69,3 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 2,9% (περίπου 2,1 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Επίσης, το 88,5% των εσόδων της (63,2 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις της στην εσωτερική αγορά και το υπόλοιπο 11,5% (περίπου 8,2 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση προϊόντων και εμπορευμάτων της στη διεθνή αγορά. Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, οι εγχώριες πωλήσεις της αυξήθηκαν 3,7%, ενώ οι διεθνείς αυξήθηκαν 9,9%.

Η επιχείρηση ενίσχυσε οριακά το μεικτό περιθώριο κέρδους της (21% από 20,8%), γεγονός που οδήγησε σε αύξηση των μεικτών κερδών της (+5,2% ή +0,745 εκατ. ευρώ), στο επίπεδο των 15 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, συρρικνώθηκαν σε 1,3 εκατ. περίπου ευρώ, ίσα προς το 1,9% των εσόδων, από 4,1 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (6% των εσόδων), μειωμένα κατά 67,3%, λόγω επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων με απομείωση περιουσιακών στοιχείων ποσού 4,25 εκατ. ευρώ. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν εντυπωσιακά, καθώς ανήλθαν σε 5,5 εκατ. περίπου ευρώ, από 4 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 36,5%.

Η χρήση 2015-2016 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 2,52 εκατ. ευρώ (2,13 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), καθώς και πληρωμές για χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,15 εκατ. ευρώ (επίσης 0,15 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή ζημιών προ φόρων άνω του 1,25 εκατ. ευρώ (κέρδη 2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φορολογικά έσοδα και έξοδα στην καταγραφή ζημιών ύψους 2,4 εκατ. περίπου ευρώ (κέρδη 2,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015, για την οποία με βάση τις τότε ισχύουσες λογιστικές διατάξεις είχε αναφέρει κύκλο εργασιών 73,9 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 2,1 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία στις 31.5.2016 είχε δανειακές υποχρεώσεις της τάξεως των 3,8 εκατ. ευρώ (μηδενικές στις 31.5.2015). Διέθετε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (49,3 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 22,6 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (άνω των 26,6 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 8,8 εκατ. ευρώ (2 εκατ. ευρώ στις 31.5.2015).

Στις 31.5.2016 τα ίδια κεφάλαιά της περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 9,2 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 51,6 εκατ. ευρώ (46,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 64,7% (67,5% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων. Το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 79,8 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 15,1%.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της επιχείρησης στις 31.5.2016 ήταν ύψους 24,1 εκατ. ευρώ, αντί 11,1 εκατ. ευρώ στις 31.5.2015, καθώς στη διάρκεια της χρήσης επανυπολόγισε την αναπόσβεστη αξία των μηχανημάτων της, με αναπροσαρμογή της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους. Συγχρόνως, δαπάνησε για νέα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία 1,2 εκατ. ευρώ (1,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση). Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν προς απόσβεση υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 0,55 εκατ. ευρώ, από επιχορηγήσεις που έχει λάβει για την απόκτηση παγίων στοιχείων.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΜΙΝΕΡΒΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ τη χρονική περίοδο Ιουνίου 2004- Μαΐου 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 929,1 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 63,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,9% των πωλήσεων και το 8,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 32 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,4% των πωλήσεων και το 6,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 19,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,1% των πωλήσεων και το 3,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων των 12 αυτών χρόνων ήταν κέρδη της τάξεως των 62,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,7% των πωλήσεων.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις έντεκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις, δηλαδή όλες πλην της τελευταίας. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 85 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2011-2012. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 4,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2006-2007. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 70 εκατ. ευρώ.

Τη χρήση 2015-2016 η εταιρεία απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 215 εργαζόμενους, έναντι 222 τη χρήση 2014-2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 8,14 εκατ. ευρώ, έναντι 7,82 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Για παροχές προς τη διοίκησή της διέθεσε 0,53 εκατ. ευρώ (0,69 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Η Μινέρβα έχει πρόεδρο τον Γ. Π. Κωστιάνη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Παν. Κατσή. Ελέγχεται κατά 100% από την εδρεύουσα στη Βρετανία Paterson Zochonis Cussons του ομώνυμου πολυεθνικού ομίλου, προς την οποία έχει χορηγήσει δάνεια υπολοίπου 3,5 εκατ. ευρώ στις 31.5.2016. Επίσης, στην εταιρεία-μέτοχό της διέθεσε κατά την τελευταία χρήση για παροχή υπηρεσιών μηχανογράφησης 0,55 εκατ. ευρώ και ποσό 6,04 εκατ. ευρώ ως επιστροφή κεφαλαίου, κατόπιν απόφασης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΙΝΕΡΒΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

www.inr.gr, 17 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS