inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιογόνος η χρήση 2015-2016 για τα Εκκοκκιστήρια ΠαυλίδηςΑισθητά χαμηλότερες πωλήσεις και ζημιές προ φόρων και μετά την πρόβλεψη για φόρους, για δεύτερη φορά στα εννέα χρόνια της λειτουργίας της, κατέγραψε την οικονομική χρήση Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 η μακεδονική βιομηχανία παραγωγής εκκοκκισμένου βάμβακος Εκκοκκιστήρια Παυλίδης, η οποία κατά δεύτερο λόγο ασχολείται με την εμπορία σύσπορου βάμβακος.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε στις αρχές του 2007 στα Γιαννιτσά του νομού Πέλλας, με μετοχικό κεφάλαιο 0,66 εκατ. ευρώ. Απέκτησε και έθεσε σε λειτουργία στα μέσα του έτους εκκοκκιστήριο βάμβακος, στο ύψος του 5ου χλμ. της οδού Γιαννιτσών-Θεσσαλονίκης. Το 2014 προχώρησε σε πώληση στην τράπεζα Eurobank του ακινήτου της 37.385 τ.μ., επί του οποίου υπήρχαν βιομηχανικοί και λοιποί στεγασμένοι χώροι 10.035 τ.μ., υπογράφοντας συγχρόνως με την τράπεζα σχετική σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Οι οικονομικές καταστάσεις της ενοποιούνται σε αυτές της βιομηχανίας κονσερβοποιημένων φρούτων Πρόδρομος Παυλίδης, καθώς ανήκει στην ομώνυμη οικογένεια που αναπτύσσει ευρύτατες επιχειρηματικές δραστηριότητες στην περιοχή.

Το σύνολο σχεδόν του εκκοκκισμένου βάμβακος που παράγει καταλήγει σε εμπορικούς οίκους βάμβακος του εξωτερικού ή διατίθεται απευθείας από την εταιρεία σε κλωστοϋφαντουργίες στο εξωτερικό. Βασικοί εξαγωγικοί προορισμοί των προϊόντων της είναι οι χώρες Αίγυπτος, Ινδία, Ινδονησία, Ιταλία, Κίνα, Πακιστάν, Τουρκία και Τυνησία. Προμηθεύεται σύσπορο βαμβάκι από βαμβακοκαλλιεργητές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016, ολοκληρώνοντας την 9η χρήση από την ίδρυσή της, η επιχείρηση κατέγραψε ετήσια έσοδα άνω των 10,9 εκατ. ευρώ, έναντι σχεδόν 12,2 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 10,2% (-1,2 εκατ. ευρώ). Τα έσοδά της προήλθαν κατά 73,8% από τις πωλήσεις προϊόντων και υποπροϊόντων της (σχεδόν 8,1 εκατ. ευρώ) και κατά το υπόλοιπο 12,8% (περίπου 2,8 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων, την παροχή υπηρεσιών και παρεπόμενες ασχολίες. Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση τα βιομηχανικά έσοδα μειώθηκαν κατά 12,3%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Συμπίεσε κατά 5,1 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό περιθώριο κέρδους της (8,9% από 14%), γεγονός που οδήγησε σε σημαντική πτώση των μεικτών κερδών της (κατά 43% ή 0,7 εκατ. ευρώ), στο επίπεδο του 1 εκατ. περίπου ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, μειώθηκαν κατά 76,4% σε 0,45 εκατ. ευρώ (από 1,9 εκατ. ευρώ), καθώς τα αποτελέσματα της τελευταίας χρήσης εμπεριείχαν λοιπά, έκτακτα αποτελέσματα-κέρδη χαμηλότερα του 0,25 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων έκτακτων εσόδων άνω του 1,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 0,3 εκατ. περίπου ευρώ.

Η χρήση 2015-2016 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,23 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και πληρωμές για χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,32 εκατ. ευρώ (0,36 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή ζημιών προ φόρων ύψους 0,095 εκατ. ευρώ (κέρδη άνω των 2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιών επίσης 0,095 εκατ. ευρώ (κέρδη 1,5 εκατ. περίπου ευρώ και έναν χρόνο νωρίτερα). Ωστόσο, το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,135 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη και των έκτακτων εσόδων και εξόδων, διαμορφώθηκε σε 3,6%, έναντι 17,7% τη χρήση 2014-2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 12,7 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 17,1%.

Η εταιρεία στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις, κατά 71,6% βραχυπρόθεσμες, ύψους 6 εκατ. ευρώ (3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Διέθετε θετικό κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (9,5 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,5 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (6,4 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 4,3 εκατ. ευρώ (2,4 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015), κατατεθειμένα κατά 15,7% σε ελληνικές τράπεζες και κατά 84,3% σε τράπεζα του Λουξεμβούργου. Στις απαιτήσεις της περιλαμβανόταν απαίτηση ποσού 2,1 εκατ. ευρώ από συνδεδεμένα μέρη. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση, ποσού 0,18 εκατ. ευρώ. Επίσης, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη ποσού 1,9 εκατ. ευρώ για την κάλυψη ζημιάς από δυο διαιτητικές αποφάσεις του Διεθνούς Επιμελητηρίου Βάμβακος του Λίβερπουλ εις βάρος της επιχείρησης, οι οποίες δεν έχουν αναγνωριστεί και δεν έχουν γίνει εκτελεστές στα ελληνικά δικαστήρια.

Στις 30.6.2016 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 4,9 εκατ. ευρώ (5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 39% (46,5% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της επιχείρησης στις 30.6.2016 ήταν ύψους 2,8 εκατ. ευρώ, έναντι 2,9 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΥΛΙΔΗΣ τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2007-Ιουνίου 2016, δηλαδή στο διάστημα των εννέα αυτών ετών, ανήλθαν σε 83,4 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 6,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,8% των πωλήσεων και το 10,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 4,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,8% των πωλήσεων και το 19% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 3,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,2% των πωλήσεων και το 13,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων.

Η επιχείρηση έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2008-2009.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις εννέα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 15 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2013-2014. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,5 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014-2015. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,4 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2007-2008. Οι πωλήσεις της την πρώτη αυτή χρήση ήταν της τάξεως των 4,1 εκατ. ευρώ.

Τη χρήση 2015-2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 19 εργαζόμενους, έναντι 18 τη χρήση 2014-2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,34 εκατ. ευρώ, έναντι 0,32 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Πρόδρομο Παυλίδη και αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλο τη Μαρία Παυλίδη, θεωρεί ικανοποιητική την οικονομική της κατάσταση. Θυγατρική της είναι η εμπορική εταιρεία Ελληνικά Σιτηρά, η οποία έχει αρνητική καθαρή θέση.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

www.inr.gr, 17 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS