inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 1,3 εκατ. ευρώ, για τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια, τη χρήση 2014-2015Χαμηλότερες πωλήσεις, λόγω της κάμψης της τιμής του βάμβακος στη διεθνή αγορά, αλλά σημαντική κερδοφορία κατέγραψε την οικονομική χρήση Ιουλίου 2014-Ιουνίου 2015 η πρωτοπόρος βιομηχανία εκκοκκισμένου βάμβακος και βαμβακόσπορου Θρακικά Εκκοκκιστήρια, η οποία έχει αναλάβει τη λειτουργία και άλλων εκκοκκιστηρίων της περιοχής, πέραν των δικών της.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε με τη μορφή της Ε.Π.Ε. το 1972 στην Κομοτηνή του νομού Ροδόπης, για να εξελιχθεί δεκατρία χρόνια μετά, το 1985, σε Α.Ε. Εδρεύει στο 4ο χλμ. της οδού Κομοτηνής-Ξάνθης, όπου οι εγκαταστάσεις της απλώνονται σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 103.340 τ.μ. Επί σειρά ετών έχει πρωτοστατήσει στις προσπάθειες ποιοτικής αναβάθμισης του ελληνικού βάμβακος, καθώς και της παραγωγής οικολογικού εκκοκκισμένου βάμβακος, προκαλώντας διεθνή αναγνώριση και καταξίωση στον τομέα της. Εξάγει το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της και έχει αναλάβει τη λειτουργία, με τη μέθοδο facon, ενός εκκοκκιστηρίου της εταιρείας Εκκοκκιστήρια Θράκης στον νομό Ροδόπης και ενός της εταιρείας Συνεταιριστικά Εκκοκκιστήρια Εβρος στον νομό Εβρου.

Το εκκοκκισμένο βαμβάκι της εταιρείας χαίρει της προτίμησης διεθνών εμπορικών οίκων υψηλού κύρους και διατίθεται συνήθως στις χώρες Γερμανία, Ελβετία, Ιαπωνία, Ινδονησία, Ισπανία, Ιταλία, Μαλαισία και Τουρκία.

Η επιχείρηση προμηθεύεται και εκκοκκίζει σύσπορο βαμβάκι από περίπου 2.500-3.000 βαμβακοκαλλιεργητές των τριών νομών της Θράκης. Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της έχουν ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας περίπου 550 τόνων σύσπορου βάμβακος. Η αντίστοιχη δυναμικότητα των άλλων δυο μονάδων εκκόκκισης βάμβακος που έχει αναλάβει να λειτουργεί ανέρχεται συνολικά σε 900 τόνους σύσπορου βάμβακος ημερησίως.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, την περίοδο Ιουλίου 2014-Ιουνίου 2015, ολοκληρώνοντας την 30ή οικονομική χρήση από την μετατροπή της σε ανώνυμη εταιρεία, η επιχείρηση κατέγραψε ετήσια έσοδα 28,5 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι 33,9 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 16% (-5,4 εκατ. ευρώ). Τα έσοδά της προήλθαν κατά 99% από τις πωλήσεις προϊόντων της (σχεδόν 28,2 εκατ. ευρώ) και κατά το υπόλοιπο 1% (περίπου 0,3 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών και διάθεση εμπορευμάτων, καθώς έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού έλεγχου οχημάτων. Αντλησε το 84,7% των εσόδων της (24,1 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση των προϊόντων στη διεθνή αγορά.

Ενίσχυσε κατά 2,9 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό περιθώριο κέρδους της (9,4% από 6,5%), γεγονός που οδήγησε σε σημαντική άνοδο των μεικτών κερδών της (+22% ή +0,5 εκατ. ευρώ), στο επίπεδο των 2,7 εκατ. περίπου ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 140,6%, σε σχεδόν 1,7 εκατ. ευρώ (από 0,7 εκατ. ευρώ), καθώς η διεύρυνση του μεικτού περιθωρίου κέρδους συνοδεύτηκε από δραστική συμπίεση των δαπανών διάθεσης των προϊόντων της.

Η χρήση 2014-2015 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,12 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,71 εκατ. ευρώ (0,98 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με την απουσία υψηλών ανόργανων εξόδων που είχαν προκαλέσει την καταγραφή ζημιών τη χρήση 2013-2014, οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων άνω του 1,3 εκατ. ευρώ (ζημιές 0,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 1,3 εκατ. ευρώ (ζημιές επίσης 0,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 1,45 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης στη διάρκεια της χρήσης 2014-2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 9%, έναντι 6,7% τη χρήση 2013-2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 18,6 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 78,9%, λόγω υψηλότερου κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Η εταιρεία στις 30.6.2015 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα ύψους 9,7 εκατ. ευρώ (2,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Διέθετε ικανοποιητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (12,7 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,8 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (9,9 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα, εξάλλου, ήταν ύψους 4,5 εκατ. ευρώ (0,4 εκατ. ευρώ στις 30.6.2014).

Στις 30.6.2015 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 8,6 εκατ. ευρώ (7,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 46,3% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2015 ήταν ύψους 5,9 εκατ. ευρώ, έναντι 5,8 εκατ. ευρώ στις 30.6.2014. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση συνέχισε τις επενδύσεις της σε ενσώματα πάγια, δαπανώντας για τον σκοπό αυτό 0,2 εκατ. περίπου ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 163,7 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 9,35 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,7% των πωλήσεων και το 6,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 4,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3% των πωλήσεων και το 6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 3,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,4% των πωλήσεων και το 4,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων των 11 αυτών χρόνων ήταν κέρδη της τάξεως των 7,1 εκατ. ευρώ

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις οκτώ από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 33,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2013-2014. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2005-2006. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,9 εκατ. περίπου ευρώ και οφειλόμενες σε συναλλαγματικές διαφορές και λοιπά ανόργανα έξοδα, κατέγραψε τη χρήση 2013-2014. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 8,5 εκατ. ευρώ.

Τη χρήση 2014-2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 49 εργαζόμενους. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,19 εκατ. ευρώ. Για τη μισθοδοσία μελών της διοίκησής της διέθεσε 0,07 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Σταμ. Κουρούδη και αντιπρόεδρο τον Παν. Λαλούση των οικογενειών των μετόχων της, κατά την εκκοκκιστική περίοδο 2014-2015 επεξεργάστηκε περί τους 54.500 τόνους σύσπορου βάμβακος, εκ των οποίων περίπου 22.500 τόνους στα δικά της εκκοκκιστήρια, 10.700 τόνους στα εκκοκκιστήρια του Εβρου και 21.300 τόνους στα άλλα εκκοκκιστήρια της Ροδόπης που λειτούργησαν για λογαριασμό της και υπό τις οδηγίες της.

Τον Μάιο του 2015 σύναψε σύμβαση συνεργασίας με την Alpha Bank, στο πλαίσιο προγράμματος συμβολαιακής επιχειρηματικότητας, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τους δεσμούς της με τους βαμβακοκαλλιεργητές της Θράκης.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ

www.inr.gr, 21 Ιουνίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS