inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 1,5 εκατ. ευρώ, τη χρήση 2015-2016, για τη βιομηχανία στερεών καυσίμων ΟικοενέργειαΚάμψη των πωλήσεων, η οποία όμως δεν την εμπόδισε να καταγράψει και πάλι υψηλή κερδοφορία, αντίστοιχη της προηγούμενης χρήσης, παρουσίασε κατά την οικονομική χρήση Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 η εξαιρετικά αποδοτική πελοποννησιακή βιομηχανία πυρηνόξυλου και άλλων στερεών καυσίμων βιομάζας Οικοενέργεια.

Η επιχείρηση είναι μέλος του ομίλου επιχειρήσεων Χατζέλη, που ασχολείται στη Μεσσηνία με τη λειτουργία πυρηνελαιουργείων και συναφείς εταιρείες. Ιδρύθηκε το 1999 και κατασκεύασε εργοστάσιο παραγωγής στερεών καυσίμων από βιομάζα στη Βιομηχανική Περιοχή του Μελιγαλά, στον νομό Μεσσηνίας, το 2000. Είναι σε θέση να επεξεργάζεται ετησίως ως και 120.000 τόνους διφασικούς και τριφασικούς ελαιοπυρήνες και να παράγει περί τους 35.000 τόνους πυρηνόξυλου και ξηρού κουκουτσιού πυρηνόξυλου και περί τους 6.000 τόνους πυρηνέλαιου. Εχει τη δυνατότητα επεξεργασίας κάθε μορφής φυτικής βιομάζας, όπως υποπροϊόντα κλαδέματος ελαιοδένδρων, κουκούτσια από διάφορους καρπούς και υποπροϊόντα δασικής υλοτομίας, για την παραγωγή στερεών καυσίμων βιομάζας. Το 2014 απέκτησε νέα εταιρική δομή. Διαθέτει συμμετοχικούς τίτλους αξίας 0,3 εκατ. ευρώ.

Προμηθεύει οικίες και βιομηχανίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικών χυμών, κεραμοποιίες, ασβεστοποιίες, χαρτοποιίες, θερμοκήπια, σφαγεία και ξενοδοχειακές μονάδες. Αντλεί τα δύο τρίτα περίπου των εσόδων της από την εξαγωγή των προϊόντων της, κυρίως στις αγορές της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Βρετανίας. Διαθέτει τα προϊόντα της χύμα, συσκευασμένα σε σάκους των 25 και των 30 κιλών, καθώς και σε μεγασάκους των 750 κιλών ή σε παλέτες.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016, ολοκληρώνοντας την 16η χρήση από την ίδρυσή της και τη 2η με την παρούσα νομική μορφή της, η εταιρεία κατέγραψε ετήσια έσοδα 5,9 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι 6,2 εκατ. περίπου ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 5,2% (-0,3 εκατ. ευρώ). Το 99,9% των εσόδων της προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 0,1% από εμπορικές.

Ενίσχυσε κατά 2,4 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό περιθώριο κέρδους της (32,8% από 30,4%), γεγονός που οδήγησε σε αύξηση των μεικτών κερδών της (κατά 2,2% ή 0,04 εκατ. ευρώ), σε επίπεδα άνω του 1,9 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ανήλθαν σε 2,1 εκατ. περίπου ευρώ, ίσα προς το 35,8% των εσόδων, από σχεδόν 2,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (33,5% των εσόδων), ενισχυμένα κατά 1,4%. Επίσης, τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 1,75 εκατ. περίπου ευρώ (+1,3%).

Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με μικρή αύξηση των αποσβέσεων (σε 0,35 εκατ. ευρώ), οδήγησαν στην καταγραφή αυξημένων κατά 2,2% κερδών προ φόρων ύψους 1,75 εκατ. ευρώ (άνω του 1,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους μειωμένων κατά 6,2% καθαρών κερδών άνω του 1,5 εκατ. ευρώ (άνω του 1,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 25,6% και 22,3%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 29,8% και τα καθαρά κέρδη το 26%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,1 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, διαμορφώθηκε σε 25,7%, έναντι 28,7% τη χρήση 2014-2015.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Η εταιρεία στις 30.6.2016 δεν βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις. Διέθετε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (3,7 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (σχεδόν 0,7 εκατ. ευρώ). Στις λοιπές υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν οφειλή της τάξεως του 0,4 εκατ. ευρώ για την καταβολή μερισμάτων στους μετόχους της.

Επίσης, στις 30.6.2016 τα ίδια κεφάλαιά της περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 4,8 εκατ. ευρώ βάσει των αναπτυξιακών νόμων, ανέρχονταν σε σχεδόν 7,5 εκατ. ευρώ (6,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 91,3% (86,3% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων. Το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 8,2 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 13,1%.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της επιχείρησης στις 30.6.2016 ήταν ύψους 4,1 εκατ. ευρώ, έναντι 4,3 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015. Στη διάρκεια της χρήσης υλοποίησε πάγιες επενδύσεις 0,16 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας στερεών καυσίμων ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 39,2 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 23,1% των πωλήσεων και το 16,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη σχεδόν 6,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 17% των πωλήσεων και το 15,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 5,95 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 15,2% των πωλήσεων και το 13,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων των 12 αυτών χρόνων ήταν κέρδη της τάξεως των 9,2 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 6,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014-2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,6 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014-2015. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 2,1 εκατ. ευρώ.

Τη χρήση 2015-2016 η επιχείρηση απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 9 εργαζόμενους, έναντι 10 τη χρήση 2014-2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,46 εκατ. ευρώ, έναντι 0,26 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα ετήσια κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 233.665 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 194.445 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 170.000 ευρώ ανά εργαζόμενο. Από τα κέρδη της χρήσης 2014-2015 ενέκρινε για τους μετόχους της μέρισμα 0,10 εκατ. ευρώ.

Η Οικοενέργεια έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Παν. Κ. Χατζέλη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Θεωρεί θετικές της προοπτικές της, καθώς έχει πετύχει, όπως αναφέρει, συμπίεση του κόστους της λειτουργίας της και αύξηση της παραγωγικότητας. Για τους λόγους αυτούς και την εξασφάλιση σημαντικών εξαγωγικών συμβολαίων ευελπιστεί ότι τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης 2016-2017 μπορεί να είναι ακόμη καλύτερα. Προχωρεί σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1 εκατ. ευρώ, προφανώς για να επιστρέψει το ποσό αυτό στους μετόχους της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ

www.inr.gr, 18 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS