inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επιστρέφει στους μετόχους της 5 εκατ. ευρώ η εταιρεία πωμάτων φιαλών Αστήρ Αφοί ΒυτόγιαννηΤη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 5,05 εκατ. ευρώ και την επιστροφή του σχετικού ποσού στους μετόχους της, με ακύρωση των αντίστοιχων μετοχών, αποφάσισε η βιομηχανία μεταλλικών πωμάτων φιαλών Αστήρ Αφοί Βυτόγιαννη, η οποία οφείλει το μέγιστο τμήμα των εσόδων και των κερδών της στην εξαγωγή προϊόντων της σε άλλες ευρωπαϊκές, κυρίως, χώρες, καθώς και σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της, που συνήλθε τον περασμένο Δεκέμβριο, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται από 5,18 εκατ. ευρώ σε 0,13 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση αριθμεί περισσότερα από 50 χρόνια δραστηριότητας. Ιδρύθηκε το 1955 και άρχισε να ασχολείται το 1960 με τα πώματα φιαλών για αναψυκτικά. Τη δεκαετία του 1980 μετεξελίχθηκε, στον Πειραιά, σε μεγάλη βιομηχανία παραγωγής φιαλών για μπίρα και αναψυκτικά, πραγματοποιώντας τις πρώτες εξαγωγές. Μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 1984. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ανέβασε τον όγκο της παραγωγής της σε 3 δισ. πώματα ετησίως, ενώ το 2004, μετά την πραγματοποίηση μεγάλης επένδυσης σε μηχανολογικό εξοπλισμό και κτιριακές εγκαταστάσεις στο Βιομηχανικό Πάρκο Αυλώνα Αττικής, αύξησε την παραγωγική της δυναμικότητα σε περίπου 7,5 δισ. πώματα ετησίως.

Εδρεύει στον Αυλώνα Αττικής, όπου βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις της, καλύπτοντας έκταση 18.000 τ.μ. Παράγει μεταλλικά πώματα για την εμφιάλωση μπίρας και αναψυκτικών. Συγχρόνως, για την παραγωγή των προϊόντων της πραγματοποιεί μεταλλοτυπικές εκτυπώσεις και βερνικώσεις μεταλλοτυπίας. Επίσης, εισάγει και εμπορεύεται μεταλλικά πώματα για συσκευασία τροφίμων, αντιπροσωπεύοντας γαλλική εταιρεία.

Στους εγχώριους πελάτες της συγκαταλέγεται η μεγαλύτερη ελληνική ζυθοποιία. Αντλεί το 90% περίπου των εσόδων της από τις εξαγωγικές δραστηριότητές της, που καλύπτουν χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής, της Ασίας και της Αμερικής. Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές στις χώρες Αίγυπτος, Αιθιοπία, Αλβανία, Αλγερία, Αρμενία, Βουλγαρία, Βρετανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ΗΠΑ, Ιορδανία, Ιράν, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Καναδάς, Κουβέιτ, Κύπρος, Λίβανος, Μάλτα, Ουγγαρία, π.Γ.Δ.Μ., Πακιστάν, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σαουδική Αραβία, Σλοβακία, Σουδάν, Τουρκία και Τσεχία.

Σύμφωνα με τον 30ό ισολογισμό της εταιρείας με την παρούσα νομική μορφή της, οι πωλήσεις της το έτος 2015 ήταν ύψους 22 εκατ. ευρώ, οι μεγαλύτερες στην ιστορία της. Συγχρόνως, το μεικτό της περιθώριο διαμορφώθηκε σε 33,8%, αποφέροντας μεικτά κέρδη άνω των 7,4 εκατ. ευρώ. Το 96,3% των εσόδων της (21,3 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 3,7% (περίπου 0,7 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, ήταν ύψους 5,75 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 26,1% των πωλήσεων και το 28,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης. Εξαιρουμένων των λοιπών εσόδων και εξόδων, ήταν ύψους 5 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της προ φόρων ανήλθαν σε 5,4 εκατ. περίπου ευρώ και αντιπροσωπεύουν το 24,6% των πωλήσεων και το 43,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης. Επίσης, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ξεπέρασαν τα 3,8 εκατ. ευρώ και αντιπροσωπεύουν το 17,4% των πωλήσεων και το 31% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης.

Η χρήση 2015 επιβαρύνθηκε με ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις 0,3 εκατ. ευρώ και χρεωστικούς τόκους μόλις 0,05 εκατ. ευρώ. Επίσης, με λοιπά μη επαναλαμβανόμενα έξοδα 0,3 εκατ. ευρώ. Αντιθέτως, ευνοήθηκε από λοιπά μη επαναλαμβανόμενα έσοδα 0,75 εκατ. ευρώ.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της προηγούμενης χρήσης, η οποία είχε εξάμηνη διάρκεια (1.7.2014-31.12.2014), στο πλαίσιο της απόφασής της να κλείνει οικονομική χρήση την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Οι πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 5,2 εκατ. περίπου ευρώ και αποτελούσαν μόνο το 26% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 20 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια ήταν 14,8 εκατ. ευρώ (74% των συνολικών).

Η Αστήρ Αφοί Βυτόγιαννη στις 31.12.2015 βαρυνόταν με υπόλοιπο δανειακών υποχρεώσεων 1,25 εκατ. ευρώ, για την εξασφάλιση των οποίων η Eurobank είχε εγγράψει στο παρελθόν υποθήκη επί των ακινήτων της ποσού 13,4 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει πρόβλεψη απομείωσης της αξίας χρεογράφων της ποσού 0,55 εκατ. ευρώ. Ωστόσο διέθετε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (14,7 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 9,9 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (4,8 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 3,9 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της επιχείρησης στις 31.12.2015 ήταν της τάξεως των 4 εκατ. ευρώ. Στη διάρκεια της χρήσης υλοποίησε επενδύσεις 0,165 εκατ. ευρώ. Επίσης, τα υπό κατασκευή νέα πάγια στοιχεία της ανέρχονταν σε 1,25 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της ΑΣΤΗΡ ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ τις έντεκα ετήσιες οικονομικές χρήσεις της χρονικής περιόδου 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα έντεκα ετών, ανήλθαν σε 173,1 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 21,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,5% των πωλήσεων και το 13,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 14,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,4% των πωλήσεων και το 20,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 10,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,8% των πωλήσεων και το 14,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα της περιόδου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 18,7 εκατ. ευρώ.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης δεν έχουν εξεταστεί για τις χρήσεις 2008-2010.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 22 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 3,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,6 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2006.

Το 2015 η επιχείρηση απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 43 εργαζόμενους. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,14 εκατ. ευρώ. Για αμοιβές μελών διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων διέθεσε 0,85 εκατ. ευρώ. Τα ετήσια κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 133.765 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 125.905 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 89.300 ευρώ ανά εργαζόμενο. Από τα κέρδη της εξαμηνιαίας χρήσης 1.7.2014-31.12.2014 ενέκρινε για τους μετόχους της μέρισμα 0,25 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με αμοιβές 0,07 εκατ. ευρώ σε διοικητικά στελέχη. Επίσης, από τα κέρδη της χρήσης 2015 ενέκρινε για τους μετόχους της μέρισμα 0,24 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με αμοιβές 0,07 εκατ. ευρώ σε διοικητικά στελέχη.

Εχει πρόεδρο την Παρασκευή Βυτόγιαννη και αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Στυλιανό Βυτόγιαννη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Δηλώνει αισιόδοξη για τη μελλοντική πορεία της, δεδομένου ότι οι επενδύσεις που πραγματοποίησε τα τελευταία χρόνια σε μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας έχουν αυξήσει την παραγωγικότητα και επιτρέπουν την παραγωγή νέων προϊόντων. Εντείνει τις προσπάθειές της για αύξηση των εξαγωγών. Στα μέσα του 2016, καθώς η χρήση 2016 δεν εξελισσόταν σύμφωνα με τις δυνατοτητές της, έλαβε δραστικά μέτρα για τη συμπίεση του κόστους λειτουργίας της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΣΤΗΡ ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ

www.inr.gr, 19 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS