inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε χρηματοοικονομική δίνη η βιομηχανία έτοιμου σκυροδέματος Α. Β. ΠέππαςΣε χρηματοοιικονομικό αδιέξοδο έχει περιέλθει από το 2015 η άλλοτε ισχυρή βιομηχανία έτοιμου σκυροδέματος της Αττικής Α. Β. Πέππας, καθώς έχει «γονατίσει» από την οικονομική καχεξία που έχει προκαλέσει η κατάρρευση της οικοδομικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας τα χρόνια της κρίσης.

Η επιχείρηση έχει υποβάλει στις πιστώτριες Τράπεζές της σχέδιο χρηματοοικονομικής και λειτουργικής αναδιάρθρωσης πενταετούς διάρκειας και δήλωσε πρόθυμη να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την κεφαλαιουχική της ενδυνάμωση, καθώς αναζητά τρόπους για τη βελτίωση της ρευστότητάς της και την εξασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της, δεδομένου ότι υπάρχει πλέον ουσιώδης αβεβαιότητα για την πορεία της. Από το 2015 έχει συσσωρεύσει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και αδυνατεί να ανταποκριθεί πλήρως στις συμβατικές υποχρεώσεις της. Ζητεί την αναχρηματοδότηση των δανειακών της υποχρεώσεων και τη μετατροπή δανείων της σε μακροπρόθεσμα, σε συνδυασμό με άλλες διευκολύνσεις. Προχωρεί σε εκποίηση μη παραγωγικών παγίων της, δραστικό περιορισμό ελαστικών εξόδων και εξορθολογισμό σταθερών εξόδων, ενώ έχει συρρικνώσει το κόστος μισθοδοσίας, χρησιμοποιώντας όλες τις δυνατότητες που παρέχει το νέο πλαίσιο της εργατικής νομοθεσίας.

Ιδρύθηκε 1979 με άλλη νομική μορφή και μετατράπηκε σε Α.Ε. το 1993. Εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής και διαθέτει τέσσερις μονάδες παρασκευής έτοιμου σκυροδέματος στις Αχαρνές, το Μοσχάτο και τη Μεταμόρφωση Αττικής και το Καστρίτσι Ρίου Αχαΐας. Επίσης, διαθέτει αντίστοιχο εργοτάξιο στην περιοχή των Τεμπών στον νομό Λάρισας, σε συνεργασία με την εταιρεία Ελληνικά Λατομεία. Το 2010 απέκτησε ομοειδή επιχείρηση με έδρα στον Απρόπυργο Αττικής και μονάδα παραγωγής στο Θεριανό Αχαΐας, την οποία μετονόμασε Πέππας Μπετόν. Εχει τροφοδοτήσει με έτοιμο σκυρόδεμα μεγάλα έργα, όπως η Αττική Οδός και το Αττικό Μετρό.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2015 παρουσίασε μειωμένες πωλήσεις και αυξημένες ζημιές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 23ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδά της το 2015 μειώθηκαν σε 3,9 εκατ. περίπου ευρώ, από 5,05 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 22,6% σε ποσοστό και 1,1 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία. Το 91% των εσόδων της (3,6 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 9% (0,3 εκατ. περίπου ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών.

Η επιχείρηση συρρίκνωσε κατά 8,1 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο του 0,8 εκατ. περίπου ευρώ έναντι μεικτών κερδών 1,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-45,1%). Συγκεκριμένα, το μεικτό περιθώριο κατολίσθησε σε 19,9%, από 28% το 2014.

Για τον λόγο αυτό, τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, διαμορφώθηκαν σε ζημιές 1,4 εκατ. περίπου ευρώ, ίσες προς το 35% των εσόδων, από 0,7 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (14,6% των εσόδων), κατά 85,3% αυξημένες. Εξαιρουμένων των λοιπών εσόδων και εξόδων, οι ζημιές ήταν ύψους 0,9 εκατ. ευρώ.

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,56 εκατ. ευρώ (0,70 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,20 εκατ. ευρώ (1,33 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επίσης, με ζημιές 0,79 εκατ. ευρώ από επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία, ζημιές 0,18 εκατ. ευρώ από τη διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και λοιπά έκτακτα έξοδα 0,26 εκατ. ευρώ (0,23 εκατ. ευρώ το 2014). Αντιθέτως, ευνοήθηκε από λοιπά, έκτακτα έσοδα 0,18 εκατ. ευρώ (0,35 εκατ. ευρώ το 2014), που αφορούν κυρίως έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού και από εκποίηση μεταφορικών μέσων.

Κατόπιν αυτών η επιχείρηση κατέγραψε ζημιές προ φόρων άνω των 3,1 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ την προηγούμενη οικονομική χρήση είχε παρουσιάσει ζημιές 2,8 εκατ. περίπου ευρώ (-13,2%). Μετά την πρόβλεψη για φόρους το καθαρό αποτέλεσμά της ήταν ζημιές επίσης άνω των 3,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών σχεδόν 2,8 εκατ. ευρώ το 2014 (-13,3%). Οι ζημιές της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,6 εκατ. περίπου ευρώ.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014, που είχαν καταρτιστεί βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία είχε δανειακές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 16,9 εκατ. ευρώ, κατά 70% βραχυπρόθεσμες. Επίσης, είχε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς και προμηθευτές. Ακόμη, υποχρεώσεις ύψους 1,3 εκατ. ευρώ προς συνδεδεμένα μέρη. Παρουσίαζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (4,4 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 14,2 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (18,7 εκατ. περίπου ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 44.000 ευρώ (65.000 ευρώ στις 31.12.2014). Το σύνολο του ενεργητικού της είχε περιοριστεί κατά 23,3% σε 16,3 εκατ. ευρώ. Για την εξασφάλιση δανείων είχαν εγγραφεί επί των ακινήτων της υποθήκες και προσημειώσεις ποσού 16,8 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις της, εξαιρουμένων των προβλέψεων, ήταν ύψους 23,7 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2015, έναντι 22,8 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2014 (+3,9%), ενώ είχε εξαντλήσει τα πιστωτικά όρια δανεισμού που της είχαν χορηγήσει οι πιστώτριες τράπεζες.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 11,8 εκατ. ευρώ, έναντι 17,05 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, καθώς το 2015 μείωσε, μεταξύ άλλων, κατά 3,2 εκατ. ευρώ την αξία των ακινήτων της κατόπιν νέας αποτίμησής τους στην εύλογη αξία τους.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 είχαν καταστεί αρνητικά κατά 7,8 εκατ. περίπου ευρώ (-1,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), ενσωματώνοντας τις ζημιές της χρήσης και την απομείωση της διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΠΕΠΠΑΣ Α. Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΝ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 255,6 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως του 1,15 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,5% των πωλήσεων και το 0,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 19,3 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 7,6% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 21,7 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 8,5% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων των 11 αυτών χρόνων ήταν ζημιές 10,1 εκατ. ευρώ. Οι συσσωρευμένες ζημιές της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 16,65 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν ζημιογόνος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 46,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2006. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 4,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2012. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 21,7 εκατ. ευρώ.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν ελεγχθεί για τις χρήσεις μετά το 2008. Η επιχείρηση δεν είχε αποδεχθεί τον φορολογικό έλεγχο ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τις χρήσεις 2011-2014.

Η εταιρεία, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον επί σειρά ετών πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ετοιμου Σκυροδέματος (ΣΕΒΕΣ) Αγγ. Β. Πέππα της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 37 εργαζόμενους, έναντι 66 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,16 εκατ. ευρώ, έναντι 2,04 εκατ. ευρώ το 2014.

Στο υπόμνημά της προς τις πιστώτριες τράπεζες ανέφερε ότι θα μπορούσε να επιτύχει αύξηση του κύκλου εργασιών της το 2016 και ότι ο συνδυασμός των μέτρων που πρότεινε θα μπορούσε να την επαναφέρει σε κερδοφόρο τροχιά, εξασφαλίζοντας επαρκείς χρηματοροές για την εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών και λειτουργικών αναγκών της.

Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τη θυγατρική της Πέππας Μπετόν, είχε αναφέρει για το 2014 πωλήσεις 8,1 εκατ. ευρώ και αναλογούσες στην ίδια ζημιές μετά τους φόρους 3,05 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΕΠΠΑΣ Α. Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΝ

www.inr.gr, 19 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS