inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Υψηλή κερδοφορία καταγράφει η οινοαμπελουργική βιομηχανία ΣκούραςΠροοπτικές για την επίτευξη ακόμη υψηλότερων οικονομικών επιδόσεων δημιουργεί, με επενδύσεις και διεύρυνση του εμπορικού δικτύου της, η πελοποννησιακή οινοαμπελουργική βιομηχανία Σκούρας, η οποία είναι γνωστή στην αγορά και ως «Κτήμα Σκούρα».

Η επιχείρηση έκανε τα πρώτα της βήματα το 1986 με μικρό οινοποιείο στο χωριό Πυργέλα, έξω από την πόλη του Αργους. Το 2004 εγκατέστησε νέο, μεγάλο οινοποιείο στην περιοχή Μαλανδρένι Αργολίδας, στο 10ο χλμ. της οδού Αργους-Στέρνας, ανάμεσα σε αμπελώνες της αμπελουργικής ζώνης της Νεμέας. Εγινε γνωστή κυρίως για τα κρασιά της με το σήμα «Μέγας Οίνος». Το 2015 υλοποίησε επενδύσεις της τάξεως του 0,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 0,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν μηχανολογικό εξοπλισμό. Οι εγκαταστάσεις της περιλαμβάνουν εμφιαλωτική γραμμή δυνατότητας εμφιάλωσης 3.000 φιαλών την ώρα, 80 ανοξείδωτες κατασκευές και κελάρι με 1.000 δρύινα βαρέλια. Διαθέτει δικούς της αμπελώνες στους νομούς Αργολίδας και Κορινθίας, καθώς και υποκατάστημα στο Γυμνό Αργολίδας. Από το 1999 έχει μετατραπεί σε Α.Ε.

Το 2015 απέσπασε, για προϊόντα της, πέντε μετάλλια στον διεθνή οινοποιητικό διαγωνισμό Decanter World Awards 2015. Επίσης, το 2016 έλαβε έξι μετάλλια στον Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου Θεσσαλονίκης 2016.

Εξάγει σημαντικό μέρος της παραγωγής της σε περισσότερες από δέκα άλλες ευρωπαϊκές χώρες, την Κίνα, τη Σιγκαπούρη, την Ιαπωνία, τη Βραζιλία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία. Για τον σκοπό αυτό έχει αναπτύξει δίκτυο αντιπροσώπων σε 11 χώρες. Στις αγορές αυτές διαθέτει, ετησίως, περί το 40% της παραγωγής της, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων και τα εμπορικά σήματα «Skouras», «Chardonnay Skouras», «Nemea Grand», «Viognier Skouras».

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2015 παρουσίασε αύξηση των πωλήσεων και διεύρυνε την ετήσια κερδοφορία της σε υψηλότερα επίπεδα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 17ο ισολογισμό της, τα έσοδά της το 2015 ανήλθαν σε 3,6 εκατ. περίπου ευρώ, από σχεδόν 3,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 8,6% σε ποσοστό και 0,4 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία.

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο του 1,6 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 1,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+16%). Συγκεκριμένα, το μεικτό περιθώριο ανήλθε σε 45,9%, από 42,9% το 2014.

Για τον λόγο αυτό, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ανήλθαν σε σχεδόν 1,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 38,1% των εσόδων, από 1,1 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (34,3% των εσόδων), ενισχυμένα κατά 20,5%. Εξαιρουμένων των λοιπών εσόδων και εξόδων, ήταν σχεδόν 1,45 εκατ. ευρώ. Επίσης, τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) αυξήθηκαν σε 1 εκατ. ευρώ (+27,3%).

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,34 εκατ. ευρώ (0,33 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,07 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ και έναν χρόνο πριν). Επίσης, με λοιπά, έκτακτα έξοδα 0,14 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ). Αντιθέτως, ευνοήθηκε από λοιπά, έκτακτα έσοδα 0,06 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ).

Κατόπιν αυτών η επιχείρηση κατέγραψε κέρδη προ φόρων 0,95 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ την προηγούμενη οικονομική χρήση είχε παρουσιάσει κέρδη άνω του 0,7 εκατ. ευρώ (+29,6%). Μετά την πρόβλεψη για φόρους το καθαρό αποτέλεσμά της ήταν κέρδη 0,7 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι κερδών άνω του 0,5 εκατ. ευρώ το 2014 (+25,5%). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,3 εκατ. περίπου ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 26,1% και 18,3%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 26,7% και τα καθαρά κέρδη το 18,8%.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, διαμορφώθηκε σε 21,9%, έναντι 20,2% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 6,2 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 11,3%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαια της Σκούρας περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,2 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν στις 31.12.2015 σε 3,7 εκατ. ευρώ (3,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 59,5% (64,4% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία είχε δανειακές υποχρεώσεις 0,95 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 5,5%. Παρουσίαζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (άνω των 4 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,2 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (1,8 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,2 εκατ. ευρώ (0,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 2,2 εκατ. ευρώ, έναντι 1,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, λόγω των νέων επενδύσεων που πραγματοποίησε. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν προς απόσβεση υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 0,5 εκατ. ευρώ, από επιχορηγήσεις που έχει λάβει για την απόκτηση παγίων στοιχείων.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΣΚΟΥΡΑΣ ΟΙΝΟΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 30 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 10,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 34,4% των πωλήσεων και το 14,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 5,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 17,4% των πωλήσεων και το 14,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 3,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,6% των πωλήσεων και το 10,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων των 11 αυτών χρόνων ήταν κέρδη άνω των 9,8 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 3,6 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,7 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2015. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 2,2 εκατ. ευρώ. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της τα 11 αυτά χρόνια ήταν 5,5%.

Η εταιρεία, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Δ. Σκούρα της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 19 εργαζόμενους. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 71.630 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 50.210 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 35.265 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Εχει χαράξει και εφαρμόζει, όπως αναφέρει, ευέλικτη πολιτική για την προσαρμογή της στα νέα δεδομένα της αγοράς και του εμπορίου. Θεωρεί ότι έχει δημιουργήσει καλύτερες προοπτικές για την επίτευξη των στόχων της και αναμένει ότι θα παραμείνει σε ικανοποιητικά επίπεδα η κερδοφορία της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΚΟΥΡΑΣ ΟΙΝΟΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ

www.inr.gr, 19 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS