inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Νέα επένδυση, ύψους 25 εκατ. ευρώ, υλοποιεί η φαρμακοβιομηχανία Boehringer Ingelheim ΕλλάςΝέα επένδυση, ύψους 25 εκατ. ευρώ, που θα ολοκληρωθεί στα τέλη του τρέχοντος έτους, υλοποιεί ήδη η Boehringer Ingelheim Ελλάς, κορυφαία ελληνική εξαγωγική φαρμακοβιομηχανία.

Η εν λόγω επένδυση αποτελεί συνέχεια επενδύσεων ύψους 10 εκατ. ευρώ και 6 εκατ. ευρώ που ολοκλήρωσε η επιχείρηση το 2016 και το 2015, αντιστοίχως, για την εγκατάσταση νέων γραμμών παραγωγής και την έναρξη παραγωγής νέων φαρμακευτικών σκευασμάτων αντιμετώπισης του σακχαρώδους διαβήτη και της ιδιοπαθούς υπέρτασης, με σκοπό τη διάθεσή τους στη διεθνή αγορά. Η νέα επένδυση αφορά την προσθήκη νέου μηχανολογικού εξοπλισμού και την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων στο εργοστάσιο της Boehringer Ingelheim Ελλάς στο Κορωπί Παιανίας. Χρηματοδοτείται κατά βάση με ίδια κεφάλαια, ενώ οι δυο προηγούμενες επενδύσεις είχαν ενταχθεί σε επενδυτικούς νόμους και με βάση αυτούς η εταιρεία ανέμενε στα τέλη του 2016 την καταβολή υπολοίπου επιχορηγήσεων 2,3 εκατ. ευρώ.

H γερμανικών κεφαλαίων εταιρεία έχει εξελιχθεί, από ετών, στον μεγαλύτερο Ελληνα εξαγωγέα φαρμάκων και αποτελεί εξαίρεση του κανόνα που θέλει τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες του τομέα να διατηρούν μόνο εμπορικά παραρτήματα στη χώρα μας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015 που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ στις αρχές του 2017, η εταιρεία το 2015 παρουσίασε μείωση πωλήσεων για δεύτερο συνεχόμενο έτος, εξαιτίας υστέρησης των εμπορικών εξαγωγικών δραστηριοτήτων της, παρά το γεγονός ότι είχε αυξημένη βιομηχανική δραστηριότητα. Επίσης, παρουσίασε ζημιές προ φόρων και μετά φόρων, κυρίως λόγω επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων της με απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων ύψους 6,9 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούσαν ζημιές από καταστροφή εμπορευμάτων 4,5 εκατ. ευρώ, προϊόντων 1,8 εκατ. ευρώ και υλών και υλικών 0,6 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 42ο ισολογισμό της, τα έσοδά της το 2015 περιορίστηκαν σε σχεδόν 235,5 εκατ. ευρώ, από 245,4 εκατ. περίπου ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 4,1% σε ποσοστό και 10 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία. Το 38% των εσόδων της (89,5 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις αμιγώς βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 62% (περίπου 146 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και εν μέρει βιομηχανικές. Αν και οι εμπορικές περιλαμβάνουν και προϊόντα, στο πλαίσιο αλλαγής της μεθοδολογίας χαρακτηρισμού και τιμολόγησης των προϊόντων και εμπορευμάτων του γερμανικού φαρμακευτικού ομίλου Boehringer Ingelheim, οι εξαγωγές συνολικά μειώθηκαν κατά 18,2% σε 130,35 εκατ. ευρώ (-28,9 εκατ. ευρώ), αποτελώντας το 55,4% των εσόδων, ενώ οι εγχώριες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 22% σε 105,1 εκατ. ευρώ (+18,9 εκατ. περίπου ευρώ) και αποτέλεσαν το 44,6% των εσόδων. Οι πωλήσεις σε συνδεδεμένα μέρη, δηλαδή προς κάποιες από τις 145 θυγατρικές του γερμανικού ομίλου που το 2015 είχε έσοδα ύψους 14,8 δισ. ευρώ απασχολώντας 47.500 εργαζόμενους, ανήλθαν σε 158,9 εκατ. περίπου ευρώ και ήταν ίσες προς το 67,5% των συνολικών.

Η πτώση των εξαγωγών εγχωρίως παραγόμενων προϊόντων της, που κατευθύνονται σε 65 χώρες στην Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία, αποδίδεται στην κρίση στη Λιβύη και το Ιράκ και στην αλλαγή της μεθοδολογίας των τιμολογήσεων του πολυεθνικού ομίλου. Περί τα 99,7 εκατ. ευρώ ήταν η αξία των εξαγωγών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και 30,7 εκατ. ευρώ η αξία των εξαγωγών σε τρίτες χώρες. Στην εγχώρια αγορά το 35,6% των πωλήσεων (37,4 εκατ. ευρώ) αφορούσε αμιγώς προϊόντα και το υπόλοιπο 64,4% (67,7 εκατ. ευρώ) εμπορεύματα και εν μέρει προϊόντα.

Η επιχείρηση συμπίεσε κατά 1,6 εκατοστιαία μονάδα το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 22,6 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 27,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-17,8%), προερχόμενα σε μικρό μόνο ποσοστό από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες. Το μεικτό περιθώριο μειώθηκε σε 9,6%, από 11,2% το 2014, εξέλιξη που δεν αντισταθμίστηκε από τα σημαντικά, ύψους 31,1 εκατ. ευρώ λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης που εισέρρευσαν από τη μητρική γερμανική εταιρεία ως ανταμοιβή για την παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ της ελληνικής εταιρείας στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά, ούτε από τη συμπίεση των δαπανών διάθεσης και διοίκησης (43,1 εκατ. ευρώ) κατά 5,2%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της Boehringer Ingelheim Ελλάς, λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, περιορίστηκαν σε 1,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,6% των εσόδων, από 15,65 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (6,4% των εσόδων), συρρικνωμένα κατά 90,5%. Εκτός του κόστους απομείωσης περιουσιακών στοιχείων, τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με λοιπά έξοδα και ζημιές 10,2 εκατ. ευρώ (1,6 εκατ. ευρώ το 2014), που αφορούσαν κυρίως φόρους και τέλη προηγούμενων χρήσεων 4,9 εκατ. ευρώ, συναλλαγματικές διαφορές 2,3 εκατ. ευρώ και προβλέψεις επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων 1,8 εκατ. ευρώ, ενώ συγχρόνως τα λοιπά έσοδα και κέρδη της ήταν αυξημένα μόνο κατά 1,8 εκατ. ευρώ (4,2 εκατ. ευρώ έναντι 2,4 εκατ. ευρώ το 2014) και αφορούσαν κυρίως έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων (3,1 εκατ. ευρώ).

Η χρήση επιβαρύνθηκε, εξάλλου, με αποσβέσεις 3,7 εκατ. ευρώ (2,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,8 εκατ. ευρώ (σχεδόν 0,8 εκατ. ευρώ και έναν χρόνο πριν).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή ζημιών προ φόρων ύψους 3 εκατ. ευρώ (κέρδη 12,05 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιών 4,3 εκατ. ευρώ (κέρδη 8,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη ύψους 0,7 εκατ. περίπου ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, διαμορφώθηκε σε 0,7%, έναντι 10% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 202,3 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 29,5%, λόγω αντίστοιχης διεύρυνσης των κυκλοφοριακών στοιχείων του.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 συμπεριελάμβαναν φορολογημένα και αφορολόγητα αποθεματικά 26,4 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 26 εκατ. περίπου ευρώ (36,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 12,9% (23,6% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία είχε δανειακές υποχρεώσεις μόνο προς συνδεδεμένη της εταιρεία, ύψους 11,5 εκατ. ευρώ (14,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014), μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 19,6%. Παρουσίαζε οριακά θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (171,4 εκατ. ευρώ) ήταν μόνο κατά 0,4 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (171 εκατ. ευρώ), εκ των οποίων 136,9 εκατ. ευρώ ήταν οφειλές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 3,3 εκατ. ευρώ (2,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Οι απαιτήσεις της από συνδεδεμένες επιχειρήσεις ήταν ύψους 17,2 εκατ. ευρώ και από τον ΕΟΠΥΥ 9,2 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 21 εκατ. ευρώ, έναντι 21,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, ενώ η αξία των προκαταβολών και μη κυκλοφορούντων στοιχείων υπό κατασκευή, στο πλαίσιο των νέων επενδύσεων, ανερχόταν σε 8 εκατ. ευρώ. Η καταβληθείσα ετήσια δαπάνη για την αγορά παγίων ήταν 4,2 εκατ. ευρώ (5,1 εκατ. ευρώ το 2014). Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν προς απόσβεση υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 0,9 εκατ. ευρώ, από προγενέστερες επιχορηγήσεις για την απόκτηση παγίων στοιχείων.

Η Boehringer Ingelheim Ελλάς ιδρύθηκε το 1966, εδρεύει στο Ελληνικό Αττικής και διαθέτει επιπρόσθετα γραφεία στη Θεσσαλονίκη και αποθηκευτικούς χώρους στο Μαρκόπουλο και την Αργυρούπολη Αττικής. Οι βιομηχανικές μονάδες της στο Κορωπί Αττικής περιλαμβάνουν στεγασμένους χώρους 6.985 τ.μ. σε οικόπεδο 45.900 τ.μ. Είναι κατά 100% θυγατρική της γερμανικής εταιρείας Boehringer Ingelheim Auslandsbeteiligungs και οι οικονομικές καταστάσεις της ενοποιούνται σε αυτές της επίσης γερμανικής C. H. Boehringer Ingelheim Sohn AG & Co.

Είναι σταθερά προσανατολισμένη στην ανάπτυξη των βιομηχανικών δραστηριοτήτων της και υλοποιεί, συγχρόνως, κλινικές δοκιμές για τη βελτίωση των υφιστάμενων θεραπειών, σε συνεργασία με τη μητρική της εταιρεία. Στην ελληνική αγορά είναι ιδιαιτέρως ισχυρή στις κατηγορίες των καρδιολογικών και των αναπνευστικών φαρμάκων, όπου αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό.

Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Κ. Αναγνωστάκη και οικονομικό διευθυντή τον Παν. Σ. Τζελέφα. Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 299 εργαζόμενους, έναντι 304 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του υψηλόβαθμου διευθυντικού και διοικητικού καθώς και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 19,17 εκατ. ευρώ, έναντι 20,23 εκατ. ευρώ το 2014. Στους μετόχους της διέθεσε μέρισμα 6,4 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2014.

Οι συνολικές πωλήσεις της φαρμακευτικής βιομηχανίας BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 2,9 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 151,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,3% των πωλήσεων και το 9,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 99,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,5% των πωλήσεων και το 29,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους και την επιβάρυνση από διαφορές φορολογικού ελέγχου ήταν κέρδη 48,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,7% των πωλήσεων και το 14,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Τα συνολικά κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα 11 αυτά χρόνια ήταν ύψους 123,7 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις οκτώ από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 328,9 εκατ. ευρώ και 298,8 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, κατέγραψε το 2005 και το 2013. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 11 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007.

Για τη χρήση 2016 η επιχείρηση ανέμενε ότι οι πωλήσεις της θα σημειώσουν αύξηση της τάξεως του 5%, λόγω διατήρησης της εξαγωγικής δραστηριότητας σε υψηλά επίπεδα, βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του εργοστασίου της, επιτυχούς εισαγωγής νέων ογκολογικών φαρμάκων της, μεγαλύτερης αποδοχής των φαρμάκων της για τον σακχαρώδη διαβήτη και διατήρησης του σημαντικού μεριδίου της στην ελληνική αγορά καρδιολογικών και αναπνευστικών φαρμακευτικών σκευασμάτων. Ως μεγαλύτερους κινδύνους θεωρούσε την αύξηση του ανταγωνισμού και την επίσημη τάση προώθησης γενόσημων φαρμάκων, τον πιστωτικό κίνδυνο από τις πωλήσεις σε φαρμακεία και φαρμακαποθήκες λόγω των οφειλών του ΕΟΠΥΥ, καθώς και τα αυξημένα rebates και clow-back που επιβάλλονται στη φαρμακευτική αγορά.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ

www.inr.gr, 23 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS