inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σταθερά κερδοφόρος η καθετοποιημένη εταιρεία κρέατος Αφοί Νικολόπουλοι FarmΣτην ακόμη μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της και του γεγονότος ότι δεν βαρύνεται με δανειακές υποχρεώσεις, ώστε να ενδυναμώσει ξανά τη θέση της στην ελληνική αγορά τυποποιημένων προϊόντων κρέατος, αποβλέπει η καθετοποιημένη πελοποννησιακή βιομηχανία κρέατος Αφοί Νικολόπουλοι Farm.

Η επιχείρηση αποτελεί συνέχεια και μετεξέλιξη κτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή της Αμαλιάδας του νομού Ηλείας που είχε η οικογένεια των ιδρυτών της αρκετές δεκαετίες προτού, το 1990, μετατραπεί σε Α.Ε. Στον Αγιο Ιωάννη Αμαλιάδας κατασκεύασε βιομηχανικά σφαγεία και το 1996 δημιούργησε στον Καρδαμά Αμαλιάδας, στο ύψος του 80ού χλμ. της οδού Πατρών-Αμαλιάδας, βιομηχανική μονάδα τυποποίησης κρέατος με στεγασμένους χώρους 5.500 τ.μ. Η φάρμα και οι παραγωγικές μονάδες της απλώνονται σε ιδιόκτητες εκτάσεις 2.100 και πλέον στρεμμάτων στον νομό Ηλείας. Το 2013 οι εγκαταστάσεις της εμπλουτίστηκαν με μύλους ζωοτροφών για την κάλυψη των αναγκών των κτηνοτροφικών μονάδων της. Είχε προηγηθεί, το 2008, η κατασκευή μονάδας θερμικής αδρανοποίησης ζωικών υποπροϊόντων, η οποία παράγει οστεοκρεατάλευρα για ζώα συντροφιάς και λίπη για βιοκαύσιμα.

Η Αφοί Νικολόπουλοι Farm θεωρείται από τις κορυφαίες εταιρείες του τομέα της και έχει αποσπάσει πολλές βραβεύσεις και επαίνους σε ελληνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο για το υψηλό ποιοτικό επίπεδο των δραστηριοτήτων της.

Εκτρέφει ζώα, πραγματοποιεί η ίδια τη σφαγή, τυποποιεί και διαθέτει προϊόντα κρέατος, όπως μπριζόλες και κιμά, σε διάφορες συσκευασίες, με την εταιρική επωνυμία της. Επίσης, διαθέτει ζώντα ζώα και εμπορεύεται νωπό κρέας. Η παραγωγή της περιλαμβάνει μοσχαρίσιο, χοιρινό και πρόβειο κρέας, καθώς και αρνιά. Εξάγει μικρό ακόμη μέρος των προϊόντων της στην Ιταλία και την Ισπανία. Οφείλει, συνήθως, το σύνολο των εσόδων της στις βιομηχανικές της δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2015 παρουσίασε κάμψη των πωλήσεων, αλλά ενίσχυσε την ετήσια κερδοφορία της, εν μέρει λόγω διεύρυνσης έκτακτων, μη επαναλαμβανόμενων εσόδων της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 24ο ισολογισμό της, τα έσοδά της το 2015 περιορίστηκαν σε 15 εκατ. ευρώ, από σχεδόν 16,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 10,1% σε ποσοστό και 1,7 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η επιχείρηση περιόρισε κατά μισή εκατοστιαία μονάδα το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο του 1 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών σχεδόν 1,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-16,5%). Συγκεκριμένα, το μεικτό περιθώριο υποχώρησε σε 6,6%, από 7,1% το 2014.

Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ανήλθαν σε σχεδόν 0,42 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,8% των εσόδων, από 0,29 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (1,8% των εσόδων), ενισχυμένα κατά 43,2% καθώς τα αποτελέσματα ευνοήθηκαν από λοιπά έκτακτα έσοδα και κέρδη 0,23 εκατ. ευρώ, που αντιστάθμισαν έκτακτα έξοδα και ζημιές 0,05 εκατ. ευρώ. Κατόπιν αυτών και μετά την προσθήκη πιστωτικών τόκων η επιχείρηση κατέγραψε κέρδη προ φόρων 0,43 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ την προηγούμενη οικονομική χρήση είχε παρουσιάσει κέρδη 0,32 εκατ. ευρώ (+011 εκατ. ευρώ ή +32,8%). Μετά την πρόβλεψη για φόρους το καθαρό αποτέλεσμά της ήταν κέρδη 0,31 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,23 εκατ. ευρώ το 2014 (+0,08 εκατ. ευρώ ή +37,1%). Αν και δεν έχει γίνει γνωστό το ύψος των αποσβέσεων της χρήσης, εκτιμάται ότι τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 3,5% και 2,5%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 2,9% και τα καθαρά κέρδη το 2,1%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαια της Αφοί Νικολόπουλοι Farm στις 31.12.2015 περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών και φορολογικών νόμων 7,6 εκατ. ευρώ από κρατικές επιχορηγήσεις και απαλλαγές, ανέρχονταν σε 12,4 εκατ. ευρώ (12,3 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 90,1% (93,6% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 13,7 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία είχε μηδενικές δανειακές υποχρεώσεις. Παρουσίαζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (9,2 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 7,9 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (1,3 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 3,15 εκατ. ευρώ (2,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 4,5 εκατ. ευρώ, έναντι 5,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, λόγω των αποσβέσεων της χρήσης.

Οι συνολικές πωλήσεις της κτηνοτροφικής βιομηχανίας ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ FARM τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 187,4 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων και τόκων (EBIT) ήταν κέρδη της τάξεως των 7,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,2% των πωλήσεων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 7,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,1% των πωλήσεων και το 6,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 6,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,5% των πωλήσεων και το 5,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις και ζημιογόνος μόνο μία, λόγω διαφορών φορολογικού ελέγχου. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 21 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2012. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2009. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 11,6 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, μετά το 2012 ακολούθησαν πτωτική πορεία.

Η εταιρεία, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Κ. Νικολόπουλο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 45 εργαζόμενους, έναντι 48 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,78 εκατ. ευρώ, έναντι 0,69 εκατ. ευρώ το 2014. Στους μετόχους της διαθέτει μέρισμα 0,16 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2015, έναντι ισόποσου μερίσματος που είχε διαθέσει από τα κέρδη του 2014.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΙ FARM

www.inr.gr, 23 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS