inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οι επενδύσεις διευρύνουν τα οικονομικά μεγέθη της αγροτικής βιομηχανίας Αφοί ΣέξτουΥψηλότερες πωλήσεις και διευρυμένη κερδοφορία αποδίδουν στην αγροτική βιομηχανία συγκέντρωσης, διαλογής και τυποποίησης φρούτων Αφοί Σέξτου - Νέα Εξφρούτ οι επενδύσεις άνω των 4 εκατ. ευρώ που πραγματοποίησε τη διετία 2014-2015.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015 που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ στις αρχές του 2017, η εταιρεία το 2015 παρουσίασε αύξηση πωλήσεων, που συνοδεύτηκε από διεύρυνση της κερδοφορίας της.

Η Αφοί Σέξτου - Νέα Εξφρούτ ιδρύθηκε στον νομό Πέλλας, με άλλη νομική μορφή, το 1956. Μετεξελίχτηκε σε Α.Ε. το 1987. Εδρεύει στην πόλη της Εδεσσας και διαθέτει δυο μονάδες διαλογής και συσκευασίας, τη μία και παλαιότερη στη Σκύδρα και τη δεύτερη, με τα πιο μοντέρνα διαλογητήρια και συσκευαστήρια και υπερσύγχρονες ψυκτικές εγκαταστάσεις, στο Ριζό Σκύδρας. Η δεύτερη μονάδα ολοκληρώθηκε το 2015 στο πλαίσιο επενδυτικού προγράμματος της τάξεως των 3 εκατ. ευρώ και καταλαμβάνει χώρους 10.000 τ.μ., όπως και η πρώτη. Η εταιρεία διαθέτει, επίσης, γραφείο παραλαβών φρούτων στους Κεραμάτες Αρτας και χώρους παραλαβών φρούτων στην Καριώτισσα Πέλλας, σε ιδιόκτητο οικόπεδο. Με σκοπό να επεκτείνει τις δραστηριότητές της έχει αγοράσει αγροτεμάχιο για την εγκατάσταση κερασώνα σε έκταση 500 στρεμμάτων.

Στα διαλογητήρια και συσκευαστήριά της συγκεντρώνει και τυποποιεί σε χάρτινες και πλαστικές συσκευασίες πορτοκάλια, ρόδια, μανταρίνια, δαμάσκηνα, ροδάκινα, νεκταρίνια, βερίκοκα, κεράσια, ακτινίδια, σταφύλια, καθώς και κάστανα και σπαράγγια, εξασφαλίζοντας συνεχή παραγωγική δραστηριότητα. Τα προμηθεύεται από παραγωγούς και καλλιεργητές των νομών Πέλλας, Αρτας, Καβάλας, Αιτωλοακαρνανίας, Λακωνίας, Κορινθίας, Πιερίας, Αργολίδας και Θεσπρωτίας.

Εξάγει σε χώρες της Δυτικής και της Ανατολικής Ευρώπης το σύνολο σχεδόν των φρούτων και άλλων γεωργικών προϊόντων που συσκευάζει. Στις βασικές αγορές της περιλαμβάνονται η Γερμανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Σερβία, η Ρωσία, η Μολδαβία και η Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον 27ο ισολογισμό της με την παρούσα νομική μορφή της, τα έσοδά της το 2015 ανήλθαν σε 30,1 εκατ. ευρώ, από 27,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 10,7% σε ποσοστό και 2,9 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 96,3% των εσόδων της (29 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, το 2,6% (0,8 εκατ. ευρώ) από διάθεση προϊόντων σε τρίτες χώρες και το υπόλοιπο 1,1% (0,3 εκατ. περίπου ευρώ) από εγχώριες πωλήσεις.

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 4,4 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 8,1 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 6,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+32% ή +2 εκατ. ευρώ). Το μεικτό περιθώριο ανήλθε σε 26,9%, από 22,5% το 2014, εξέλιξη που αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από διόγκωση των δαπανών διάθεσης των προϊόντων (6,3 εκατ. ευρώ) κατά 41%.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ανήλθαν σε 2,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,9% των εσόδων, από 1,7 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (6,4% των εσόδων), αυξημένα κατά 19,1%.

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,57 εκατ. ευρώ (0,68 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,11 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Συγχρόνως, ευνοήθηκε από μειωμένα κατά 0,2 εκατ. ευρώ λοιπά έξοδα και ζημιές απομειώσεων ενεργητικού.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή αυξημένων κατά 35,1% κερδών προ φόρων ύψους 1,4 εκατ. ευρώ (κέρδη άνω του 1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους αυξημένων κατά 43,8% κερδών 0,945 εκατ. ευρώ (κέρδη 0,7 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη ύψους 2 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 15% και 10,1%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 4,7% και τα καθαρά κέρδη το 3,1%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, διαμορφώθηκε σε 11,4%, έναντι 11,1% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 18,2 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 15,8% λόγω διεύρυνσης και των κυκλοφοριακών και των πάγιων στοιχείων του.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 2,8 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 9,5 εκατ. περίπου ευρώ (9,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 52,3% (57,9% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων. Στα τέλη του έτους το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1,05 εκατ. ευρώ.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία είχε δανειακές υποχρεώσεις στην Alpha Bank ύψους 1,6 εκατ. ευρώ (1,8 εκατ. περίπου ευρώ στις 31.12.2014), μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 8,8%. Παρουσίαζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (9,9 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,6 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (8,3 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 1,4 εκατ. ευρώ (1,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 8,3 εκατ. ευρώ, έναντι 7,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, λόγω των νέων επενδύσεών της σε μηχανολογικό εξοπλισμό και άλλα πάγια στοιχεία. Η ετήσια δαπάνη της για την αγορά ενσώματων και άυλων παγίων ήταν 1,4 εκατ. ευρώ (2,7 εκατ. ευρώ το 2014). Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν προς απόσβεση υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 0,3 εκατ. ευρώ, από επιχορηγήσεις που είχε λάβει για την απόκτηση παγίων στοιχείων.

Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Σέξτο και συνδιευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Σέξτο. Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 237 εργαζόμενους, έναντι 204 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,08 εκατ. ευρώ, έναντι 2,81 εκατ. ευρώ το 2014. Στους μετόχους της διέθεσε από τα κέρδη του 2014 και προηγούμενων χρήσεων μέρισμα 1,57 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,05 εκατ. ευρώ κεφαλαιοποιήθηκε. Καταβλήθηκε, επίσης, υπολειπόμενο ποσό μερισμάτων προηγούμενων χρήσεων 0,57 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της αγροτικής βιομηχανίας ΑΦΟΙ ΣΕΞΤΟΥ - ΝΕΑ ΕΞΦΡΟΥΤ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 218,1 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 13,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,3% των πωλήσεων και το 11,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,2% των πωλήσεων και το 10% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους, συμπεριλαμβανομένων διαφορών φορολογικού ελέγχου, ήταν κέρδη 4,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,1% των πωλήσεων και το 6,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Τα συνολικά κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα 11 αυτά χρόνια ήταν ύψους 13,1 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις και ζημιογόνος μόνο μία, λόγω διαφορών φορολογικού ελέγχου. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 30,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2013. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 12,6 εκατ. ευρώ.

Για τη χρήση 2016 η επιχείρηση είχε θέσει στόχο της τη διατήρηση και τη διεύρυνση του μεριδίου αγοράς που έχει αποσπάσει σε σημαντικές αγορές του εξωτερικού και στην απορρόφηση φρούτων στην ελληνική αγορά, ώστε να αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα το νέο παραγωγικό δυναμικό που απέκτησε με τις σημαντικές επενδύσεις της. Μεσοπρόθεσμος στόχος της είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων της στην καλλιέργεια και παραγωγή φρούτων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΦΟΙ ΣΕΞΤΟΥ - ΝΕΑ ΕΞΦΡΟΥΤ

www.inr.gr, 23 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS