inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εχει τη στήριξη των μετόχων της η βιομηχανία μονωτικών υλικών Fibrotermica HellasΣε ανάκαμψη των αποτελεσμάτων της και ενίσχυση της κεφαλαιακής της συγκρότησης ευελπιστεί η μακεδονική βιομηχανία μονωτικών υλικών Fibrotermica Hellas, η οικονομική θέση της οποίας έχει πληγεί από τη συρρίκνωση της εγχώριας ζήτησης μονωτικών δομικών υλικών.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 2002 και εδρεύει στην περιοχή Σεβαστή του νομού Πιερίας, όπου βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις της. Εχει αντικείμενο την παραγωγή, αλλά και τις εισαγωγές και την εμπορία θερμομονωτικών και άλλων μονωτικών πλακών και υλικών. Διαθέτει πλέον περί τα τρία τέταρτα του όγκου της παραγωγής της σε αγορές του εξωτερικού, όπως αυτές της Αιγύπτου, της Αλβανίας, της Κύπρου, της π.Γ.Δ.Μ., της Ουγγαρίας, της Σερβίας, της Ρουμανίας της Τσεχίας, της Σλοβενίας και της Ιταλίας, όπου οι ιδρυτές της το 1968 είχαν δημιουργήσει βιομηχανία παραγωγής ορυκτού βάμβακα για θερμομόνωση, ηχομόνωση και πυροπροστασία, με την εταιρική επωνυμία Fibrotermica και το εμπορικό σήμα «Fibrorock».

Η ελληνική βιομηχανία αποτέλεσε παράρτημα της ιταλικής και εξειδικεύτηκε στην παραγωγή πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης για θερμομόνωση και οικοδομικές κατασκευές, αποκτώντας μεταξύ 2003-2006 τρεις συνολικά γραμμές παραγωγής και χρησιμοποιώντας το εμπορικό σήμα «Fibrostir xps». Το 2010 άρχισε να παράγει, επιπλέον, πετροβάμβακα με το σήμα «Fibrorock», ενώ η συγγενική ιταλική βιομηχανία τη διετία 2008-2009 είχε αποκτήσει στην Πολωνία βιομηχανία εξηλασμένης πολυστερίνης και στην Ιταλία βιομηχανία πλακών πολυουρεθάνης. Παράγει, ακόμη, ειδικά προϊόντα θερμοδόμησης.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2015 παρουσίασε κάμψη των πωλήσεων και ζημιές, αντί κερδών το 2014.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 13ο ισολογισμό της, τα έσοδά της το 2015 συμπιέστηκαν σε 7,4 εκατ. ευρώ, από 8,15 εκατ. περίπου ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 9,1% σε ποσοστό και 0,7 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 93,5% των εσόδων της (6,9 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 6,5% (περίπου 0,5 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών.

Η επιχείρηση συρρίκνωσε, λόγω του ανταγωνισμού, κατά 4,8 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο του 0,7 εκατ. περίπου ευρώ έναντι μεικτών κερδών 1,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-38,8%). Συγκεκριμένα, το μεικτό περιθώριό της κατολίσθησε σε 9,9%, από 14,7% το 2014.

Για τον λόγο αυτό, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, περιορίστηκαν σε 0,15 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2% των εσόδων, από σχεδόν 0,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (8,3% των εσόδων), μειωμένα κατά 78,2%. Εξαιρουμένων των λοιπών εσόδων και εξόδων, τα κέρδη ήταν της τάξεως του 0,3 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμά της προ τόκων και φόρων (EBIT) ήταν ζημιές 0,15 εκατ. ευρώ (κέρδη 0,5 εκατ. ευρώ το 2014).

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,29 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,295 εκατ. ευρώ (0,33 εκατ. ευρώ και έναν χρόνο πριν). Επίσης, με λοιπά, έκτακτα έξοδα 0,50 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ το 2014), που αφορούν κυρίως προβλέψεις για κάλυψη ζημιών από επισφαλείς και επίδικες εμπορικές απαιτήσεις. Αντιθέτως, ευνοήθηκε από λοιπά, έκτακτα έσοδα 0,39 εκατ. ευρώ (0,33 εκατ. ευρώ το 2014).

Κατόπιν αυτών η επιχείρηση κατέγραψε ζημιές προ φόρων και μετά φόρων άνω του 0,4 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ την προηγούμενη οικονομική χρήση είχε παρουσιάσει κέρδη σχεδόν 0,2 εκατ. ευρώ (-0,6 εκατ. ευρώ). Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ζημιές ύψους 0,14 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, διαμορφώθηκε σε 1,6%, έναντι 7% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 9,5 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 0,9%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαια της Fibrotermica στις 31.12.2015 περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών και φορολογικών νόμων 1,5 εκατ. ευρώ από ληφθείσες κρατικές επιχορηγήσεις, ανέρχονταν σε 2,5 εκατ. ευρώ (3 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 26,7% (31% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων. Ηταν μικρότερα από το ήμισυ του μετοχικού της κεφαλαίου και για τον λόγο αυτό συνέτρεχαν προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 47 του ν. 2190/1920. Οι συσσωρευμένες ζημιές, που οφείλονται κυρίως στα αρνητικά αποτελέσματα των ετών 2011-2012, ήταν ύψους 1,7 εκατ. ευρώ.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία είχε δανειακές υποχρεώσεις 3,2 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 5% και στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες. Παρουσίαζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (5,05 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,9 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (6,9 εκατ. περίπου ευρώ), ενώ σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή όφειλε να έχει σχηματίσει επιπρόσθετη πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων ποσού 1,2 εκατ. ευρώ και πρόβλεψη ζημιάς από ακίνητα αποθέματα από προηγούμενες χρήσεις αξίας 0,7 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,4 εκατ. ευρώ (0,3 εκατ. περίπου ευρώ στις 31.12.2014).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 3,75 εκατ. ευρώ, έναντι 3,65 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, ενώ στη διάρκεια της χρήσης δαπάνησε για νέο μηχανολογικό εξοπλισμό και άλλα πάγια στοιχεία 0,4 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας FIBROTERMICA HELLAS τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 122,5 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 5,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,6% των πωλήσεων και το 5,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 0,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,3% των πωλήσεων και το 1,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 1,2 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 1% των πωλήσεων και το 5,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων των 11 αυτών χρόνων ήταν κέρδη της τάξεως των 3,7 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 16,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,7 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2007. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,8 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2011. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 8,1 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Κραγιόπουλο, το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 38 εργαζόμενους, έναντι 33 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,78 εκατ. ευρώ, έναντι 0,70 εκατ. ευρώ το 2014.

Θεωρεί ότι η οικονομική της κατάσταση είναι επαρκώς ικανοποιητική και δηλώνει ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση κινδύνων και προκλήσεων, καθώς και ότι οι μέτοχοί της δεσμεύονται να συνεχίσουν να τη στηρίζουν με κάθε πρόσφορο μέσο. Για το 2016 είχε θέσει στόχο τη διατήρηση των πωλήσεών της στα επίπεδα του 2015 και την ταμειακή της θωράκιση.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: FIBROTERMICA HELLAS

www.inr.gr, 23 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS