inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Βελτίωση αποτελεσμάτων και ρευστότητας προσδοκά η Πατραϊκή ΧαρτοποιίαΑισιόδοξη ότι θα αντιστρέψει τα παρατεταμένα αρνητικά αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων, που παρουσιάζει μετά το 2005, δηλώνει η αχαϊκή βιομηχανία παραγωγής και επεξεργασίας χάρτου Πατραϊκή Χαρτοποιία, η οποία είναι γνωστή στην αγορά με το εμπορικό σήμα «Elite».

Η επιχείρηση ιδρύθηκε στην Πάτρα το 1972, ως βιομηχανία επεξεργασίας χάρτου tissue, με αντικείμενο την παραγωγή καταναλωτικών προϊόντων χάρτου οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Τα κύρια προϊόντα της είναι χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας, χαρτοπετσέτες και χάρτινα τραπεζομάντηλα. Από το 1979 παράγει και δικό της χαρτί, που μεταποιεί στη συνέχεια σε τελικά προϊόντα. Για τον λόγο αυτό διαθέτει στον νομό Αχαΐας δυο εργοστάσια: ένα στην Κρύα Ιτεών στα όρια του Δήμου Πατρών και ένα στη θέση Μπαρμπερέικα του Δήμου Ρίου. Διαθέτει, επίσης, αποθηκευτικούς χώρους στη Λάρισα.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ στις αρχές του 2017, η εταιρεία το 2015 παρουσίασε ανάκαμψη των πωλήσεων, έπειτα από τέσσερα συνεχόμενα χρόνια πτώσης τους, με τίμημα όμως την αύξηση των ζημιών προ φόρων και μετά φόρων που παρουσιάζει καθ' όλη τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 43ο ισολογισμό της, τα έσοδά της το 2015 ανήλθαν σε 12,9 εκατ. ευρώ, από 12,5 εκατ. περίπου ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 2,8% σε ποσοστό και 0,4 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία. Το 89,3% των εσόδων της (άνω των 11,5 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 10,7% (περίπου 1,4 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών.

Προφανώς λόγω των έντονα ανταγωνιστικών συνθηκών στην αγορά, η επιχείρηση συμπίεσε κατά μία εκατοστιαία μονάδα το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 2,2 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών σχεδόν 2,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-2,6% ή -0,06 εκατ. ευρώ). Το μεικτό περιθώριο συμπιέστηκε σε 17,2%, από 18,2% το 2014.

Τα αποτελέσματα της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, αντιστράφηκαν το 2015 από θετικά σε αρνητικά, με ζημιές 0,4 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 3% των εσόδων, έναντι κερδών 0,2 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (1,4% των εσόδων). Ωστόσο εξαιρουμένων των λοιπών εσόδων και εξόδων τα αποτελέσματά της βελτιώθηκαν, δεδομένου ότι η χρήση επιβαρύνθηκε με λοιπά μη επαναλαμβανόμενα έξοδα και ζημιές 0,35 εκατ. ευρώ, έναντι 0,09 αντίστοιχων εξόδων και ζημιών τη χρήση 2014.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν εξάλλου με αποσβέσεις 0,47 εκατ. ευρώ (0,51 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,33 εκατ. ευρώ (0,32 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή αυξημένων κατά 80,1% ζημιών προ φόρων και μετά φόρων ύψους 1,2 εκατ. περίπου ευρώ (0,7 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ζημιές 0,72 εκατ. ευρώ.

Οι ζημιές της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης -16,5%, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων αντιπροσωπεύουν το -9,2%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν -2,5%, έναντι 1% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 15,8 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 8,5%.


Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Αποδίδει τις αυξημένες ζημιές της χρήσης 2015 στο υψηλότερο κόστος καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας, στη μεγαλύτερη δαπάνη για μισθοδοσία προσωπικού λόγω νέων προσλήψεων για την κάλυψη αυξημένων παραγγελιών της λιανεμπορικής αλυσίδας «Μαρινόπουλος», καθώς και σε έκτακτες, μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες.

Τα ίδια κεφάλαια της Πατραϊκής Χαρτοποιίας στις 31.12.2015 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 6,1 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 6,6 εκατ. περίπου ευρώ (7,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 41,8% (45,1% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων. Οι συσσωρευμένες ζημιές της ανέρχονταν σε 13,5 εκατ. ευρώ.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία είχε δανειακές υποχρεώσεις ύψους 5,95 εκατ. ευρώ (6,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014), μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 8,6% και στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες. Παρουσίαζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (7,9 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,8 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (8,8 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη απομείωσης επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων 0,85 εκατ. ευρώ, ενδεχομένως για ζημιές από τη συνεργασία με την προβληματικού μέλλοντος λιανεμπορική αλυσίδα «Μαρινόπουλος». Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,2 εκατ. ευρώ (0,2 εκατ. ευρώ και στις 31.12.2014).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 7,8 εκατ. ευρώ, έναντι 8,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι πάγιες επενδύσεις της χρήσης ήταν 0,15 εκατ. ευρώ, έναντι 0,32 εκατ. ευρώ το 2014. Στο πάγιο ενεργητικό της περιελάμβανε συμμετοχή στην εταιρεία Πατραϊκή ΕΠΕ, στην οποία οι φορολογικές αρχές στις αρχές του 2016 καταλόγισαν φόρους και προσαυξήσεις συνολικού ύψους 3,3 εκατ. ευρώ, κατόπιν ελέγχου για παλαιότερες χρήσεις.

Η Πατραϊκή Χαρτοποιία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Α. Τριανταφυλλόπουλο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 86 εργαζόμενους, έναντι 78 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,36 εκατ. ευρώ, έναντι 2,28 εκατ. ευρώ το 2014.

Οι συνολικές πωλήσεις της χαρτοβιομηχανίας ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 137,8 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως του 0,2 εκατ. ευρώ μόνο, ίσα προς το 0,2% των πωλήσεων και το 0,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 14,1 εκατ. περίπου ευρώ, ίσες προς το 10,3% των πωλήσεων και το 14,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 14,7 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 10,6% των πωλήσεων και το 14,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα 11 αυτά χρόνια ήταν ζημιές ύψους 1,8 εκατ. ευρώ, καθώς οι αποσβέσεις της περιόδου ήταν της τάξεως των 12,3 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2004.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν ζημιογόνος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 14,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2010. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 3,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2005. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 10,9 εκατ. ευρώ.

Για τη χρήση 2016 η Πατραϊκή Χαρτοποιία είχε θέσει στόχο τη συνέχιση της ανοδικής πορείας των πωλήσεων με χαμηλότερα όμως κόστη, μετά την παύση της συνεργασίας της με την αλυσίδα «Μαρινόπουλος». Προσδοκούσε σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων, εκτιμώντας ότι είχε εξορθολογίσει σε σημαντικό βαθμό το λειτουργικό της κόστος, διατηρώντας παράλληλα σε υψηλά ποιοτικά επίπεδα την παραγωγή της.

Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τη θυγατρική της, είχε αναφέρει για το 2014 πωλήσεις 12,5 εκατ. ευρώ και ζημιές μετά τους φόρους 0,4 εκατ. περίπου ευρώ. Τα αντίστοιχα μεγέθη της χρήσης 2015 δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ

www.inr.gr, 24 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS