inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Διευρύνει το εμπορικό της δίκτυο η εταιρεία επεξεργασίας καφέ Β. ΑρχοντάκηςΣτην αναβάθμιση του δικτύου των πωλήσεών της και στην επέκτασή της στη χονδρική πώληση καφέ, ώστε να εξασφαλίσει τη συνέχιση της ανοδικής πορείας που παρουσιάζουν οι πωλήσεις της καθ' όλη την τελευταία δεκαετία, προχώρησε το 2016 η κρητική βιομηχανία επεξεργασίας και τυποποίησης καφέ Β. Αρχοντάκης.

Η επιχείρηση έκανε τα πρώτα της βήματα με μικρό καφεκοπτείο στην πόλη των Χανίων το 1973. Επεκτάθηκε στον βιομηχανικό τομέα το 1988, κατασκευάζοντας στο Βιοτεχνικό Πάρκο Χανίων μονάδα επεξεργασίας καφέ, επιφάνειας 1.700 τ.μ., με υπερσύγχρονο εξοπλισμό ψησίματος, άλεσης και τυποποίησης καφέ. Σταδιακά, πέρασε από το πρώτο φακελάκι ελληνικού παραδοσιακού καφέ και σε άλλα χαρμάνια ελληνικού καφέ, με το σήμα «Santos», αλλά και στο ψήσιμο και την τυποποίηση καφέ εσπρέσο, γαλλικού, γαλλικού αρωματικού και άλλων τύπων καφέ, με την εμπορική επωνυμία «Poem», προμηθευόμενη καφέ από γνωστούς, δημοφιλείς οίκους. Διατηρεί το καφεκοπτείο της στην πόλη των Χανίων και για τις ανάγκες του εισάγει και εμπορεύεται σχετικά είδη διατροφής και ποτών. Λειτουργεί ως Α.Ε. από το 1997. Συνεργάζεται για τη διάθεση των προϊόντων της με μονάδες καφεστίασης, λιανεμπορικές αλυσίδες, ξενοδοχειακές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015 που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ στις αρχές του 2017, η εταιρεία το 2015 παρουσίασε αύξηση πωλήσεων, με τίμημα όμως την εξασθένηση της κερδοφορίας της.

Σύμφωνα με τον 18ο ισολογισμό της με την παρούσα νομική μορφή της, τα έσοδά της το 2015 ανήλθαν σε 6,2 εκατ. ευρώ, από 5,6 εκατ. περίπου ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 11,4% σε ποσοστό και 0,6 εκατ. ευρώ σε αξία. Λόγω της αυξανόμενης έντασης του ανταγωνισμού και των δυσμενών συνθηκών στην αγορά, όπως αναφέρει, η επιχείρηση συρρίκνωσε κατά 10,9 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο του 1,3 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών άνω του 1,75 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-27,2% ή -0,5 εκατ. ευρώ). Το μεικτό περιθώριο συμπιέστηκε σε 20,5%, από 31,4% το 2014, εξέλιξη που καθόρισε και την πορεία των τελικών αποτελεσμάτων της.

Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, περιορίστηκαν το 2015 σε 0,485 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,8% των εσόδων, από 0,8 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (14,2% των εσόδων), μειωμένα κατά 39,1%. Εξαιρουμένων των λοιπών εσόδων και εξόδων τα κέρδη αυτά ήταν ύψους 0,50 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12,3%, καθώς τα αποτελέσματα της χρήσης 2014 είχαν επιβαρυνθεί με σημαντικές απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων.

Η χρήση 2015 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,23 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,01 εκατ. ευρώ (επίσης 0,01 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), λόγω χαμηλού δανεισμού.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή μειωμένων κατά 22,6% κερδών προ φόρων ύψους 0,26 εκατ. ευρώ (κέρδη 0,34 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους μειωμένων κατά 26,6% κερδών 0,18 εκατ. ευρώ (κέρδη 0,24 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη ύψους 0,49 εκατ. ευρώ.

Παρά ταύτα, τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 12,4% και 8,5%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 4,2% και τα καθαρά κέρδη το 2,8%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 13,9%, έναντι 25,4% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 3,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 11,9% λόγω διεύρυνσης των κυκλοφοριακών στοιχείων του.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 0,4 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 2,3 εκατ. περίπου ευρώ (1,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 64,8% (61,3% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία είχε δανειακές υποχρεώσεις ύψους 0,07 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014), μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 43,6%. Παρουσίαζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (3 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (σχεδόν 1 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 1,3 εκατ. ευρώ (1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 0,5 εκατ. ευρώ, έναντι 0,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν προς απόσβεση υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 0,2 εκατ. ευρώ, από επιχορηγήσεις που είχε λάβει για την απόκτηση παγίων στοιχείων.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ματθ. Β. Αρχοντάκη και αντιπρόεδρο τη Δωροθέα Β. Αρχοντάκη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 27 εργαζόμενους. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,65 εκατ. ευρώ, έναντι 0,57 εκατ. ευρώ που είχε διαθέσει για ίδιους λόγους το 2014. Για αμοιβές μελών της διοίκησής της διέθεσε 0,11 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας καφέ της Κρήτης Β. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 47 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 3,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,3% των πωλήσεων και το 14,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 2,15 εκατ. περίπου ευρώ, ίσα προς το 4,6% των πωλήσεων και το 14,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 1,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,4% των πωλήσεων και το 11% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Τα συνολικά κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα 11 αυτά χρόνια ήταν ύψους 3,9 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 6,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,36 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2013. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 2,75 εκατ. ευρώ. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της ήταν 12,7%.

Για τη χρήση 2016 η επιχείρηση είχε θέσει στόχο την περαιτέρω διεύρυνση των πωλήσεων, μέσω της ενίσχυσης του εμπορικού δικτύου και της χρήσης περισσότερων ηλεκτρονικών μέσων και σχετικού εξοπλισμού. Επίσης, την αναβάθμιση των παραγωγικών εγκαταστάσεων που διαθέτει στο Βιοτεχνικό Πάρκο του νομού Χανίων της Κρήτης.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Β. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ

www.inr.gr, 24 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS