inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ενισχύει τη δυναμική της η Κερκυραϊκή Εταιρεία ΚρεάτωνΜε αιχμή τη σειρά τοπικών, παραδοσιακών προϊόντων κρέατος που παράγει και διαθέτει, η Κερκυραϊκή Εταιρεία Κρεάτων διευρύνει το δίκτυο των πωλήσεών της και αισιοδοξεί ότι θα καταγράψει υψηλότερες οικονομικές επιδόσεις στο εγγύς μέλλον.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 2000 στην περιοχή Τρίκλινο Αλεπούς του νησιού της Κέρκυρας, όπου και εδρεύει. Ασχολείται με την επεξεργασία, την τυποποίηση, τις εισαγωγές και την εμπορία νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Παρασκευάζει σειρά τοπικών προϊόντων κρέατος, όπως νούμπουλο φουμικάδο, μοσχαρίσιο νούμπουλο και παντσιέτα καπνιστή. Επίσης, κρεατοσκευάσματα, όπως σουβλάκια, μπιφτέκια, χοιρινό γύρο, σεφταλιές, ντόνερ, σουτζουκάκια και κεμπάπ, καθώς και προϊόντα αλλαντοποιίας όπως παραδοσιακό σαλάμι και λουκάνικα. Εμπορεύεται αμνοερίφια, πουλερικά και χοιρινό και βόρειο κρέας. Φέρει τον διακριτικό τίτλο CO.ME.CO. (Corfu Meat Company) και αναπτύσσει δίκτυο διάθεσης προϊόντων της στις αγορές της Ιταλίας, της Τσεχίας, της Ολλανδίας και της Γερμανίας. Στην ελληνική αγορά έχει επεκτείνει τις πωλήσεις της, εκτός από την Κέρκυρα, στους νομούς Αττικής, Θεσπρωτίας, Τρικάλων, Πρέβεζας και Αχαΐας. Διαθέτει αποθηκευτικό χώρο στην περιοχή Τρία Γεφύρια της Κέρκυρας. Επίσης, στο κέντρο της πόλης του νησιού λειτουργεί δυο καταστήματα λιανικής πώλησης προϊόντων και εμπορευμάτων της με την κοινή επωνυμία «Κέντρο Κρέατος Λαβράνος». Εκσυγχρόνισε και επεξέτεινε τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της το 2008.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2015 παρουσίασε κάμψη των πωλήσεων, αλλά ενίσχυσε την ετήσια κερδοφορία της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 15ο ισολογισμό της, τα έσοδά της το 2015 ανήλθαν σε 7,5 εκατ. περίπου ευρώ, από σχεδόν 7,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 3,2% σε ποσοστό και 0,25 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 40,5% των εσόδων της (3,05 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 59,5% (περίπου 4,5 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Τα βιομηχανικά έσοδα μειώθηκαν μόνο κατά 0,5%.

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 3,4 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο του 1,05 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 0,8 εκατ. ευρώ περίπου έναν χρόνο πριν (+28,1%). Συγκεκριμένα, το μεικτό περιθώριο ανήλθε σε 14%, από 10,6% το 2014.

Για τον λόγο αυτό, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ανήλθαν σε σχεδόν 0,335 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,4% των εσόδων, από 0,2 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (2,7% των εσόδων), ενισχυμένα κατά 60,6%. Εξαιρουμένων των λοιπών εσόδων και εξόδων, ήταν ύψους 0,5 εκατ. ευρώ. Επίσης, τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) αυξήθηκαν σε 0,2 εκατ. περίπου ευρώ (+258%).

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,16 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ και έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,03 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ και έναν χρόνο πριν). Επίσης, με λοιπά, έκτακτα έξοδα 0,185 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ το 2014), που αφορούν κυρίως προβλέψεις για κάλυψη ζημιών από επισφαλείς και επίδικες εμπορικές απαιτήσεις.

Κατόπιν αυτών η επιχείρηση κατέγραψε κέρδη προ φόρων 0,15 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ την προηγούμενη οικονομική χρήση είχε παρουσιάσει κέρδη 0,02 εκατ. ευρώ (+0,13 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους το καθαρό αποτέλεσμά της ήταν κέρδη 0,11 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,02 εκατ. ευρώ το 2014 (+0,09 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,3 εκατ. περίπου ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 6,6% και 4,8%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 2% και τα καθαρά κέρδη το 1,5%.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, διαμορφώθηκε σε 11,3%, έναντι 6,5% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 3 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 6,6%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαια της Κερκυραϊκής Εταιρείας Κρεάτων στις 31.12.2015 περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών και φορολογικών νόμων 0,65 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 2,35 εκατ. ευρώ (2,2 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 79,3% (70,6% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία είχε δανειακές υποχρεώσεις 0,16 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 64,1%. Παρουσίαζε ικανοποιητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (άνω του 1,4 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,8 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (0,6 εκατ. ευρώ), αν και σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή όφειλε να έχει σχηματίσει επιπρόσθετη πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων ποσού 0,17 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,2 εκατ. ευρώ (0,4 εκατ. περίπου ευρώ στις 31.12.2014). Το χαρτοφυλάκιό της περιελάμβανε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 0,08 εκατ. ευρώ. Επί των ακινήτων της είχαν εγγραφεί βάρη υπέρ Τραπεζών ποσού 0,8 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων, το υπόλοιπο των οποίων στις 31.12.2015 ήταν μηδενικό.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, έναντι 1,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, ενώ στη διάρκεια της χρήσης δαπάνησε για νέα πάγια στοιχεία 0,07 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανικής και εμπορικής εταιρείας ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 79,2 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 2,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,7% των πωλήσεων και το 9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 0,95 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,2% των πωλήσεων και το 5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη σχεδόν 0,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,7% των πωλήσεων και το 3,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων των 11 αυτών χρόνων ήταν κέρδη της τάξεως των 2,7 εκατ. ευρώ.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν ελεγχθεί για τις χρήσεις 2008-2010.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 8,75 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2012. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,2 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2013. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 5,7 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Χρ. Ε. Λαβράνο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 22 εργαζόμενους, έναντι 18 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,28 εκατ. ευρώ, έναντι 0,32 εκατ. ευρώ το 2014. Στους μετόχους της διαθέτει μέρισμα 0,045 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2015.

Δηλώνει ότι έχει ενισχύσει τη δυναμική της και είναι σε θέση να προχωρήσει σε ρυθμούς ανάπτυξης, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της. Ανέμενε αύξηση του κύκλου εργασιών και κερδοφόρα αποτελέσματα τη χρήση 2016. Προσβλέπει στην είσοδό της, εμπορικά, σε νέες γεωγραφικές περιοχές εντός και εκτός της χώρας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ

www.inr.gr, 24 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS