inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Νέα γραμμή παραγωγής πρόσθεσε στο δυναμικό της η Sefco ZeelandiaΜε ακόμη μία νέα γραμμή παραγωγής ενίσχυσε το βιομηχανικό δυναμικό της, κατά το 2016, η μεταποιητική και εμπορική εταιρεία πρώτων υλών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής Sefco Zeelandia. Επίσης, με νέα επένδυση η εταιρεία διευρύνει τους αποθηκευτικούς χώρους της, κάνοντας χρήση ιδίων πόρων και δανειακών κεφαλαίων που παρέχει συνδεδεμένη εταιρεία.

Ακόμη, ενισχύει με κεφάλαια 0,6 εκατ. ευρώ θυγατρική της στη Βουλγαρία, με σκοπό την επέκταση των εμπορικών δραστηριοτήτων της σε αγορές των Βαλκανίων.

Η επιχείρηση αποτελεί συνέχεια ομοειδούς εταιρείας ελληνικών κεφαλαίων που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1968 με άλλη νομική μορφή και επωνυμία. Συστάθηκε, με τη μορφή της Α.Ε., τα τέλη του 1992. Ελέγχεται κατά 50% από τον διεθνούς εμβέλειας γερμανικό επιχειρηματικό όμιλο Zeelandia μέσω της ολλανδικής εταιρείας Koninklijke Zeelandia Groep, με το υπόλοιπο 50% να ανήκει σε Ελληνες επιχειρηματίες. Παράγει, αλλά και εισάγει και εμπορεύεται πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής από γερμανική και βελγική εταιρεία του ομίλου Zeelandia. Συγχρόνως, εξάγει ποσοστό άνω του 10% των προϊόντων της σε άλλες βαλκανικές χώρες και την Κύπρο.

Εδρεύει και διαθέτει τις βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις της στη Θέση Γιαλού στα Σπάτα Αττικής. Κατά κύριο λόγο παράγει και διαθέτει βελτιωτικά αρτοποιίας, προζύμια και μείγματα αρτοποιίας, καθώς και πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής.

Εχει ιδρύσει και ελέγχει τις θυγατρικές Zeelandia DOO στη Σερβία και Zeelandia EOOD στη Βουλγαρία. Ως το 2014 συμμετείχε και στην εταιρεία Hellas Hem Zeelandia. Το ίδιο έτος απορρόφησε έτερη θυγατρική της. Διαθέτει υποκατάστημα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ στις αρχές του 2017, η εταιρεία το 2015 διατήρησε σε ανοδική πορεία τις πωλήσεις της, όπως καθ' όλη τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας, διευρύνοντας συγχρόνως την αποδοτικότητά της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 23ο ισολογισμό της, τα έσοδά της το 2015 ανήλθαν σε 15,5 εκατ. ευρώ, από 15,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 0,7% σε ποσοστό και 0,1 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία. Το 61,9% των εσόδων της (άνω των 9,6 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 38,1% (περίπου 5,9 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Επίσης, περί το 10% των πωλήσεων προήλθε από διάθεση προϊόντων σε συνδεδεμένες εταιρείες στο εξωτερικό. Η αύξηση των πωλήσεων ήταν συνδυασμένο αποτέλεσμα αύξησης του όγκου κατά 2,9% και μείωσης των τιμών των προϊόντων και εμπορευμάτων κατά 2%.

Η επιχείρηση επωφελήθηκε από την πτώση των τιμών σημαντικών πρώτων υλών και ενίσχυσε κατά 1,2 εκατοστιαία μονάδα το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 6,1 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 5,9 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (+3,6% ή +0,2 εκατ. ευρώ). Πιο συγκεκριμένα, το μεικτό περιθώριο ανήλθε σε 39,6%, από 38,4% το 2014.

Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ανήλθαν το 2015 σε 1,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,5% των εσόδων, έναντι κερδών 1,05 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (6,8% των εσόδων), αυξημένα κατά 40,5%. Εξαιρουμένων των λοιπών εσόδων και εξόδων, τα κέρδη αυτά ήταν ύψους 2,15 εκατ. περίπου ευρώ, από σχεδόν 2 εκατ. ευρώ το 2014, ενισχυμένα κατά 5,9%, δεδομένου ότι η χρήση επιβαρύνθηκε με απομειώσεις για επισφαλείς απαιτήσεις και έξοδα προηγούμενων χρήσεων συνολικού ποσού 0,8 εκατ. περίπου ευρώ (0,65 εκατ. περίπου ευρώ ανάλογο κόστος το 2014), ενώ ωφελήθηκε από αντιστροφή προβλέψεων προηγούμενων χρήσεων ποσού άνω του 0,1 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν, εξάλλου, με αποσβέσεις 0,14 εκατ. ευρώ (0,17 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα επίσης 0,14 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή αυξημένων κατά 53,9% κερδών προ φόρων ύψους 1,2 εκατ. περίπου ευρώ (0,8 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν) και αυξημένων κατά 135,2% κερδών μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,8 εκατ. ευρώ (0,35 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 1,35 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 16,2% και 10,9%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 7,8% και τα καθαρά κέρδη το 5,2%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 11%, έναντι 7,4% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 13,5 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 5%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαια της Sefco Zeelandia στις 31.12.2015 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 1 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 7,6 εκατ. περίπου ευρώ (7,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 56,5% (51,3% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία είχε δανειακές υποχρεώσεις ύψους 1,8 εκατ. ευρώ (2,15 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014), μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 17% και κατά 67,9% βραχυπρόθεσμες, καθώς αποπλήρωσε πρόωρα κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου μέρος των οφειλών της. Τα δυο τρίτα περίπου του δανεισμού προέρχονταν από τις τράπεζες Alpha, Eurobank και Πειραιώς, ενώ το υπόλοιπο ένα τρίτο ήταν μακροπρόθεσμος δανεισμός από την αλλοδαπή συνδεδεμένη εταιρεία Zeelandia International Holding, με επιτόκιο Euribor πλέον 2,5%, στο πλαίσιο σύμβασης ενδοομιλικού δανείου για την κάλυψη των επενδυτικών αναγκών της επιχείρησης. Παρουσίαζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (8,9 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,1 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (4,8 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 2 εκατ. ευρώ (1,65 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 1,9 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 1,9 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, ενώ τα υπό κατασκευή πάγια και οι προκαταβολές ανέρχονταν σε 0,9 εκατ. ευρώ. Οι πάγιες επενδύσεις της χρήσης ήταν 0,4 εκατ. περίπου ευρώ.

Η Sefco Zeelandia έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Θεόδωρο Μπατή της οικογένειας των κατόχων του 50% των μετοχών της. Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 79 εργαζόμενους, έναντι 78 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,83 εκατ. ευρώ, έναντι 2,71 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,46 εκατ. ευρώ. Επίσης, διέθεσε μέρισμα 0,365 εκατ. ευρώ στους μετόχους της από τα κέρδη της χρήσης 2014. Το μέρισμα των μετόχων από τα κέρδη της χρήσης 2015 είναι 0,40 εκατ. ευρώ. Στις υποχρεώσεις της στις 31.12.2015 περιλαμβάνονταν μερίσματα προς διάθεση 0,125 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας πρώτων υλών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής SEFCO ZEELANDIA τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 137 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 14,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,5% των πωλήσεων και το 11,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 11,55 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,4% των πωλήσεων και το 16,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους, συμπεριλαμβανομένων διαφορών φορολογικού ελέγχου, ήταν κέρδη 7,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,6% των πωλήσεων και το 11% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα 11 αυτά χρόνια ήταν ύψους 13,3 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 15,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 9,4 εκατ. ευρώ.

Για τη χρήση 2016 η Sefco Zeelandia είχε θέσει στόχο την καταγραφή μικρής έστω αύξησης των πωλήσεων και αντίστοιχης ενίσχυσης της κερδοφορίας, λόγω και της έναρξης λειτουργίας της νέας γραμμής παραγωγής, στο πλαίσιο της υλοποίησης επενδυτικού προγράμματος που είχε υπαχθεί σε διατάξεις του επενδυτικού ν. 3908/2011. Θεωρεί την οικονομική της κατάσταση ικανοποιητική, καθώς το 2015 εφάρμοσε με επιτυχία νέο σύστημα πιστωτικού ελέγχου των υπολοίπων της πελατείας της και βελτίωσε την αποτελεσματικότητα του εισπρακτικού μηχανισμού της. Να σημειωθεί, ακόμη, ότι κατά το 2014 είχε αυξήσει τον όγκο των πωλήσεών της κατά 10%.

Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τις θυγατρικές της, είχε αναφέρει για το 2014 πωλήσεις 18,25 εκατ. ευρώ και κέρδη μετά τους φόρους 2 εκατ. περίπου ευρώ. Τα αντίστοιχα μεγέθη της χρήσης 2015 δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: SEFCO ZEELANDIA

www.inr.gr, 25 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS