inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε πτωτική πορεία τα οικονομικά μεγέθη της βιομηχανίας αερίων Λίντε ΕλλάςΧαμηλότερες πωλήσεις και δυσμενέστερα οικονομικά αποτελέσματα προ φόρων, απ' ό,τι κατά την οικονομική χρήση 2015, αναμένεται να εμφανίσει τη χρήση 2016 η βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας αερίων βιομηχανικής και ιατρικής χρήσης Λίντε Ελλάς.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ στις αρχές του 2017, η εταιρεία το 2015 κατέγραψε κάμψη πωλήσεων για πέμπτο συνεχόμενο έτος και αυξημένες ζημιές προ φόρων, αν και η λειτουργική κερδοφορία της προ αποσβέσεων παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα.

Η επιχείρηση είναι θυγατρική του γερμανικού χημικού επιχειρηματικού ομίλου The Linde Group, ο οποίος εδρεύει στο Μόναχο και το 2015 πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 17,9 δισ. ευρώ, απασχολώντας 64.500 εργαζόμενους σε περισσότερες από 100 χώρες. Ο όμιλος ενδέχεται να συγχωνευθεί άμεσα, ως γνωστόν, με την ανταγωνίστρια αμερικανική εταιρεία Praxair, η οποία δεν έχει εμπορική ή παραγωγική παρουσία στη χώρα μας. Σε περίπτωση που η συγχώνευση πραγματοποιηθεί, η νέα εταιρεία θα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός βιομηχανικών αερίων παγκοσμίως. Η ελληνική εταιρεία είναι μία από τις 19 επιχειρήσεις του γερμανικού ομίλου που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Εξάγει περί το 5% των προϊόντων της σε άλλες βαλκανικές χώρες και την Κύπρο.

Η Λίντε Ελλάς λειτουργεί με τη νομική μορφή της ΕΠΕ και αποτελεί μετονομασία της εταιρείας με την ονομασία Ολυμπος Αέρια που ίδρυσε ο γερμανικός όμιλος στη Θεσσαλονίκη το 1963, κατασκευάζοντας στην περιοχή της Σίνδου εργοστάσιο παραγωγής και εμφιάλωσης βιομηχανικών αερίων και ασετυλίνης. Η μετονομασία έγινε το 1977, τρία χρόνια αφότου η εταιρεία έφτιαξε νέο εργοστάσιο στην Ελευσίνα Αττικής, όπου το 1985 εγκατέστησε και μονάδα παραγωγής υδρογόνου. Η επιχείρηση κατασκεύασε νέα βιομηχανική μονάδα στη Μάνδρα Αττικής το 1997, ενώ το 2003 εμπλούτισε το βιομηχανικό δυναμικό της με μονάδα παραγωγής πέλετ CO2 και εμφιάλωσης ψυκτικών αερίων στο Σχηματάρι Βοιωτίας. Το 2005 επεκτάθηκε εμπορικά στον τομέα των αναπνευστικών θεραπευτικών συσκευών και οργάνων οξυγονοθεραπείας και άλλων συσκευών, το 2006 εξαγόρασε την εταιρεία Αεροσκόπιο Ελλάς που εξειδικευόταν στα ειδικά αέρια και τον εξοπλισμό χρήσης τους και το 2012 υλοποίησε στη μονάδα της Μάνδρας Αττικής επένδυση για την παραγωγή ηλίου υψηλότερης καθαρότητας.

Εδρεύει στη θέση Τρύπιο Λιθάρι στη Μάνδρα και συνολικά διαθέτει τρία εργοστάσια εμφιάλωσης στη Μάνδρα, τη Σίνδο και το Σχηματάρι, δυο μονάδες παραγωγής υγροποιημένων αερίων στη Μάνδρα και την Ελευσίνα, εργοστάσιο παραγωγής οξυγόνου στον Βόλο Μαγνησίας και οκτώ κέντρα διανομής ανά την Ελλάδα. Εγκαθιστά συστήματα παροχής οξυγόνου, ασετυλίνης, αζώτου, υδρογόνου και άλλων αερίων της σε μονάδες τρίτων.

Επίσης, έχει ιδρύσει και ελέγχει στην π.Γ.Δ.Μ. την εταιρεία Linde Gas Bitola, που έχει αντικείμενο την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα.

Σύμφωνα με τον 52ο ισολογισμό της, τα έσοδά της το 2015 ανήλθαν σε 35,1 εκατ. ευρώ, από 35,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 1,4% σε ποσοστό και 0,5 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία. Το 81,3% των εσόδων της (σχεδόν 28,6 εκατ. ευρώ) προήλθε από την πώληση αγαθών και το υπόλοιπο 18,7% (περίπου 6,5 εκατ. ευρώ) από την παροχή υπηρεσιών.

Η επιχείρηση συμπίεσε κατά μία περίπου εκατοστιαία μονάδα το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 17,1 εκατ. περίπου ευρώ έναντι μεικτών κερδών 17,6 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (-2,9% ή -0,5 εκατ. ευρώ). Πιο συγκεκριμένα, το μεικτό περιθώριο υποχώρησε σε 48,6%, από 49,4% το 2014. Επίσης, αν και οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας (3,2 εκατ. ευρώ) συμπιέστηκαν κατά 15,2%, οι δαπάνες διάθεσης των προϊόντων (14 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 3,2%.

Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, διαμορφώθηκαν το 2015 σε 4,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13,9% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών άνω των 5,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (14,7% των εσόδων), μειωμένα κατά 7,2%. Εξαιρουμένων των λοιπών εσόδων και εξόδων, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 5,1 εκατ. περίπου ευρώ, αποδυναμωμένα κατά 4,5%, δεδομένου ότι η χρήση επιβαρύνθηκε με λοιπά, έκτακτα έξοδα άνω του 0,4 εκατ. περίπου ευρώ (άνω του 0,5 εκατ. ευρώ το 2014), ενώ ωφελήθηκε από λοιπά, έκτακτα έσοδα 0,2 εκατ. ευρώ (άνω του 0,4 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν, εξάλλου, με αποσβέσεις 5,3 εκατ. ευρώ (5,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,8 εκατ. ευρώ (0,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επίσης, οι λειτουργικές δαπάνες επιβαρύνθηκαν με προβλέψεις για ζημιές από επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις και απαξίωση αποθεμάτων 2,8 εκατ. ευρώ (1,9 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή αυξημένων κατά 121,9% ζημιών προ φόρων ύψους 1,2 εκατ. περίπου ευρώ (0,5 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν) και αυξημένων κατά 68,9% ζημιών μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,1 εκατ. ευρώ (1,25 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Ωστόσο, το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη της τάξεως των 4,1 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 7,9%, έναντι 8,3% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 62 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 2,4%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014. Τα ίδια κεφάλαια της Λίντε Ελλάς στις 31.12.2015 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά βάσει του ν. 3299/2004, ανέρχονταν σε 38,8 εκατ. ευρώ (40,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 62,6% (64,5% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία είχε δανειακές υποχρεώσεις ύψους 11,2 εκατ. ευρώ (11,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014), μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 2,6% και κατά 46,1% βραχυπρόθεσμες, που αφορούσαν στο σύνολό τους δάνεια από την ολλανδική χρηματοδοτική εταιρεία του γερμανικού ομίλου Linde Finance. Παρουσίαζε αξιόλογο κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (19,5 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 5,3 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (14,2 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 1,2 εκατ. ευρώ (0,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 41,5 εκατ. ευρώ, έναντι 43,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι πάγιες επενδύσεις της στη διάρκεια της χρήσης απορρόφησαν 3,47 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος αφορούσε μηχανολογικό εξοπλισμό, έναντι ποσού 2,97 εκατ. ευρώ που διατέθηκε για πάγιες επενδύσεις το 2014.

Η Λίντε Ελλάς έχει διαχειριστή τον Ciprian Islai και οικονομικό διευθυντή τον Αντ. Γ. Βουλγαρίδη. Το 2015 απασχόλησε υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, κατά μέσον όρο, 174 εργαζόμενους, έναντι 180 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 6,96 εκατ. ευρώ, έναντι 6,76 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,24 εκατ. ευρώ, όπως και το 2014.

Οι συνολικές πωλήσεις της ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 438 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 92,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 21,2% των πωλήσεων και το 13,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 3,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,7% των πωλήσεων και το 1,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών διαφορών φορολογικού ελέγχου, ήταν ζημιές 7 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 1,6% των πωλήσεων και το 2,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα 11 αυτά χρόνια ήταν ύψους 73,8 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος μόνο τις τέσσερις από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 45,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2010. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,15 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2010. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 3,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2012. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 35,4 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2008-2010.

Για τη χρήση 2016 η Λίντε Ελλάς ανέμενε, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική της έκθεση, μικρή εξασθένηση των πωλήσεων και των οικονομικών αποτελεσμάτων. Προφανώς με κριτήριο τη λειτουργική της απόδοση και την οικονομική καχεξία της εγχώριας αγοράς, θεωρούσε ικανοποιητική την πορεία της χρήσης 2015.

Ζητεί από το Ελληνικό Δημόσιο την καταβολή μεγαλύτερης επιχορήγησης για επενδύσεις που είχε πραγματοποιήσει κατά το παρελθόν, απ' αυτή που της έχει καταβληθεί.

Εις βάρος της εκκρεμούν ενώπιον της Δικαιοσύνης αγωγές τρίτων με συνολικές απαιτήσεις 2,1 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ

www.inr.gr, 25 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS