inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Διευρύνει τον εξαγωγικό της ορίζοντα η Κουφετοποιία ΧατζηγιαννάκηΤην επέκταση των εμπορικών δραστηριοτήτων της σε νέες αγορές επιχειρεί η Κουφετοποιία Χατζηγιαννάκη, η οποία έχει ενισχύσει κατά τα τελευταία χρόνια τη θέση της στην εγχώρια αγορά του τομέα της.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ στις αρχές του 2017, η εταιρεία το 2015 κατέγραψε αύξηση πωλήσεων για τρίτο συνεχόμενο έτος και αποδυναμωμένη κερδοφορία.

Η επιχείρηση έκανε τα πρώτα της βήματα, ως κουφετοποιία, το 1950 στον Πειραιά, όπου και εδρεύει ακόμα, διαθέτοντας εκεί σύγχρονη βιομηχανική μονάδα. Παράγει κουφέτα αμυγδάλου και σοκολάτας, συναφή βότσαλα, dagrees σοκολάτας και διάφορα ζαχαρώδη προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων διακοσμητικών ζαχαρωδών. Επίσης, εμπορεύεται γλυκά κουταλιού, φρουί γλασέ και προϊόντα σοκολάτας. Εκτός του εργοστασίου της στην Αττική, διαθέτει δεύτερη βιομηχανική μονάδα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, όπου παράγει προϊόντα σοκολάτας. Μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 1991.

Εξάγει σε περισσότερες από 20 άλλες χώρες, ευρωπαϊκές, τις ΗΠΑ και χώρες της Μέσης Ανατολής, περί το 20% του όγκου παραγωγής της. Εχει αναπτύξει ευρεία πελατειακή βάση στην ελληνική αγορά. Στο εξωτερικό έχει τοποθετήσει προϊόντα της και σε μεγάλα πολυκαταστήματα, όπως τα «Harrods» στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με τον 24ο ισολογισμό της, τα έσοδά της το 2015 ανήλθαν σε 6,3 εκατ. ευρώ, από 6,2 εκατ. περίπου ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 1,1% σε ποσοστό και 0,1 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία. Το 93,5% των εσόδων της (σχεδόν 5,9 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 6,5% (περίπου 0,4 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Τα βιομηχανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 3%.

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά μία περίπου εκατοστιαία μονάδα το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 2,2 εκατ. περίπου ευρώ έναντι μεικτών κερδών 2,15 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (+3,1% ή +0,01 εκατ. ευρώ). Πιο συγκεκριμένα, το μεικτό περιθώριο ανήλθε σε 35,3%, από 34,6% το 2014. Ωστόσο, οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας (1 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 4,8%, ενώ οι δαπάνες διάθεσης των προϊόντων (0,8 εκατ. ευρώ) κατά 19,2%.

Για τον λόγο αυτό, κυρίως, τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, διαμορφώθηκαν το 2015 σε 0,65 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,3% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών άνω του 0,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (14,9% των εσόδων), μειωμένα κατά 30,1%. Εξαιρουμένων των λοιπών εσόδων και εξόδων η μείωση ήταν μικρότερη, δεδομένου ότι η χρήση 2015 επιβαρύνθηκε με επιπρόσθετα της χρήσης 2014 λοιπά, έκτακτα έξοδα, που αφορούσαν κυρίως προβλέψεις διάφορα πρόστιμα και προσαυξήσεις, ζημιές από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων και χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν, εξάλλου, με αποσβέσεις 0,19 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,13 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή μειωμένων κατά 46,8% κερδών προ φόρων άνω του 0,3 εκατ. ευρώ (άνω του 0,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μειωμένων κατά 49,2% κερδών μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,2 εκατ. ευρώ (σχεδόν 0,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη άνω του 0,5 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης 6,2% και 4,5%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 5,3% και τα καθαρά κέρδη το 3,9%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 7,3%, έναντι 10,2% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 8,9 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 3,2%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαια της Κουφετοποιίας Χατζηγιαννάκη στις 31.12.2015 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 1,1 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 5,4 εκατ. ευρώ (επίσης 5,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 60,5% (58,8% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία είχε δανειακές υποχρεώσεις ύψους 2,5 εκατ. ευρώ (11,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014), μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 10,1% και κατά 34,8% βραχυπρόθεσμες. Παρουσίαζε αξιόλογο κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (3,4 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,6 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (1,8 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 1,5 εκατ. ευρώ (1,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 5,3 εκατ. ευρώ, έναντι 5,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι πάγιες επενδύσεις της στη διάρκεια της χρήσης απορρόφησαν 0,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος αφορούσε κτιριακή υποδομή.

Η Κουφετοποιία Χατζηγιαννάκη έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Χατζηγιαννάκη και συνδιευθύνουσα σύμβουλο τη Χρυσούλα Χατζηγιαννάκη. Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 71 εργαζόμενους, έναντι 67 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,90 εκατ. ευρώ, έναντι 1,68 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,48 εκατ. ευρώ, έναντι 0,34 εκατ. ευρώ το 2014. Στους μετόχους της διέθεσε από τα κέρδη της χρήσης 2014 μέρισμα 0,27 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΚΟΥΦΕΤΟΠΟΙΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 63,3 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 7,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,4% των πωλήσεων και το 10,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 5,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,8% των πωλήσεων και το 10,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 4,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,4% των πωλήσεων και το 8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα 11 αυτά χρόνια ήταν ύψους 8,2 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 6,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ χάρη και σε σημαντικά έκτακτα έσοδα, κατέγραψε το 2006. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 5,2 εκατ. ευρώ.

Για τη χρήση 2016 η Κουφετοποιία Χατζηγιαννάκη ανέμενε, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική της έκθεση, σταθεροποίηση, αν όχι μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών της. Ως στόχο της έθεσε την ανάπτυξη και επέκταση σε νέες αγορές, προφανώς στη διεθνή αγορά, με την επίτευξη των καλύτερων δυνατών οικονομιών κλίμακας. Θεωρούσε ικανοποιητική την πορεία της χρήσης 2015.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΟΥΦΕΤΟΠΟΙΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ

www.inr.gr, 25 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS