inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Φως στο βάθος του τούνελ βλέπουν τα Εκκοκκιστήρια ΘράκηςΜειωμένες πωλήσεις και υψηλές ζημιές για ακόμη ένα έτος, αν και χαμηλότερες από εκείνες της προηγούμενης χρήσης, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 η βιομηχανία επεξεργασίας σύσπορου βάμβακος Εκκοκκιστήρια Θράκης, στο δυναμικό της οποίας περιλαμβάνεται και η νηματουργική εταιρεία Κλωστήρια Θράκης.

Η επιχείρηση αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα και καλά οργανωμένα εκκοκκιστήρια βάμβακος. Ιδρύθηκε το 1996 και είναι εγκατεστημένη στη Βιομηχανική Περιοχή της Κομοτηνής στον νομό Ροδόπης, σε οικόπεδο 70 στρεμμάτων. Οι εγκαταστάσεις της καλύπτουν 16.500 τ.μ. και περιλαμβάνουν έξι εκφορτωτικά συγκροτήματα παραλαβής σύσπορου βάμβακος, τέσσερις εκκοκκιστικές μηχανές 161 πριονιών, μία υδραυλική πρέσα Magnum 930 και συγκρότημα επεξεργασίας υποπροϊόντων για την παραγωγή gin motes. Η ημερήσια παραγωγική δυναμικότητα εκκόκκισης της μονάδας ανέρχεται σε 700 τόνους σύσπορου βάμβακος.

Επίσης, η ελεγχόμενη κατά 60% θυγατρική εταιρεία Κλωστήρια Θράκης αντιπροσωπεύει ένα από τα υψηλότερης ποιοτικής στάθμης νηματουργεία στον ευρωπαϊκό χώρο, με εγκαταστάσεις επιφάνειας 25.995 τ.μ. Ιδρύθηκε το 1998 και διαθέτει το 60% των προϊόντων της σε διεθνείς οίκους ενδυμάτων, όπως η Benetton, η Next και η Chicco, στον ευρωπαϊκό χώρο. Είναι εγκατεστημένη στη ΒΙ.ΠΕ. της Κομοτηνής.

Τον όμιλο συμπληρώνουν, ενοποιούμενες σε αυτόν με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, η εγκατεστημένη στον νομό Πέλλας και κατά 50% ελεγχόμενη ομοειδής εταιρεία εκκόκκισης και εμπορίας βάμβακος Πέλλα και η κατά 18% ελεγχόμενη εταιρεία εμπορίας και παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργίας Ελληνική Σποροπαραγωγή, που έχει τις εγκαταστάσεις της στον νομό Καρδίτσας.

Ο όμιλος υπολειτούργησε στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016, εν μέσω οξύτατης χρηματοοικονομικής κρίσης, ελλείψει διαθέσιμων κεφαλαίων. Η κρίση έπληξε κυρίως την εταιρεία του Κλωστήρια Θράκης, η οποία ωστόσο ατενίζει πλέον με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον, καθώς τον Ιούλιο του 2016 ολοκληρώθηκε, σχεδόν, η αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων προς τις τράπεζες Alpha και Εθνική, με μετατροπή των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της σε μακροπρόθεσμες, χρονική επιμήκυνση των οφειλών με εξαίρεση μία δόση που λήγει τον Ιούνιο του 2017 και παροχή πρόσθετης χρηματοδότησης, με ευνοϊκότερους όρους. Επίσης, η εταιρεία προχώρησε στην υποβολή αιτήματος προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της, Η νηματουργική βιομηχανία είχε λάβει μέρος των δανείων της με την εγγύηση της μητρικής εταιρείας, η οποία με τη σειρά της είχε λάβει δάνεια με εγγυήσεις της θυγατρικής της. Τα Εκκοκκιστήρια Θράκης συνέχισαν κατά τη χρήση 2015-2016, για δεύτερο συνεχόμενο έτος, να λειτουργούν παρέχοντας υπηρεσίες εκκόκκισης σε τρίτη, ομοειδή εταιρεία.

Για τους λόγους αυτούς, οι ενοποιημένες πωλήσεις της την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα, υποπολλαπλάσια εκείνων παλαιότερων χρήσεων. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν σε 10,65 εκατ. ευρώ έναντι 11,2 εκατ. περίπου ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένες κατά 5,3% (-0,6 εκατ. ευρώ). Το 76,5% των εσόδων (8,15 εκατ. ευρώ) προήλθε από την παραγωγή νημάτων και εν γένει από τις βιομηχανικές δραστηριότητες και το υπόλοιπο 23,5% (περίπου 2,5 εκατ. ευρώ) από την παροχή υπηρεσιών και εμπορικές δραστηριότητες.

Η επιχείρηση βελτίωσε κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε σε περιορισμό των μεικτών ζημιών στο επίπεδο του 1,5 εκατ. περίπου ευρώ, από αντίστοιχες ζημιές σχεδόν 2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+21,8% ή +0,4 εκατ. ευρώ). Αντιθέτως, κυρίως λόγω έκτακτων επιβαρύνσεων οι ζημιές της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 15,8% και ανήλθαν σε 3,1 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 28,8% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων ζημιών 2,65 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (23,6% των εσόδων).

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 1,16 εκατ. ευρώ (1,25 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,62 εκατ. ευρώ (2,48 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 0,85 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν κυρίως ζημιές από την εκποίηση παγίων, πρόστιμα και ρήτρες.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή μειωμένων κατά 8,6% ζημιών προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας άνω των 5,8 εκατ. ευρώ (σχεδόν 6,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για αναβαλλόμενους φόρους και τα δικαιώματα τρίτων στην καταγραφή μειωμένων κατά 1,6% ζημιών της εταιρείας, ύψους 3,8 εκατ. περίπου ευρώ (άνω των 3,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων, όπως και τα προηγούμενα χρόνια.

Στις 30.6.2016 ο όμιλος βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις 50,1 εκατ. ευρώ, κατά 88,3% μακροπρόθεσμες. Ωστόσο, παρά τη μετατροπή του μεγαλύτερου μέρους του βραχυπρόθεσμου δανεισμού του σε μακροπρόθεσμο εξακολουθούσε να εμφανίζει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (7,2 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 14 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (21,2 εκατ. ευρώ), αφού η εταιρεία Κλωστήρια Θράκης δεν είχε ακόμη επανέλθει σε κανονική λειτουργία. Τα ταμειακά του διαθέσιμα ήταν μόλις 76.000 ευρώ, έναντι 46.000 . ευρώ στις 30.6.2015. Για εξασφάλιση δανείων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία του είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών ποσού 29,6 εκατ. ευρώ, υπέρ των πιστωτριών τραπεζών της Alpha και Εθνική. Επίσης, είχαν ενεχυριαστεί μετοχές και απαιτήσεις από τον ΟΑΕΔ. Οι υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη ήταν ύψους 2,9 εκατ. ευρώ και οι απαιτήσεις από αυτά 1,3 εκατ. ευρώ.

Στις 30.6.2016 τα ίδια κεφάλαιά του παρέμεναν αρνητικά (-28,4 εκατ. ευρώ, έναντι -21,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν της τάξεως των 38,6 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 3,1%. Οι συσσωρευμένες ζημιές ανέρχονταν σε 33,6 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του στις 30.6.2016 ήταν ύψους 30,5 εκατ. ευρώ, έναντι 32,5 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015.

Οι συνολικές ενοποιημένες πωλήσεις της βιομηχανίας ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2007-Ιουνίου 2016, δηλαδή στο διάστημα των οκτώ αυτών ετών για τα οποία έχουν συνταχθεί ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ανήλθαν σε 193 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ζημιές της τάξεως των 16,7 εκατ. ευρώ, το αποτέλεσμά της προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν ζημιές 47,4 εκατ. ευρώ και το αποτέλεσμά μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων ήταν ζημιές 27,9 εκατ. ευρώ, λόγω αναβαλλόμενων φορολογικών εσόδων. Η νηματουργική θυγατρική βιομηχανία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις των ετών 2005-2011.

Η μητρική εταιρεία ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016, ολοκληρώνοντας την 20ή χρήση της, κατέγραψε έσοδα 1,6 εκατ. ευρώ έναντι 1,8 εκατ. περίπου ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 8,7% (-0,15 εκατ. ευρώ). Ωστόσο παρέμεινε κερδοφόρος σε λειτουργικό επίπεδο, καταγράφοντας κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) άνω του 0,25 εκατ. ευρώ. Παρουσίασε ζημιές προ φόρων 0,4 εκατ. περίπου ευρώ (άνω του 0,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές άνω του 0,1 εκατ. ευρώ (άνω του 0,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση). Τα ίδια κεφάλαιά της κατέστησαν οριακά αρνητικά (-0,04 εκατ. ευρώ).

Οι συμφωνίες της με άλλη εκκκοκκιστική βιομηχανία για την παροχή υπηρεσιών εκκόκκισης ολοκληρώνονται τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 108 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 7,5 εκατ. ευρώ, το αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν ζημιές 6,2 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 5,3 εκατ. ευρώ, λόγω αναβαλλόμενων φορολογικών εσόδων.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις πέντε από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 16,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2010-2011. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2009-2010, ενώ τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,2 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2012-2013. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 10,7 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα 12 αυτά χρόνια ήταν ζημιές 3 εκατ. ευρώ, που καταγράφηκαν μετά την όξυνση των χρηματοοικονομικών προβλημάτων του ομίλου.

Δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις των ετών 2009-2011.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Χ. Ακκά της οικογένειας των ιδρυτών της και μετόχους της την εταιρεία Ιω. Γ. Ακκάς κατά 90% και τον Χ. Ι. Ακκά κατά το υπόλοιπο 10%. Σε ενοποιημένη βάση τη χρήση 2015-2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 128 εργαζόμενους, έναντι 129 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,39 εκατ. ευρώ, έναντι 4,20 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Για αμοιβές της διοίκησης και διευθυντικών στελεχών της διέθεσε 0,29 εκατ. ευρώ, έναντι 0,24 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015, ενώ είχε ανεξόφλητη οφειλή 0,41 εκατ. ευρώ από παρελθούσες χρήσεις. Η μητρική εταιρεία τη χρήση 2015-2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 12 εργαζόμενους, έναντι επίσης 12 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,67 εκατ. ευρώ, έναντι 0,64 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015.

Ο όμιλος δηλώνει ότι είναι σε θέση, μετά τις χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις που αποφασίστηκαν και υλοποιήθηκαν το 2015 και το 2016, να επιτύχει την ανόρθωσή του.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ

www.inr.gr, 25 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS