inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε κερδοφόρα αποτελέσματα επέστρεψε, κατά τη χρήση 2015-2016, η καπνική εταιρεία ΜισσιριάνΕπέστρεψε σε κερδοφόρα αποτελέσματα, κατά την οικονομική χρήση Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016, η ιστορική εταιρεία επεξεργασίας καπνών σε φύλλα Μισσιριάν, η οποία σε πέντε χρόνια συμπληρώνει έναν αιώνα σταθερής παρουσίας στην ελληνική καπνική αγορά.

Η επιχείρηση έκανε τα πρώτα της βήματα στην ελληνική αγορά το 1922, οπότε δημιούργησε μονάδα συγκέντρωσης, επεξεργασίας και εμπορίας καπνών στην Καβάλα. Πολλά χρόνια νωρίτερα, η οικογένεια των ιδρυτών της είχε αρχίσει να ασχολείται με την εμπορία καπνών στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, με γραφεία στις Βρυξέλλες και από το 1905 μονάδα επεξεργασίας στη Βουλγαρία. Απέκτησε την τρέχουσα νομική της υπόσταση, ως Α.Ε. με έδρα στον νομό Καβάλας, όπου βρίσκονται η έδρα και οι εγκαταστάσεις της, το 1972. Από το 2004 ελέγχει την εταιρείας επεξεργασίας καπνών Missirian Bulgaria στο Χάσκοβο της Βουλγαρίας, κατέχοντας το 51% των μετοχών της, ενώ το 1998 είχε ιδρύσει αντίστοιχη εταιρεία στην Αρμενία.

Το 1996 κατασκεύασε εργοστάσιο επεξεργασίας καπνών στον Ζυγό Αμυγδαλεώνα της Καβάλας, το οποίο ανανέωσε πλήρως το 2005.

Επεξεργάζεται καπνά ανατολικού τύπου και διαθέτει τα επεξεργασμένα φύλλα καπνού κατά κύριο λόγο σε μεγάλες, αλλά και σε μικρότερες καπνοβιομηχανίες του εξωτερικού. Στη διεθνή αγορά διαθέτει περί το 95% της παραγωγής της. Σταθεροί εξαγωγικοί προορισμοί των προϊόντων της είναι η Αίγυπτος, η Βρετανία, η Αυστρία, οι ΗΠΑ, το Μαρόκο, η Νότιος Κορέα, η Βραζιλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιαπωνία, η Ινδονησία, η Ινδία, η Ουρουγουάη, η Ρωσία και άλλες χώρες.

Σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της, την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 η Μισσιριάν, από κοινού με τη Missirian Bulgaria, κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 54,8 εκατ. περίπου ευρώ έναντι 44,4 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 23,4% (+10,4 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 6,4 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 8,3 εκατ. περίπου ευρώ έναντι μεικτών κερδών σχεδόν 3,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+113,2% ή +4,4 εκατ. ευρώ). Διεύρυνε το μεικτό της περιθώριο σε 15,1%, από 8,7%. Συγχρόνως, συγκράτησε σε ικανοποιητικά επίπεδα τις δαπάνες διάθεσης των προϊόντων και διοικητικής λειτουργίας.

Για τους λόγους αυτούς τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, αυξήθηκαν κατά 223,2% σε 5,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,1% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (3,9% των εσόδων). Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) αυξήθηκαν σε σχεδόν 4,6 εκατ. ευρώ (+475,1%).

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 1,03 εκατ. ευρώ (0,98 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 3,94 εκατ. ευρώ (4,26 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 9,1% των πωλήσεων.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 0,8 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι ζημιών 3,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Επίσης, στην καταγραφή, μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των λοιπών μετόχων της βουλγαρικής θυγατρικής, κερδών 0,5 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι ζημιών άνω των 3,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν ύψους 1,8 εκατ. περίπου ευρώ.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Ο όμιλος στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 43,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 15,2% και κατά 79,8% βραχυπρόθεσμες. Διέθετε αξιοσημείωτο κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (47,5 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 9,5 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (38 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα ήταν ύψους 1,1 εκατ. ευρώ (1,2 εκατ. περίπου ευρώ στις 30.6.2015). Για εξασφάλιση μακροπρόθεσμων δανείων της σε πάγια στοιχεία του είχαν εγγραφεί βάρη ποσού 15 εκατ. ευρώ. Επίσης, για εξασφάλιση βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων 30,9 εκατ. ευρώ είχε παράσχει εγγυήσεις ενεχύρου επί αποθεμάτων του.

Στις 30.6.2016 τα ίδια κεφάλαια του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων τρίτων, ανέρχονταν σε 13,6 εκατ. περίπου ευρώ (13 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 21,1% (22,5% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων. Το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 64,1 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 11,4%.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του στις 30.6.2016 ήταν ύψους 16 εκατ. ευρώ, έναντι 16,4 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015. Στη διάρκεια της χρήσης υλοποίησε πάγιες επενδύσεις 0,55 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές ενοποιημένες πωλήσεις της βιομηχανίας επεξεργασίας καπνών ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου 2006-Ιουνίου 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα σχεδόν ετών για το οποίο έχει συντάξει ενοποιημένους ισολογισμούς, ανήλθαν σε 472,9 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 47,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10% των πωλήσεων και το 6,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων και δικαιωμάτων τρίτων ήταν κέρδη 3,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,8% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας ήταν ζημιές 0,9 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της την περίοδο αυτή. Ωστόσο, το αποτέλεσμά της προ φόρων, αποσβέσεων και δικαιωμάτων μειοψηφίας τα 12 σχεδόν αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεως των 13,9 εκατ. ευρώ.

Η μητρική εταιρεία ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου 2005-Ιουνίου 2016, στη διάρκεια της οποίας μετέβαλε την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εταιρικών της χρήσεων από την 31η Δεκεμβρίου στην 30ή Ιουνίου, κατέγραψε πωλήσεις 469,9 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 39,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,4% των πωλήσεων και το 5,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 0,7 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,2% των πωλήσεων και το 0,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της την περίοδο αυτή, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 2,9 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,6% των πωλήσεων και το 2,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, λόγω υψηλών ζημιών τις χρήσεις 2013-2014 και 2006. Ωστόσο, το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη της τάξεως των 8,5 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 53,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015-2016. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2010, ενώ τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 3,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014-2015. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2005 ήταν της τάξεως των 27,8 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον 44ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 κατέγραψε έσοδα 53,6 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι 42,8 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 25,3% (+10,8 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της ανήλθε σε 14,4%, από 8,4%. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 270,4% σε 5 εκατ. ευρώ και απέδωσαν κέρδη προ φόρων 0,55 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι ζημιών άνω των 3,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 0,35 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι ζημιών άνω των 3,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν.

Η Μισσιριάν έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ν. Τζούμα. Στις 30.6.2016 απασχολούσε σε εταιρική βάση 124 εργαζόμενους (έναντι 104 την προηγούμενη χρήση) και σε ενοποιημένη βάση 167 (176 έναν χρόνο πριν). Διέθεσε στη διάρκεια της τελευταίας χρήσης για αμοιβές διοικητικών/διευθυντικών στελεχών της 0,40 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ ευρώ και την προηγούμενη χρήση).

Το 88% των μετοχών της ανήκει σε αλλοδαπή εταιρεία χαρτοφυλακίου συμμετοχών ιδιοκτησίας του Ρόμπερτ Μισσιριάν και το υπόλοιπο 12% στην Αννα Τζούμα. Περί το 95% των εσόδων της προέρχεται από βιομηχανικές δραστηριότητες και το υπόλοιπο 5% από εμπορικές και παροχή αγρονομικών υπηρεσιών σε καπνοκαλλιεργητές.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ

www.inr.gr, 26 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS