inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε ανοδική πορεία η χαρτοβιομηχανία Sonoco ΕλλάςΕσοδα υψηλότερα εκείνων της οικονομικής χρήσης 2015 και κερδοφόρα αποτελέσματα αναμένεται να παρουσιάσει για τη χρήση 2016 η μακεδονική χαρτοποιία Sonoco Ελλάς.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ στις αρχές του 2017, η εταιρεία το 2015 παρουσίασε ανάκαμψη των πωλήσεών της και ενίσχυσε σε αισθητά υψηλότερα επίπεδα την προ φόρων κερδοφορία της.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1995 και εδρεύει στο Σταυροχώρι του νομού Κιλκίς. Εχει κατασκευάσει, στο ύψος του 10ου περίπου χλμ. της Εθνικής Οδού Κιλκίς-Δοϊράνης, στο Κιλκίς, εργοστάσιο παραγωγής μη επιχρισμένου χαρτιού. Επίσης, διαθέτει δεύτερο εργοστάσιο στη Νέα Ιωνία Θεσσαλονίκης, στο ύψος του 11ου χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, όπου παράγει μασούρια, καρούλια και παρόμοια είδη κυλινδρικής συσκευασίας από διηθητικό χαρτί και χαρτόνι για νηματουργίες και άλλες βιομηχανίες. Κύρια δραστηριότητά της είναι η παραγωγή μη επιχρισμένου χαρτιού. Ασχολείται, ακόμη, με την παραγωγή χαρτότυπων σκυροδέματος. Είναι 100% θυγατρική της λουξεμβουργιανής εταιρείας Sonoco Alcore, η οποία με τη σειρά της ανήκει στον αμερικανικό όμιλο ειδών συσκευασίας Sonoco Products Company, που εδρεύει στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, διαθέτει παραγωγικές μονάδες σε 34 χώρες και το 2015 είχε έσοδα της τάξεως των 5 δισ. δολαρίων ΗΠΑ. Η μονάδα της στο Σταυροχώρι Κιλκίς περιλαμβάνει στεγασμένους χώρους 6.140 τ.μ., σε οικόπεδο 39.600 τ.μ.

Εξάγει περί το 60-65% των προϊόντων της σε περισσότερες από 20 χώρες, ευρωπαϊκές και άλλες, όπως η Ιταλία, η Σλοβενία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Βρετανία, η Βουλγαρία, το Ομάν, η Τυνησία, η Σαουδική Αραβία, η Σερβία, το Ισραήλ και το Μαρόκο.

Σύμφωνα με τον 21ο ισολογισμό της, τα έσοδα της Sonoco Ελλάς το 2015 ανήλθαν σε 16,6 εκατ. ευρώ, από 16,15 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 2,8% σε ποσοστό και 0,45 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 51,6% των εσόδων της (σχεδόν 8,6 εκατ. ευρώ) προήλθε από τον κλάδο του χαρτιού και το υπόλοιπο 48,4% (8,045 εκατ. ευρώ) από τον κλάδο των χάρτινων κυλίνδρων. Επίσης, το 26,9% των εσόδων της (σχεδόν 4,5 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες του αμερικανικού ομίλου.

Η επιχείρηση συμπίεσε κατά μισή περίπου εκατοστιαία μονάδα το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 3,4 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών σχεδόν 3,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+0,4%). Συγκεκριμένα, ο συντελεστής μεικτού κέρδους περιορίστηκε σε 20,5%, από 20,9% το 2014.

Ωστόσο, οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας (1,4 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 13,2%, ενώ οι δαπάνες διάθεσης των προϊόντων (1,7 εκατ. ευρώ) κατά 0,7%.

Για τον λόγο αυτό, κυρίως, τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, διαμορφώθηκαν το 2015 σε σχεδόν 1,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,5 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (9,1% των εσόδων), αυξημένα κατά 13%. Εξαιρουμένων των λοιπών εσόδων και εξόδων η αύξηση ήταν μικρότερη, δεδομένου ότι η χρήση 2015 ευνοήθηκε από επιπρόσθετα της χρήσης 2014 έκτακτα έσοδα και κέρδη.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,55 εκατ. ευρώ (0,58 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα μόλις 0,03 εκατ. ευρώ (επίσης 0,03 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), καθώς η επιχείρηση δεν βαρύνεται με τραπεζικό δανεισμό.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή αυξημένων κατά 25,5% κερδών προ φόρων της τάξεως του 1,1 εκατ. ευρώ (σχεδόν 0,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), αλλά μειωμένων κατά 8,2% κερδών μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,7 εκατ. περίπου ευρώ (άνω του 0,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), λόγω υψηλότερου συντελεστή φορολόγησης. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν 1,6 εκατ. περίπου ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 11,6% και 7,2%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 6,6% και τα καθαρά κέρδη το 4,1%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 12,3%, έναντι 12,5% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 13,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 14%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαια της Sonoco Ελλάς στις 31.12.2015 ενσωμάτωναν συσσωρευμένες ζημιές προηγούμενων χρήσεων 4,5 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 9,8 εκατ. ευρώ (9,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 72,8% (87,8% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία είχε μηδενικές τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις, αφού δανείζεται από εταιρείες του ομίλου Sonoco, όποτε χρειάζεται κεφάλαια. Διέθετε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (9,2 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 6,2 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (3,05 εκατ. περίπου ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 3,2 εκατ. ευρώ (2,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 4,1 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 4,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι πάγιες επενδύσεις της στη διάρκεια της χρήσης απορρόφησαν 0,38 εκατ. ευρώ, έναντι 0,22 την προηγούμενη χρήση. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβάνονταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,2 εκατ. περίπου ευρώ για απόκτηση παγίων.

Η Sonoco Ελλάς έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Clayton Beck. Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 97 εργαζόμενους, έναντι 101 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,48 εκατ. ευρώ, έναντι 3,55 εκατ. ευρώ το 2014.

Οι συνολικές πωλήσεις της χαρτοβιομηχανίας SONOCO ΕΛΛΑΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 216,8 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 10,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,7% των πωλήσεων και το 6,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 1 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,5% των πωλήσεων και το 1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 2,1 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 1% των πωλήσεων και το 2,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Ωστόσο το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα 11 αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 9 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος μόνο τις τέσσερις τελευταίες από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 38,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2012. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2014, ενώ τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 1,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 10 εκατ. ευρώ.

Για τη χρήση 2016 η Sonoco Ελλάς ανέμενε, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική της έκθεση, μια καλή πορεία των εργασιών της, με αύξηση του κύκλου εργασιών και κερδοφόρα αποτελέσματα, καθώς το 2015 είχε μειώσει σημαντικά τις συνολικές δαπάνες διοίκησης και διάθεσης, για δεύτερο συνεχόμενο έτος. Θεωρούσε επιτυχή την εμπορική της πολιτική και θα συνέχιζε να εφαρμόζει την ίδια για να αυξήσει τις εγχώριες και τις διεθνείς πωλήσεις της. Το 2015 είχε ενισχύσει τους εξαγωγικούς δεσμούς της, καταφέρνοντας να διαθέσει ακόμη μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της στη διεθνή αγορά.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: SONOCO ΕΛΛΑΣ

www.inr.gr, 26 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS