inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κεφαλαιακές αναπροσαρμογές στη βιομηχανίας ζύμης πίτσας Anatron - Domino's PizzaΤη σταθεροποίηση του κύκλου εργασιών της και της λειτουργικής της αποδοτικότητας της στα επίπεδα του 2015 είχε στόχο για την οικονομική χρήση του 2016 η βιομηχανία ζύμης πίτσας και master franchisor της αλυσίδας πίτσας Domino's Pizza στην Ελλάδα Anatron.

Τον Δεκέμβριο του 2016 η Anatron αποφάσισε αύξηση και στη συνέχεια μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, κατά 0,8 εκατ. ευρώ και 2,2 εκατ. ευρώ αντιστοίχως, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού και παράλληλη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της, έτσι ώστε τα ίδια κεφάλαιά της να υπερβαίνουν το ήμισυ του μετοχικού της κεφαλαίου και να μην συντρέχει πλέον περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 47 του ν. 2190/1920. Συγχρόνως, αποφάσισε τη συγκέντρωση του συνόλου των μετοχών της σε ένα πρόσωπο και τη μετατροπή της έτσι σε μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία.

Παράλληλα, λαμβάνει μέτρα για την κεφαλαιακή της ενδυνάμωση, δεδομένου ότι κατά τη χρήση 2015 είχε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1996, αποκτώντας από την εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης αμερικανική εταιρεία Domino's Pizza, θεωρούμενη μεγαλύτερη εταιρεία διανομής πίτσας παγκοσμίως με περισσότερα από 10.000 καταστήματα με το σήμα της σε 75 χώρες, τα δικαιώματα παραγωγής της ομώνυμης ζύμης πίτσας και ανάπτυξης δικτύου καταστημάτων διάθεσης πίτσας στην Ελλάδα, με το σύστημα franchising. Το 1997 δημιούργησε βιομηχανική μονάδα στη Μεταμόρφωση Αττικής και το 2009 ολοκλήρωσε επένδυση κατασκευής νέας, μεγαλύτερης βιομηχανικής μονάδας στο Βιομηχανικό Πάρκο των Ανω Λιοσίων Αττικής, με στεγασμένους χώρους 1.630 τ.μ., όπου και εδρεύει πλέον. Το 2012 απορρόφησε, με τη διαδικασία της συγχώνευσης, τη συνδεδεμένη εταιρεία Anatron Εκμετάλλευση Διεθνών Εστιατορίων. Εχει αναπτύξει 30 εστιατόρια Domino's Pizza, από τα οποία τα 15 είναι εταιρικά.

Επίσης, εξάγει ζύμη πίτσας στη Βουλγαρία, την π.Γ.Δ.Μ., την Κύπρο και τη Ρουμανία, ενώ εισάγει και εμπορεύεται στην εγχώρια αγορά υλικά παρασκευής πίτσας. Συμμετέχει με μερίδια ως και 99% σε τρεις ετερόρρυθμες ελληνικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ στις αρχές του 2017, η εταιρεία το 2015 παρουσίασε αύξηση των πωλήσεών της, εν μέρει λόγω και της απορρόφησης της συνδεδεμένης εταιρείας Nortana ΕΠΕ. Επίσης, κατέγραψε χαμηλού ύψους θετικά αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων, έναντι αρνητικών το 2014.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 18ο ισολογισμό της, τα έσοδα της Anatron το 2015 ανήλθαν σε 12,35 εκατ. ευρώ, από 11,65 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 6% σε ποσοστό και 0,7 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η επιχείρηση συμπίεσε το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 2,5 εκατ. περίπου ευρώ έναντι μεικτών κερδών σχεδόν 2,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+4,3%). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους περιορίστηκε σε 20,1%, από 20,4% το 2014.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, διαμορφώθηκαν το 2015 σε σχεδόν 0,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,7% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών άνω του 0,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (4,8% των εσόδων), μειωμένα κατά 17,6%. Ωστόσο, εξαιρουμένων των λοιπών εσόδων και εξόδων και απομειώσεων περιουσιακών στοιχείων, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους σχεδόν 1,05 εκατ. ευρώ, μειωμένα μόνο κατά 7,3%.

Η χρήση 2015 επιβαρύνθηκε με απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 0,28 εκατ. ευρώ (0,43 εκατ. ευρώ το 2014), ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 0,31 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ το 2014) και μικρότερα λοιπά έκτακτα έξοδα, ενώ ευνοήθηκε από έσοδα συμμετοχών (0,03 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν, συγχρόνως, με μικρότερες αποσβέσεις 0,28 εκατ. ευρώ (0,43 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αμετάβλητο ποσό χρεωστικών τόκων και συναφών χρηματοοικονομικών εξόδων (0,15 εκατ. ευρώ).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 40.000 ευρώ (έναντι ζημιών 15.000 ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 18.000 ευρώ (έναντι ζημιών επίσης 15.000 ευρώ τον προηγούμενο χρόνο). Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν 0,32 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν, λόγω χαμηλών ιδίων κεφαλαίων, απόδοση των μέσων αυτών κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 12,8% και 5,7%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 0,3% και τα καθαρά κέρδη το 0,1%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 9,3%, έναντι 12,3% τη χρήση 2014, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 8%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαια της Anatron στις 31.12.2015 ενσωμάτωναν συσσωρευμένες ζημιές προηγούμενων χρήσεων 2,8 εκατ. ευρώ, δεν ξεπερνούσαν το 0,385 εκατ. ευρώ (0,2 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 7,7% (5,3% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία είχε τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις ύψους 1,5 εκατ. περίπου ευρώ, αυξημένες οριακά σε ετήσια βάση (+0,7%) και κατά 95,7% βραχυπρόθεσμες. Παρουσίαζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (2,45 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,5 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (4 εκατ. περίπου ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,8 εκατ. ευρώ (0,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Επί ακινήτων της υφίσταντο εμπράγματα βάρη ποσού 1 εκατ. ευρώ υπέρ της Eurobank για εξασφάλιση δανείου υπολοίπου 0,1 εκατ. ευρώ. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβάνονταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,49 εκατ. περίπου ευρώ, που είχαν δοθεί για απόκτηση παγίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 2,2 εκατ. ευρώ, έναντι 2,35 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι πάγιες επενδύσεις της στη διάρκεια της χρήσης απορρόφησαν 0,14 εκατ. ευρώ.

Η Anatron έχει πρόεδρο τον Π. Τσουλούφρη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ν. Χριστακόπουλο. Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 268 εργαζόμενους, έναντι 243 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 4,18 εκατ. ευρώ, έναντι 3,84 εκατ. ευρώ το 2014.

Οι συνολικές πωλήσεις της ANATRON τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 86,1 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 3,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,8% των πωλήσεων και το 7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 0,8 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 1% των πωλήσεων και το 9,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 1,45 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 1,7% των πωλήσεων και το 17% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Ωστόσο το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα 11 αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 2,3 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις έξι από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 12,35 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,3 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2013, ενώ τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2011. Οι πωλήσεις της το 2005, ενώ λειτουργούσε ακόμη ανεξάρτητα από την Anatron Εκμετάλλευση Διεθνών Εστιατορίων, ήταν της τάξεως των 3,2 εκατ. ευρώ.

Για τη χρήση 2016 η Anatron στόχευε, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική της έκθεση, στη διατήρηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας της στα επίπεδα της χρήσης 2015.

Εντός του 2016 καταλογίστηκε στην επιχείρηση φορολογική υποχρέωση 0,20 εκατ. ευρώ. Εναντίον της σχετικής απόφασης η εταιρεία προσέφυγε στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ANATRON ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

www.inr.gr, 26 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS