inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε δυσχερή χρηματοοικονομική θέση η πτηνοτροφική βιομηχανία ΑγροζωήΣε δυσχερή χρηματοοικονομική θέση έχει περιέλθει η πτηνοτροφική βιομηχανία Αγροζωή, η οποία έχει συσσωρεύσει μεγάλου ύψους υποχρεώσεις και λειτουργεί με αρνητικό κεφάλαιο κίνησης.

Επιπροσθέτως, στη διάρκεια του 2016 καταλογίστηκαν εις βάρος της εταιρείας διαφορές φορολογικού ελέγχου και πρόστιμα συνολικού ύψους 2 εκατ. ευρώ, από τις φορολογικές αρχές, κατόπιν ελέγχου για τις χρήσεις 2006-2009.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 2006, εδρεύει στο Ροδοτόπι Ιωαννίνων και διαθέτει επιπρόσθετες, μεγάλες παραγωγικές εγκαταστάσεις στη Νέα Αρτάκη του νομού Εύβοιας, καθώς και υποκατάστημα στο Μενίδι Αττικής. Ελέγχεται κατά 59,8% από τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων Πίνδος. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν τη λειτουργία εκκολαπτηρίων και πτηνοσφαγείων, τη διάθεση νεοσσών και νωπών και κατεψυγμένων πουλερικών και την παραγωγή βιολογικών πτηνοτροφών. Εξάγει μικρό μέρος των προϊόντων της στη Βουλγαρία.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ στις αρχές του 2017, η εταιρεία το 2015 κατέγραψε μείωση των πωλήσεων για δεύτερο συνεχόμενο έτος και οριακά αρνητικό αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 10ο ισολογισμό της, τα έσοδά της το 2015 περιορίστηκαν σε 19,4 εκατ. περίπου ευρώ, από 21,35 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 9,3% σε ποσοστό και 2 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία. Το 94,3% των εσόδων της (σχεδόν 18,3 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 5,7% (περίπου 1,1 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Επίσης, το 70% των εσόδων της (σχεδόν 13,5 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις στον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Πίνδος.

Η επιχείρηση συρρίκνωσε, λόγω του ανταγωνισμού, κατά 4,7 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο του 0,8 εκατ. περίπου ευρώ έναντι μεικτών κερδών 1,9 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (-56,8% ή -1,1 εκατ. ευρώ). Πιο συγκεκριμένα, το μεικτό περιθώριο συμπιέστηκε σε 4,2%, από 8,9% το 2014.

Ωστόσο, τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, διαμορφώθηκαν το 2015 σε 0,4 εκατ. περίπου ευρώ, ίσα προς το 2% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,35 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (1,6% των εσόδων), αυξημένα κατά 8%, λόγω μειωμένων απομειώσεων ενεργητικού. Εξαιρουμένων των λοιπών εσόδων και εξόδων ήταν ύψους 0,7 εκατ. περίπου ευρώ, μειωμένα κατά 40,3%. Η χρήση 2015 επιβαρύνθηκε με απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού 0,25 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι αντίστοιχων απομειώσεων ενεργητικού 0,7 εκατ. περίπου ευρώ τη χρήση 2014, καθώς και με λοιπές έκτακτες, μη επαναλαμβανόμενες ζημιές.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν, εξάλλου, με αποσβέσεις 0,30 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,08 εκατ. ευρώ (0,085 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή οριακά θετικού αποτελέσματος προ φόρων (7.000 ευρώ έναντι 64.000 ευρώ το 2014) και μετά την πρόβλεψη για φόρους οριακά αρνητικού τελικού αποτελέσματος (6.000 ευρώ έναντι κερδών 64.000 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη της τάξεως του 0,3 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 2,3%, έναντι 2,1% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 16,6 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 0,1%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στις 31.12.2015 παρέμειναν αρνητικά (-3,65 εκατ. ευρώ έναντι επίσης -3,65 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν) και συνέτρεχαν προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 47 και 48 του ν. 2190/1920.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία είχε δανειακές υποχρεώσεις ύψους 2,15 εκατ. ευρώ (2,85 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014), μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 24,5% και κατά 71,1% μακροπρόθεσμες. Ωστόσο παρουσίαζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (7,2 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 11,2 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (18,45 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,4 εκατ. ευρώ (επίσης 0,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη απομείωσης επίδικων και επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων ποσού 3,3 εκατ. περίπου ευρώ και πιθανόν δεν βρισκόταν σε συμμόρφωση με χρηματοοικονομικούς δείκτες δανειακών της συμβάσεων. Για εξασφάλιση δανείων σε ακίνητά της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών ποσού 2,5 εκατ. ευρώ υπέρ της πιστώτριας Τράπεζας Πειραιώς και 0,6 εκατ. ευρώ υπέρ της μητρικής εταιρείας της. Οι συνολικές υποχρεώσεις της προς τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Πίνδος ανέρχονταν σε 16,7 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 9 εκατ. ευρώ, έναντι 9,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχαν διενεργηθεί αποσβέσεις επί παγίων και εξόδων εγκατάστασης συνολικού ποσού 6,5 εκατ. ευρώ.

Η Αγροζωή έχει πρόεδρο τον Ευθ. Κάκο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Λ. Ζώη. Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 132 εργαζόμενους, έναντι 1257 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,70 εκατ. ευρώ, έναντι 2,91 εκατ. ευρώ το 2014.

Οι συνολικές πωλήσεις της πτηνοτροφικής βιομηχανίας ΑΓΡΟΖΩΗ τη χρονική περίοδο 2006-2015, δηλαδή στο διάστημα των δέκα ετών της λειτουργίας της, ανήλθαν σε 182,5 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ζημιές της τάξεως του 1,9 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 1% των πωλήσεων και το 1,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 4,6 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 2,5% των πωλήσεων, ενώ το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 4,7 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 2,6% των πωλήσεων, κυρίως λόγω υψηλών λειτουργικών και προ φόρων και μετά φόρων ζημιών την πρώτη χρήση της λειτουργίας της.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις πέντε από τις δέκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 21,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2013. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2013. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2006. Οι πωλήσεις της το 2006 ήταν της τάξεως των 11,3 εκατ. ευρώ.

Για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της η Αγροζωή το 2016 κίνησε τη διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης των όρων των δανειακών της συμβάσεων με συνεργαζόμενες τράπεζες, άσκησε αγωγές για την είσπραξη εμπορικών απαιτήσεών της σε καθυστέρηση και ρύθμισε σε πολλές δόσεις οφειλές της προς ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Επίσης, πέτυχε την έκδοση δικαστικής απόφασης με την οποία μειώνεται σε 0,2 εκατ. περίπου ευρώ πρόστιμο ύψους 1,4 εκατ. ευρώ που της είχε επιβληθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού.

Σχετικά με την υπόθεση καταλογισμού φόρων ύψους 2 εκατ. ευρώ, κατέθεσε προσφυγή στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΓΡΟΖΩΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

www.inr.gr, 26 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS