inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κερδοφόρος η χρήση 2015-2016 για την εταιρεία πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργίας ΒίτροΕξασθένηση των πωλήσεων, αλλά και διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους που επιτυγχάνει, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργίας Βίτρο Ελλάς.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1986 και εδρεύει στο Νησέλι Αλεξάνδρειας του νομού Ημαθίας, όπου έχει δημιουργήσει τις βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις της. Ασχολείται με την παραγωγή, τις εισαγωγές και την εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργίας, με έμφαση στα φυτά αμπέλου, ενώ έχει αναπτύξει σειρά δικών της προϊόντων και έχει μακρά συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Σημαντικοί μέτοχοί της είναι η ομοειδής εταιρεία Bios Agrosystemς Redestos - Efthymiadis Agrotechnology Group και η ιταλική συνεταιριστική εταιρεία Viva Cooperativi Rauscedo, που κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον τομέα του πολλαπλαστικού υλικού φυτών αμπέλου.

Οι εγκαταστάσεις της περιλαμβάνουν κτίρια 3.190 τ.μ., επί οικοπέδου 16.680 τ.μ. Στο παραγωγικό δυναμικό της συμπεριλαμβάνονται εργαστήριο ιστοκαλλιέργειας, υαλόφρακτο σύγχρονο θερμοκήπιο συνολικής κάλυψης 200 τ.μ., διχτυοκήπια 2.000 τ.μ. και φυτώριο οπωροφόρων δένδρων έκτασης 200 στρεμμάτων.

Στο ενεργητικό της έχει εξαγωγές στις χώρες Βουλγαρία, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, π.Γ.Δ.Μ., Σερβία και Τουρκία. Στην Ιταλία εξάγει πολλαπλασιαστικό υλικό αντιφυλλοξηρικών υποκειμένων αμπέλου και εμβόλια ελληνικών ποικιλιών αμπέλου, ενώ στις γειτονικές βαλκανικές χώρες διαθέτει έρριζα εμβολιασμένα φυτά αμπέλου. πολλαπλασιαστικό υλικό υποκειμένων φυλλοβόλων δενδρωδών καλλιεργειών και εμβολιασμένα δενδρύλλια φυλλοβόλων οπωροφόρων.

Τη διετία 2015-2016 ολοκλήρωσε τη συμμετοχή της σε τέσσερα ερευνητικά προγράμματα. Οι ερευνητικές της δραστηριότητες, έως πρόσφατα, είχαν αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τα ελληνικά αρωματικά φυτά και την ανάπτυξη νέας, ελεύθερης από ιώσεις, ελληνικής ποικιλίας σκόρδου.

Σύμφωνα με τον 29ο ισολογισμό της, την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 η εταιρεία κατέγραψε έσοδα 3,5 εκατ. περίπου ευρώ έναντι σχεδόν 3,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 4,9% (-0,2 εκατ. περίπου ευρώ). Το 44,1% των εσόδων της (άνω του 1,5 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 55,9% (περίπου 2 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Επίσης, το 82% των εσόδων της (2,9 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 18% (0,6 εκατ. περίπου ευρώ) από τα εξαγωγικά έσοδα. Ανά προϊόν, το 48,1% των εσόδων της (1,7 εκατ. ευρώ) προήλθε από φυτά αμπέλου, 22,4% (0,8 εκατ. περίπου ευρώ) από προϊόντα φυτωρίου, 11,9% (0,4 εκατ. ευρώ) από φυτά ακτινιδίων και το υπόλοιπο 17,6% (0,6 εκατ. ευρώ) από τα λοιπά προϊόντα, εμπορεύματα και υπηρεσίες.

Η επιχείρηση, προφανώς λόγω εντονότερου ανταγωνισμού, συμπίεσε κατά 6,8 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο του 1 εκατ. περίπου ευρώ έναντι μεικτών κερδών άνω του 1,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-22,7% ή -0,3 εκατ. ευρώ). Περιόρισε το μεικτό περιθώριο περιορίστηκε σε 29,4%, από 36,2%. Συγχρόνως, όμως, συρρίκνωσε κατά 47,8% τις δαπάνες διοικητικής λειτουργίας (0,4 εκατ. περίπου ευρώ).

Για τον λόγο αυτό τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, σημείωσαν οριακή άνοδο (+0,2%) σε 0,6 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 17,2% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 16,3% έναν χρόνο πριν.

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,07 εκατ. ευρώ (σχεδόν 0,07 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα επίσης 0,07 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ και έναν χρόνο πριν).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή μειωμένων κατά 1,5% κερδών προ φόρων άνω του 0,45 εκατ. ευρώ (13,1% των πωλήσεων) και μετά την πρόβλεψη για φόρους αυξημένων κατά 1,3% κερδών άνω του 0,3 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,53 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 22,6% και 15,7%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 13,1% και τα καθαρά κέρδη το 9,1%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 12,4%, έναντι επίσης 12,4% τη χρήση 2014, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 4,8 εκατ. ευρώ, οριακά αυξημένο (+0,1%).

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις 0,9 εκατ. περίπου ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 44,7% και στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες. Διέθετε υπολογίσιμο κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (3,2 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,6 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (2,6 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,4 εκατ. ευρώ (επίσης 0,4 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015).

Στις 30.6.2016 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 2,1 εκατ. ευρώ (2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 43,1% (40,7% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 1,6 εκατ. ευρώ, έναντι 1,65 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015. Στη διάρκεια της χρήσης υλοποίησε πάγιες επενδύσεις 0,03 εκατ. ευρώ, έναντι 0,29 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Οι συνολικές πωλήσεις της ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 40 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 6,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 15,7% των πωλήσεων και το 10,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 2,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,8% των πωλήσεων και το 13,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 1,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,4% των πωλήσεων και το 8,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων τα 12 αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεως των 4,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,3% των πωλήσεων, καθώς οι αποσβέσεις της περιόδου ήταν ύψους 1,8 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις έντεκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 3,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2004-2005. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2013-2014.

Η Βίτρο Ελλάς έχει πρόεδρο του Ν. Ευθυμιάδη του ομώνυμου ομίλου και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αθ. Ταμπαρόπουλο. Τη χρήση 2015-2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 30 εργαζόμενους, έναντι επίσης 30 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,58 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,58 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Στους μετόχους της διέθεσε από τα κέρδη της χρήσης 2014-2015 μέρισμα 0,20 εκατ ευρώ, σε συνδυασμό με αμοιβές της διοίκησης 0,11 εκατ. ευρώ. Από τα κέρδη της χρήσης 2015-2016 διαθέτει στους μετόχους της μέρισμα 0,30 εκατ ευρώ.

Δηλώνει ότι αναμένει ισχυρότερες επιδόσεις κατά την τρέχουσα χρήση 2016-2017, δεδομένου ότι σταθεροποιείται η ζήτηση για φυτά αμπέλου και φυτώρια οπωροφόρων δένδρων λόγω σταθερής πορείας των φυτεύσεων κυρίως του αμπελοοινικού τομέα και διεύρυνσης της ζήτησης για νέες ποικιλίες φυτών οπωροφόρων δένδρων. Η επιχείρηση έχει συνάψει νέα συμφωνία πολυετούς συνεργασίας με ρωσικό όμιλο για την παραγωγή μεγάλου αριθμού δενδρυλλίων μηλιάς, που θα εξαχθούν. Επίσης, εκτιμά ότι διατηρεί τη δυναμική της η ζήτηση για φυτά ακτινιδίων. Οι στόχοι της περιλαμβάνουν την εδραίωση και την ανάπτυξή της σε αγορές του εξωτερικού και τη διατήρηση του σημαντικού ρόλου της στην εγχώρια αγορά.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ

www.inr.gr, 26 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS