inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 1,3 εκατ. ευρώ «άφησε» η χρήση 2015-2016 στην εταιρεία βάμβακος και δημητριακών ΒιολάρΔιψήφια ποσοστιαία αύξηση των πωλήσεων και υψηλότερη κερδοφορία, με παράλληλη διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 η βιομηχανική και κατά κόρον εμπορική εταιρεία βάμβακος και δημητριακών Βιολάρ.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1989 και εδρεύει στο Αχίλλειο του νομού Λάρισας, όπου διαθέτει μεγάλη βιομηχανική μονάδα παραγωγής εκκοκκισμένου βάμβακος και βαμβακόσπορου, σε οικόπεδο 136 στρ., με κτιριακές εγκαταστάσεις 12.365 τ.μ. Συγχρόνως ασχολείται με την εξαγωγή ή και την εισαγωγή δημητριακών, βάμβακος, ζωοτροφών και pellet, επεκτεινόμενη στην αγορά βιοκαυσίμων. Εδώ και πέντε και πλέον χρόνια, αντλεί από αυτές τις εμπορικές δραστηριότητες το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της. Για την ανάπτυξή τους το 2004 είχε εξαγοράσει κρατικό σιλό και συγκρότημα αποθηκών στο Βελεστίνο Μαγνησίας, όπου διαθέτει πλέον, σε οικόπεδο 176 στρ., κτιριακές εγκαταστάσεις 47.260 τ.μ. για αποθήκευση ιδιοπαραγόμενου εκκοκκισμένου βάμβακος και εκκοκκισμένου βάμβακος τρίτων προς εξαγωγή, σε δέκα ξεχωριστά κτίρια, καθώς και 2 σιλό, για αποθήκευση σιταριού, καλαμποκιού, κριθαριού, βρώμης, ζωοτροφών και άλλων εξαγώγιμων προϊόντων, χωρητικότητας 120.000 τόνων.

Συγγενική της εταιρεία είναι η βιομηχανία εκκοκκισμένου βάμβακος Κ. Β. Μάρκου, που επίσης ανήκει στην οικογένεια Μάρκου και προϋπήρχε της Βιολάρ, στον νομό Βοιωτίας. Η ενασχόληση της οικογένειας Μάρκου με το βαμβάκι άρχισε το 1955 στη Βοιωτία. Το εκκοκκιστήριο της Βιολάρ βρίσκεται στο 25ο χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας-Βόλου και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1994. Για τις ανάγκες του διαθέτει υποκατάστημα στο Μελισσοχώρι Λάρισας.

Η εταιρεία εξάγει το 80% και πλέον των προϊόντων της σε πλείστες χώρες. Το μεγαλύτερο μέρος τους διατίθεται στις χώρες Αίγυπτος, Βουλγαρία, Ιαπωνία, Ινδία, Ινδονησία, Ιταλία, Κίνα, Μαλαισία, Μπαγκλαντές, Ουγγαρία, Πακιστάν, Ρουμανία, Σερβία και Τουρκία. Γενικότερα, το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της από τη διάθεση προϊόντων και εμπορευμάτων προέρχεται από πωλήσεις σε τρίτες, μη ευρωπαϊκές χώρες. Εχει ιδρύσει υποκαταστήματα στην Βομβάη της Ινδίας και την Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με τον 27ο ισολογισμό της, την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 η Βιολάρ κατέγραψε έσοδα 137,8 εκατ. ευρώ έναντι 124,7 εκατ. περίπου ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 10,5% (+13,1 εκατ. περίπου ευρώ). Μόνο το 15,3% των εσόδων της (21,1 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες, το 78,2% (109,2 εκατ. ευρώ) αναλογεί στη διάθεση εμπορευμάτων, ενώ το υπόλοιπο 5,5% (7,5 εκατ. ευρώ) αντιστοιχεί σε έσοδα από πράξεις hedging. Επίσης, μόνο το 3,9% των εσόδων της (5,4 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις, καθώς το 10,2% (14,1 εκατ. ευρώ) αντλήθηκε από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και το υπόλοιπο 85,9% (118,3 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε τρίτες χώρες.

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη σε επίπεδα άνω των 13,45 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών άνω των 8,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+59,6% ή +5 εκατ. ευρώ). Ενδυνάμωσε το μεικτό της περιθώριο σε 9,8%, από 6,8% τη χρήση 2014-2015. Συγχρόνως, συρρίκνωσε κατά 17,4% τις δαπάνες διάθεσης των προϊόντων (7,1 εκατ. ευρώ) και περιόρισε κατά 2,8% τις δαπάνες διοικητικής λειτουργίας (1,4 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, σημείωσαν άνοδο 91,5% (+2 εκατ. ευρώ), ανήλθαν σε 4,2 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 3,1% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 1,8% έναν χρόνο πριν. Εξαιρουμένων των λοιπών εσόδων και εξόδων, καθώς και απομειώσεων ενεργητικού, ήταν ύψους 6,05 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,4 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014-2015, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με λοιπά έξοδα και ζημιές 3,4 εκατ. ευρώ (2,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), λόγω χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών κυρίως, καθώς και με προβλέψεις για ζημιές επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ ευνοήθηκαν με λοιπά έσοδα και κέρδη 2,8 εκατ. ευρώ (5,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), λόγω πιστωτικών συναλλαγματικών διαφορών κυρίως.

Η χρήση επιβαρύνθηκε εξάλλου με αποσβέσεις 0,6 εκατ. ευρώ (0,35 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 2 εκατ. ευρώ (1,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή αυξημένων κατά 95,2% κερδών προ φόρων άνω των 2 εκατ. ευρώ (1 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους αυξημένων κατά 85,8% κερδών άνω του 1,3 εκατ. ευρώ (0,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,6 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 15,1% και 9,8%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 1,5% και τα καθαρά κέρδη το 0,9%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 8,6%, έναντι 5,5% τη χρήση 2014-2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 49 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 22,9%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Στις 30.6.2016 βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις 24,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 38,1% και στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες. Διέθετε υπολογίσιμο κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (42,15 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 7,2 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (34,9 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 10,5 εκατ. ευρώ (7,8 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015), κατατεθειμένα κατά 15% σε ελληνικές τράπεζες και κατά 85% σε τράπεζες του εξωτερικού. Στη διάρκεια της χρήσης εξέδωσε ομολογιακό δάνειο διάρκειας 13 μηνών και λήξης στις 30.4.2017, ύψους 10 εκατ. ευρώ.

Στις 30.6.2016 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 13,9 εκατ. ευρώ (12,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 28,5% (31,1% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 6,7 εκατ. ευρώ, έναντι 6,9 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015. Στη διάρκεια της χρήσης υλοποίησε πάγιες επενδύσεις 0,4 εκατ. ευρώ, έναντι 0,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Οι συνολικές πωλήσεις της ΒΙΟΛΑΡ τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 826,2 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 33,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4% των πωλήσεων και το 8,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 17 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,1% των πωλήσεων και το 16,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 11,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,4% των πωλήσεων και το 10,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων τα 12 αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεως των 25,6 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 137,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015-2016. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 4,75 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2011-2012. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 26,7 εκατ. ευρώ.

Η Βιολάρ έχει πρόεδρο τον Β. Α. Μάρκου και διευθύνοντα σύμβουλο τον Β. Η. Μάρκου της οικογένειας των μετόχων και ιδρυτών της. Τη χρήση 2015-2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 56 εργαζόμενους, έναντι 58 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,67 εκατ. ευρώ, έναντι 1,69 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένη στον στόχο παραγωγής και διάθεσης ποιοτικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού. Θεωρεί την οικονομική της κατάσταση ικανοποιητική και προβλέπει ότι η πορεία της θα είναι ασφαλής και αποδοτική. Στις εγκαταστάσεις της στο Βελεστίνο Μαηνησίας υλοποιεί επενδυτικό έργο ύψους 1,68 εκατ. ευρώ για τη σύνδεσή τους με το σιδηροδρομικό δίκτυο της περιοχής.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΟΛΑΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ

www.inr.gr, 27 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS