inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αισιόδοξη, λόγω εξαγωγών και στην Ασία, δηλώνει η βιομηχανία ανακύκλωσης μετάλλων ΣιδμετάλΑισιόδοξη για τη δυνατότητά της να εξασφαλίσει την αναπτυξιακή της πορεία δηλώνει η μακεδονική βιομηχανία ανακύκλωσης και εμπορίας σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων και παραγώγων τους Σιδμετάλ.

Η επιχείρηση άρχισε τις δραστηριότητές της με άλλη νομική μορφή το 1960 και μετεξελίχθηκε σε Α.Ε. το 1988. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στη βιομηχανική περιοχή Νεοχωρούδας στη Θεσσαλονίκη, επί του 10ου χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, στα όρια του Δήμου Ωραιοκάστρου. Το 2004 κατασκεύασε νέες εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 17.000 τ.μ. Αντλεί σεβαστό μέρος των εσόδων της από εξαγωγές ανακυκλωμένων μετάλλων σε ασιατικές και ευρωπαϊκές χαλυβουργίες και άλλα εργοστάσια στην Ευρώπη και την Ασία. Επεξεργάζεται και εμπορεύεται κάθε είδους σιδηρούχο και μη σιδηρούχο μέταλλο.

Εκτός της δραστηριότητας ανάκτησης πρώτων υλών μετάλλων, ασχολείται επίσης με το χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων σε πρωτογενείς μορφές, καθώς και απορριμμάτων και υπολειμμάτων τους. Επίσης, από το 1992 ασχολείται με την εισαγωγή και διάθεση προϊόντων ορειχάλκου σε βιομηχανίες παραγωγής εξαρτημάτων από ορείχαλκο. Διαθέτει υποκατάστημα στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ στα τέλη του 2016, η εταιρεία το 2015 παρουσίασε κάμψη των πωλήσεών της για τρίτο συνεχόμενο έτος, πλην όμως σε επίπεδα που επιτρέπουν, όπως αναφέρει, την καταγραφή μεγάλου περιθωρίου κέρδους. Παρέμεινε σημαντικά κερδοφόρος, μολονότι τα κέρδη της παρουσίασαν διψήφια ποσοστιαία μείωση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 27ο ισολογισμό της, τα έσοδα της Σιδμετάλ το 2015 ανήλθαν σε 21,15 εκατ. περίπου ευρώ, από 22,4 εκατ. περίπου ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 5,7% σε ποσοστό και σχεδόν 1,3 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 64,5% των εσόδων της (άνω των 13,6 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 35,5% (7,5 εκατ. περίπου ευρώ) αντιστοιχεί στις εμπορικές δραστηριότητές της. Επίσης, το 62,8% των εσόδων της (13,3 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις, το 25,1% (5,3 εκατ. ευρώ) αντλήθηκε από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και το υπόλοιπο 12,1% (2,5 εκατ. περίπου ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε ασιατικές και άλλες τρίτες χώρες.

Η επιχείρηση συμπίεσε ελαφρώς το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 2 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι μεικτών κερδών της τάξεως των 2,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-7,7% ή -0,16 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους περιορίστηκε σε 9,3%, από 9,5% το 2014.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, διαμορφώθηκαν το 2015 σε σχεδόν 1,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,4% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (8,8% των εσόδων), αποδυναμωμένα κατά 10%. Η μείωση ήταν ακόμη μεγαλύτερη (15,2%), αν εξαιρεθούν τα λοιπά έσοδα και έξοδα, δεδομένου ότι τα αποτελέσματά της ευνοήθηκαν από λοιπά έσοδα και κέρδη 0,795 εκατ. ευρώ (0,7 εκατ. ευρώ το 2014) που αφορούσαν κυρίως πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές, ενώ επιβαρύνθηκαν με λοιπά έξοδα και ζημιές 0,265 εκατ. ευρώ (0,2 εκατ. ευρώ το 2014), που αφορούσαν κυρίως χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές και αποζημίωση πελάτη βάσει εξωδικαστικού διακανονισμού. Εξαιρουμένων των λοιπών εσόδων και εξόδων τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 1,25 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,5 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν.

Οι δαπάνες διάθεσης (σχεδόν 0,6 εκατ. ευρώ) συρρικνώθηκαν κατά 10,9%, ενώ οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας (σχεδόν 0,4 εκατ. ευρώ) διογκώθηκαν κατά 87,2%.

Επίσης, τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,10 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,46 εκατ. ευρώ (0,50 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 1,27 εκατ. ευρώ (έναντι 1,44 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,83 εκατ. ευρώ (έναντι 1,08 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), αποδυναμωμένων κατά 11,7% και 22,7%, αντιστοίχως. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,37 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 16,1% και 10,6%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 6% και τα καθαρά κέρδη το 3,9%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 10,6%, έναντι 10,5% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 16,8 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 10,5%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 8,3 εκατ. ευρώ (7,5 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 49,4% (39,8% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία είχε τραπεζικές υποχρεώσεις, κατά 96,7% βραχυπρόθεσμες, συνολικού ύψους 6,65 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 17,3%. Παρουσίαζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (άνω των 16,1 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 7,9 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (σχεδόν 8,2 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,6 εκατ. ευρώ (1,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση ποσού 0,9 εκατ. περίπου ευρώ, ενώ στις λοιπές απαιτήσεις της περιελάμβανε απαίτηση 4 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούσε σε δεσμευμένους λογαριασμούς καταθέσεων. Για εξασφάλιση δανείων της υπολοίπου 0,2 εκατ. ευρώ είχαν εγγραφεί σε ακίνητά της προσημειώσεις υποθηκών ποσού 1,4 εκατ. ευρώ υπέρ πιστώτριας Τράπεζας.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 0,6 εκατ. ευρώ, έναντι 0,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι πάγιες επενδύσεις της τη διετία 2014-2015 απορρόφησαν 0,22 εκατ. ευρώ. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβάνονταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,015 εκατ. περίπου ευρώ, που είχαν δοθεί για απόκτηση παγίων.

Η Σιδμετάλ έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Πρόδρ. Παντελίδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 24 εργαζόμενους, έναντι 18 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,465 εκατ. ευρώ, έναντι 0,38 εκατ. ευρώ το 2014. Επίσης, χορήγησε σε διοικητικά-διευθυντικά στελέχη της αμοιβές 0,14 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 74.085 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 53.040 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 34.750 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ανακύκλωσης μετάλλων ΣΙΔΜΕΤΑΛ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 182,2 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 14 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,7% των πωλήσεων και το 9,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,4% των πωλήσεων και το 15,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,7% των πωλήσεων και το 9,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα 11 αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 10,45 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 25,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2012. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 1,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2011. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 6,9 εκατ. ευρώ.

Δηλώνει αισιόδοξη για τη μελλοντική της πορεία -κι όχι άδικα, αφού προβλέπεται ανάκαμψη του χαλυβουργικού τομέα στην Ασία και διεθνώς κατά το τρέχον έτος. Εφόσον, όπως αναφέρει, η οικονομία της χώρας και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον ομαλοποιηθούν, τόσο ο κύκλος εργασιών όσο και τα αποτελέσματα της εταιρείας μπορούν να κινηθούν σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα. Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές στις χώρες Αλβανία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Βρετανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιαπωνία, Ινδία, Ισπανία, Ιταλία, Κίνα, Νότια Κορέα, Πακιστάν και Σλοβενία.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΙΔΜΕΤΑΛ

www.inr.gr, 27 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS