inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ενισχύει τα περιθώρια κέρδους της η βιομηχανία χρωστικών υλών Δ. ΣούρηςΙκανή να ενισχύει την κερδοφορία της ακόμη κι αν αδυνατεί να αυξήσει τις πωλήσεις της, συρρικνώνοντας το λειτουργικό κόστος της, αποδεικνύεται η βιομηχανία χρωστικών υλών για πλαστικές ύλες Δ. Σούρης & Σία, η οποία έχει παραμείνει κερδοφόρος καθ' όλη σχεδόν την περίοδο της κρίσης.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1969 και μετατράπηκε σε Α.Ε. το 1983. Εδρεύει και έχεις τις εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο Αττικής. Αρχισε να παράγει συμπυκνώματα χρωστικών υλών για τη βαφή της μάζας των πλαστικών υλών το 1972. Παράγει masterbatches και μείγματα από χρωστικές ουσίες και πρόσθετα σε μορφή σκόνης, σε ευρεία ποικιλία και χρωματολόγιο. Χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα «Neolen», «Neostyren», «Neopet» και «Vinylen». Εξάγει μικρό ακόμη μέρος των προϊόντων της σε άλλες βαλκανικές χώρες και την Κύπρο. Είναι μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ στα τέλη του 2016, η εταιρεία το 2015 παρουσίασε κάμψη των πωλήσεών της για δεύτερο συνεχόμενο έτος. Ωστόσο, πραγματοποίησε κέρδη που είναι τα μεγαλύτερα στην ιστορία της σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας δεκαετίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 32ο ισολογισμό της, τα έσοδα της Δ. Σούρης το 2015 ανήλθαν σε 4,9 εκατ. περίπου ευρώ, από ελαφρώς υψηλότερο ποσό την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 0,5% σε ποσοστό και 0,025 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 1,8 εκατοστιαία μονάδα το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο του 1,3 εκατ. περίπου ευρώ έναντι μεικτών κερδών σχεδόν 1,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+7,1% ή +0,08 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους ανήλθε σε 25,8%, από 24% το 2014.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, διαμορφώθηκαν το 2015 σε 0,73 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,9% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,46 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (9,2% των εσόδων), ενισχυμένα κατά 60,7%, καθώς οι δαπάνες διάθεσης (0,33 εκατ. ευρώ) συρρικνώθηκαν κατά 19%, ενώ οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας (0,32 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 20,3%.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,09 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα μόλις 11.000 ευρώ (14.000 ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,63 εκατ. ευρώ (έναντι 0,37 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,46 εκατ. ευρώ (έναντι 0,28 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), ενισχυμένων κατά 69,8% και 63,8%, αντιστοίχως. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν 0,72 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 19,1% και 14%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 12,8% και τα καθαρά κέρδη το 9,4%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 18,2%, έναντι 12,4% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 4 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 9,8%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 0,6 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 3,4 εκατ. ευρώ (3,2 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 84% (87,3% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία είχε τραπεζικές υποχρεώσεις, βραχυπρόθεσμες στο σύνολό τους, ύψους 60.000 ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 40%. Παρουσίαζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (άνω των 2,9 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,3 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (σχεδόν 0,6 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,6 εκατ. ευρώ (0,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014), κατατεθειμένα κατά 14% σε ελληνικές τράπεζες και κατά 86% σε τράπεζες του εξωτερικού. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβάνονταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,06 εκατ. περίπου ευρώ, που είχαν δοθεί για απόκτηση παγίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 1 εκατ. ευρώ, έναντι 0,95 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι πάγιες επενδύσεις της στη διάρκεια του 2015 απορρόφησαν 0,16 εκατ. ευρώ.

Η Δ. Σούρης & Σία έχει πρόεδρο την Κωνσταντίνα Σούρη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Νομικό της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 26 εργαζόμενους, έναντι επίσης 26 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,82 εκατ. ευρώ, έναντι 0,83 εκατ. ευρώ το 2014. Διαθέτει στους μετόχους της και τα διοικητικά-διευθυντικά στελέχη της, από τα κέρδη του 2015, μέρισμα και αμοιβές ύψους 0,40 εκατ. ευρώ (0,28 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο ποσό από τα κέρδη του 2014). Στη διάρκεια της χρήσης χορήγησε σε διοικητικά-διευθυντικά στελέχη της αμοιβές 0,13 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 28.115 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 24.230 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 17.770 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας χρωστικών και συναφών υλών ΣΟΥΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 57 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 5,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10% των πωλήσεων και το 11,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 3,25 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,7% των πωλήσεων και το 10,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 2,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,9% των πωλήσεων και το 7,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα 11 αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 4,8 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,45 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΟΥΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

www.inr.gr, 27 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS