inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε πορεία ανάκαμψης η βιομηχανία ηλεκτρολογικού υλικού ΕλέμκοΙσχυρότερα οικονομικά μεγέθη, από εκείνα της οικονομικής χρήσης του 2015, αναμένεται να παρουσιάσει για το 2016 η βιομηχανία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Ελέμκο Δ. Ν. Κόκκινος.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1973 και μετατράπηκε σε Α.Ε. το 1991, Εδρεύει και έχεις τις εγκαταστάσεις της στη Μεταμόρφωση Αττικής. Εχει εξειδικευτεί στην κατασκευή και ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων αντικερευνικής προστασίας. Γενικότερα, ασχολείται με την κατασκευή, εισαγωγή και εμπορία αλεξικέραυνων υλικών γειώσεων και απαγωγών υπερτάσεων, οργάνων ηλεκτρικών μετρήσεων και σχετικού λογισμικού. Επίσης, με μελέτες και εγκαταστάσεις γειώσεων, αντικεραυνικής προστασίας και προστασίας από υπερτάσεις. Διαθέτει τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) και εργαστήριο δοκιμών υψηλών τάσεων κεραυνικών και κρουστικών ρευμάτων. Παρέχει υπηρεσίες μετρήσεων ηλεκτρικών μεγεθών και θωράκισης ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Αντιπροσωπεύει συναφή προϊόντα μιας γαλλικής και μιας ιταλικής εταιρείας στην ελληνική αγορά. Συνολικά, παράγει και διαθέτει 26 διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, που απευθύνονται κυρίως στον κατασκευαστικό, τον ενεργειακό, τον τηλεπικοινωνιακό και τον βιομηχανικό τομέα. Διαθέτει υποκαταστήματα στη Θήβα Βοιωτίας και τη Θεσσαλονίκη.

Συγχρόνως, εξάγει περί το 40% των προϊόντων της σε 25 περίπου χώρες, μεταξύ των οποίων η Αίγυπτος, η Σαουδαική Αραβία, η Γερμανία, οι ΗΠΑ, το Καμερούν, η Νιγηρία, η Ελβετία, η Ιορδανία, η Βρετανία, το Κουβέιτ, η Σομαλία και η Χιλή.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ στις αρχές του 2017, η εταιρεία το 2015 παρουσίασε αύξηση των πωλήσεών της, έπειτα από μία διετία πτώσης τους. Επίσης, επανήλθε σε θετικά οικονομικά αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων, έναντι αρνητικών το 2014.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 25ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδα της Ελέμκο το 2015 ανήλθαν σε 5,4 εκατ. περίπου ευρώ, από 5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 6,9% σε ποσοστό και 0,35 εκατ. ευρώ σε αξία.

Κυρίως λόγω σμίκρυνσης του κόστους εργασίας, η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 4,8 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο του 1,6 εκατ. περίπου ευρώ έναντι μεικτών κερδών άνω του 1,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+27,7% ή +0,35 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους ανήλθε σε 29,5%, από 24,7% το 2014.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, διαμορφώθηκαν το 2015 σε 0,35 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,4% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων ζημιών άνω του 0,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-8,2% των εσόδων), βελτιωμένα κατά 0,8 εκατ. περίπου ευρώ, καθώς οι δαπάνες διάθεσης (0,8 εκατ. ευρώ) συρρικνώθηκαν κατά 24,6%, ενώ οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας (0,6 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 27%.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν, συγχρόνως, με αποσβέσεις 0,14 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα μόλις 3.000 ευρώ (2.000 ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,21 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 0,61 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,20 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών επίσης 0,61 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο). Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν 0,34 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 4,7% και 4,6%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 3,8% και τα καθαρά κέρδη το 3,7%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 6,4%, έναντι -8,1% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 5,4 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 5,5%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαια της Ελέμκο στις 31.12.2015 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 0,6 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 4,45 εκατ. ευρώ (4,25 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 82,9% (83,5% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία είχε μηδενικές τραπεζικές υποχρεώσεις. Παρουσίαζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (άνω των 4,3 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,5 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (άνω του 0,8 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,1 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβάνονταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,08 εκατ. περίπου ευρώ, που είχαν δοθεί για απόκτηση παγίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 1 εκατ. ευρώ, έναντι 1,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι πάγιες επενδύσεις της στη διάρκεια των χρήσεων 2014-2015 απορρόφησαν 0,20 εκατ. ευρώ.

Η Ελέμκο έχει πρόεδρο την Ευαγγελία Τζανιδάκη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δ. Κόκκινο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 37 εργαζόμενους, έναντι 39 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,24 εκατ. ευρώ, έναντι 1,53 εκατ. ευρώ το 2014. Διαθέτει στους μετόχους της, από τα κέρδη του 2015, μέρισμα ύψους 0,16 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της ΕΛΕΜΚΟ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 64,3 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 4,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,6% των πωλήσεων και το 7,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3% των πωλήσεων και το 4,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 1,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,1% των πωλήσεων και το 3,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα 11 αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 4,05 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 8,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2012. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2012, ενώ τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2014. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 3,6 εκατ. ευρώ.

Για τη χρήση 2016 η Ελέμκο προεξοφλούσε, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική της έκθεση, ότι το 2016 ήταν χρονιά περαιτέρω ανάπτυξής της. Βρίσκεται συνεχώς σε αναζήτηση νέων εφαρμογών για τα προϊόντα της και νέων προϊόντων. Τους τελευταίους μήνες παρουσίασε σύστημα ολοκληρωμένης αντικεραυνικής προστασίας για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΛΕΜΚΟ Δ. Ν. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

www.inr.gr, 27 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS