inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σταθερά κερδοφόρος η βιομηχανία ζωοτροφών και αλεύρων ΧρηστίδηςΣταθερά κερδοφόρος και με προοπτικές περαιτέρω διεύρυνσης των εσόδων της, καθώς επεκτείνει τις δραστηριότητές της, εμφανίζεται η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία Χρηστίδης, οι πωλήσεις της οποίας προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από την παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών και αλεύρων.

Τα πρώτα βήματα της οικογένειας των ιδρυτών της στην αγορά των αλεύρων χρονολογούνται από το 1926, με τη δημιουργία στον νομό Κοζάνης ενός πρώτου πετρόμυλου που το 1950 αντικαταστάθηκε από μηχανοκίνητο αλευρόμυλο. Δεύτερος κυλινδρόμυλος εγκαταστάθηκε το 1959, που με τη σειρά του αντικαταστάθηκε από άλλον, σύγχρονο, το 1979. Νέα, πιο σύγχρονη πια μονάδα παραγωγής αλεύρων, αποτελεί από το 2012 τη μία από τις κύριες δραστηριότητες της ανώνυμης εταιρείας που συστάθηκε το 2001 στην πόλη της Πτολεμαΐδας, με την επωνυμία Χρηστίδης Α.Ε.

Η επιχείρηση εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στο 2ο χλμ. της οδού Πτολεμαΐδας-Κοζάνης. Εκτός των αλεύρων, παράγει και εμπορεύεται ζωοτροφές, κυρίως για οικόσιτα ζώα. Συγχρόνως, ασχολείται με την ξήρανση και την εμπορία δημητριακών, μεταξύ άλλων και ηλιόσπορου για την τροφοδοσία μονάδας βιοκαυσίμων. Επίσης, από το 2003 λειτουργεί γεωπονικό κατάστημα στην πόλη της Πτολεμαΐδας, όπου διαθέτει και δική της αρτοποιητική μονάδα. Υλοποιεί πρόγραμμα συμβολαιακής γεωργίας. Εξάγει προϊόντα της στην π.Γ.Δ.Μ.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ στα τέλη του 2016, η εταιρεία το 2015 παρουσίασε αύξηση των πωλήσεών της για δεύτερο συνεχόμενο έτος. Επίσης, διεύρυνε σημαντικά την κερδοφορία της, σε επίπεδα που αναλογούν σε υψηλή αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 14ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδα της Χρηστίδης το 2015 ανήλθαν σε 5,6 εκατ. περίπου ευρώ, από 4,8 εκατ. περίπου ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 17,2% σε ποσοστό και 0,8 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 4,8 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο του 1,45 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών της τάξεως του 1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+44,1% ή +0,4 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους εκτοξεύτηκε στο 25,9%, από 21,1% το 2014.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, διαμορφώθηκαν το 2015 σε σχεδόν 1,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 19,5% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,75 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (15,7% των εσόδων), ενισχυμένα κατά 46,2%, παρά το γεγονός ότι τα λοιπά έσοδα και έκτακτα κέρδη ήταν ασθενέστερα, συγκρινόμενα με το 2014.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,26 εκατ. ευρώ (επίσης 0,26 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,83 εκατ. ευρώ (έναντι 0,49 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,59 εκατ. ευρώ (έναντι 0,36 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), ενισχυμένων κατά 70,4% και 64,1%, αντιστοίχως. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,1 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 23,3% και 16,5%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 14,8% και τα καθαρά κέρδη το 10,5%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 22,7%, έναντι 16,1% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 4,8 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,4%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 3,8 εκατ. ευρώ (3,3 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 79,4% (70,7% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία δε βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις. Είχε διαθέσιμο υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (άνω των 2,5 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,5 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (σχεδόν 1 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,5 εκατ. ευρώ (0,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 2,2 εκατ. ευρώ, έναντι 2,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι πάγιες επενδύσεις της το 2015 απορρόφησαν 65.000 ευρώ.

Η Χρηστίδης έχει πρόεδρο τον Ιω. Χρηστίδη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Θεμ. Χρηστίδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 12 εργαζόμενους, έναντι 10 το 2014. Χορήγησε στους μετόχους της μέρισμα 0,06 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούν σε 91.000 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 69.000 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 48.835 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ζωοτροφών και αλεύρων ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 34,75 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 4,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13% των πωλήσεων και το 13,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 2,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,3% των πωλήσεων και το 14,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 2,05 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,9% των πωλήσεων και το 10,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα 11 αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 4,65 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 5,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2012. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,6 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2015. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως του 1,4 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ - ΑΛΕΥΡΑ

www.inr.gr, 27 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS