inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Με «όπλο» τα οικολογικά προϊόντα της αντιστέκεται στην κρίση η χρωματουργία ΒέχρωΕνισχύει την παραγωγικότητά της και αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τα οικολογικά προϊόντα της η βιομηχανία οικοδομικών χρωμάτων και βερνικιών Βέχρω, η οποία το 2016 ήταν πρώτη στην Ελλάδα σε πωλήσεις και πιστοποιήσεις οικολογικών χρωμάτων, μεταξύ των επιχειρήσεων του τομέα, καθώς 84 προϊόντα της έφεραν το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1948. Περιήλθε το 1981 υπό τον έλεγχο της οικογένειας Χατζηνικόλα, που την ελέγχει ακόμη, μετά από εξαγορά του πλειοψηφικού μεριδίου που είχε αποκτήσει η γαλλική βιομηχανία Societe Francaise Duco το 1963. Το 1979 κατασκεύασε εργοστάσιο στην Πέτρα Βοιωτίας, το οποίο περιλαμβάνει πλέον στεγασμένους χώρους 9.000 τ.μ. σε οικόπεδο έκτασης 26 στρεμμάτων, μετά από επέκταση και διπλασιασμό της παραγωγικής του δυναμικότητας, με παράλληλη αυτοματοποίηση πολλών παραγωγικών διαδικασιών, το 1999. Στράφηκε στην παραγωγή οικολογικών χρωμάτων το 2002 και το 2010 πιστοποιήθηκε πρώτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις οικολογικές ιδιότητες χρωμάτων της για εξωτερικές επιφάνειες. Το 2012 σύναψε συμφωνία εμπορικής συνεργασίας και παραγωγής χρωμάτων για λογαριασμό της εμπορικής αλυσίδας «Praktiker». Το 2013 έλαβε βραβείο καινοτομίας για το προϊόν της «Smaltoplast Silk».

Τα προϊόντα της φέρουν κυρίως τις εμπορικές επωνυμίες «Smaltoplast», «Smaltox», «Smaltoxyl», «Isolor», «Chief», «Gumilac» και «Bondfix Quartz», υπό το κοινό σήμα «Vevhro Colors». Διατηρεί στην Αθήνα την έδρα και τα κεντρικά γραφεία της. Εχει κεντρικούς αποθηκευτικούς χώρους στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής. Θυγατρική της, με συναφές αντικείμενο, είναι η εταιρεία ΧΡΩΜΟ.

Η Βέχρω εξάγει χρώματα και βερνίκια που ανέρχονται στο 10% περίπου της παραγωγής της στις χώρες Αλβανία, Βουλγαρία, Γερμανία, Κύπρος, Πολωνία και Ρουμανία.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ στα τέλη του 2016, η εταιρεία το 2015 κατέγραψε πωλήσεις με ανοδικό πρόσημο. Επίσης, διεύρυνε την κερδοφορία της, ιδιαιτέρως τη λειτουργική προ εκτάκτων δαπανών και εσόδων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 63ο ισολογισμό της, τα έσοδα της Βέχρω το 2015 ανήλθαν σε 16,25 εκατ. περίπου ευρώ, από 16,1 εκατ. περίπου ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 0,8% σε ποσοστό και 0,1 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία. Το 90,9% των εσόδων της (14,8 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 9,1% (1,4 εκατ. περίπου ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες και παρεπόμενες ασχολίες. Επίσης, το 91,8% των εσόδων της (14,9 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις, καθώς το υπόλοιπο 8,2% (1,3 εκατ. περίπου ευρώ) αντλήθηκε από πωλήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες. Το 10,2% εξάλλου (1,65 εκατ. ευρώ) αφορούσε πωλήσεις στη θυγατρική της εταιρεία.

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά δυο εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 5,8 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών της τάξεως των 5,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+6,9% ή +0,4 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους ανήλθε στο 35,9%, από 33,9% το 2014.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, διαμορφώθηκαν το 2015 σε 1,6 εκατ. περίπου ευρώ, ίσα προς το 10% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών άνω του 1,55 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (9,7% των εσόδων), ενισχυμένα κατά 4,6%. Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων, ήταν ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 24,6%. Οι λογαριασμοί έκτακτων εσόδων και εξόδων περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, απομείωση περιουσιακών στοιχείων 0,5 εκατ. περίπου ευρώ, που αφορούσε πρόβλεψη ζημιών από επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις. Οι συνολικές δαπάνες διοίκησης και διάθεσης (σχεδόν 4 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 0,2%.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν, εξάλλου, με αποσβέσεις 0,2 εκατ. ευρώ (σχεδόν 0,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,55 εκατ. ευρώ (άνω του 0,6 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,89 εκατ. ευρώ (έναντι 0,80 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,51 εκατ. ευρώ (έναντι 0,50 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), ενισχυμένων κατά 10,3% και 2%, αντιστοίχως. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,1 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 14,9% και 8,5%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 5,5% και τα καθαρά κέρδη το 3,1%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 9,6%, έναντι 9,5% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 16,9 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,6%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,2 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 6 εκατ. ευρώ (5,9 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 35,7% (36% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες, ύψους 6,6 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 15,1%, που αντιπροσωπεύουν το 39% του παθητικού της. Είχε μάλλον ικανοποιητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (13,7 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,2 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (σχεδόν 10,45 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 3,5 εκατ. ευρώ (3,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση ποσού 0,95 εκατ. περίπου ευρώ, ενώ όφειλε ακόμη να απομειώσει πλήρως την αξία της συμμετοχή της στη θυγατρική της ΧΡΩΜΟ, ύψους 2 εκατ. ευρώ, αν και η εταιρεία θεωρεί ανακτήσιμη την αξία της, λόγω επαναφοράς της θυγατρικής της σε κερδοφορία.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 0,9 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι επίσης 0,9 εκατ. περίπου ευρώ στις 31.12.2014. Οι πάγιες επενδύσεις της το 2015 απορρόφησαν 0,17 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχης δαπάνης 0,19 εκατ. ευρώ το 2014.

Η Βέχρω έχει πρόεδρο τον Ιω. Π. Χατζηνικόλα και διευθύνουσα σύμβουλο την Αικατερίνη Ι. Χατζηνικόλα της οικογένειας των μετόχων της. Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 110 εργαζόμενους, έναντι 108 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,43 εκατ. ευρώ, έναντι 2,55 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Επίσης, για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,17 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,17 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Από τα κέρδη της χρήσης 2014 διέθεσε το 2015 στους μετόχους της μέρισμα 0,35 εκατ. ευρώ. Από τα κέρδη της χρήσης 2015 διέθεσε στους μετόχους μέρισμα 0,25 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούν σε 14.810 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 8.055 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 4.620 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις της χρωματουργίας ΒΕΧΡΩ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 206,2 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 19,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,4% των πωλήσεων και το 10% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 8,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,3% των πωλήσεων και το 15% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 4,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,3% των πωλήσεων και το 8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα 11 αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 13,2 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 23,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,9 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2007. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 17,45 εκατ. ευρώ.

Δηλώνει ότι κατά το 2015 διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, λαμβανομένης υπόψη της μείωσης που παρουσίασε η ζήτηση για προϊόντα του τομέα της. Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική της έκθεση, η πορεία της το 2016 θα ήταν «αρκετά καλή». Είχε θέσει στόχους την αύξηση της παραγωγικότητας της μονάδας της, σε συνδυασμό με την τελειοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών.

Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τη θυγατρική της, είχε αναφέρει για το 2014 ενοποιημένες πωλήσεις 16,4 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη μετά τους φόρους 0,5 εκατ. περίπου ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΕΧΡΩ

www.inr.gr, 30 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS