inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ενισχύει τη θέση της στην αγορά της ρετσίνας η οινοποιία Αφοί ΓεωργιάδηΑισιόδοξη για τη μελλοντική της πορεία, παρά την επιβολή του νέου Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα οινικά προϊόντα, δηλώνει η μακεδονική οινοποιητική βιομηχανία Αφοί Γεωργιάδη.

Τα πρώτα βήματα της οικογένειας των ιδρυτών της στην αγορά των ποτών χρονολογούνται από τα μέσα της δεκαετίας του 1940, οπότε δημιούργησε στη Θεσσαλονίκη ένα πρώτο εργοστάσιο αναψυκτικών με το σήμα «Αλφα», οίνων και ρετσίνας. Με την πάροδο του χρόνου η επιχείρηση εκείνη αφιερώθηκε στον τομέα της ρετσίνας, δίνοντάς της το όνομα «Γεωργιάδη». Ελαβε νέα εταιρική μορφή το 1993 και μετατράπηκε σε Α.Ε. το 1998.

Εδρεύει και διαθέτει τις βιομηχανικές της εγκαταστάσεις στο Κάτω Σχολάρι της Επανομής Θεσσαλονίκης, στο 24ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανιών. Παράγει κυρίως ρετσίνα, διατηρώντας και την παραδοσιακή γυάλινη συσκευασία καραφάκι. Από το 2008 παράγει και διαθέτει συλλογή οίνων με το σήμα «Αμπελήσιους». Τα προϊόντα της φέρουν τα εμπορικά σήματα «Χρυσή Ρετσίνα», «Αμπελήσιους», «Γεωργιάδη», «Ρετσίνα Καραφάκι». Διαθέτει αμπελώνες στο Λάκκωμα Χαλκιδικής. Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές στις χώρες Γερμανία, Κύπρος, Ολλανδία, Βέλγιο, Αυστρία και ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ στα τέλη του 2016, η εταιρεία το 2015 παρουσίασε αύξηση των πωλήσεών της για τρίτο συνεχόμενο έτος. Επίσης, διεύρυνε σημαντικά την κερδοφορία της, σε επίπεδα που αναλογούν σε υψηλή αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 17ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδα της Αφοί Γεωργιάδη το 2015 ανήλθαν σε 2,75 εκατ. περίπου ευρώ, από 2,45 εκατ. περίπου ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 11,8% σε ποσοστό και 0,3 εκατ. ευρώ σε αξία. Το σύνολο των εσόδων της προήλθε από ιδιοπαραγόμενα οινικά προϊόντα. Η αύξηση επιτεύχθηκε κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, μετά την αναγγελία της επιβολής ΕΦΚ στα οινικά προϊόντα από 1.1.2016.

Η επιχείρηση συμπίεσε κατά μία σχεδόν εκατοστιαία μονάδα το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο του 0,9 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι μεικτών κερδών της τάξεως του 0,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+9,5% ή +0,01 εκατ. περίπου ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους περιορίστηκε στο 31,8%, από 32,5% το 2014.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, διαμορφώθηκαν το 2015 σε σχεδόν 0,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 17,8% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,25 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (10,2% των εσόδων), ενισχυμένα κατά 95,6%, καθώς οι δαπάνες διάθεσης των προϊόντων συρρικνώθηκαν κατά 40,8%.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,04 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,45 εκατ. ευρώ (έναντι 0,22 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,32 εκατ. ευρώ (έναντι 0,16 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), ενισχυμένων κατά 105,9% και 96,9%, αντιστοίχως. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,5 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 24,8% και 17,6%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 16,4% και τα καθαρά κέρδη το 11,6%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 20,3%, έναντι 10,8% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 2,4 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,4%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 2 εκατ. περίπου ευρώ (1,65 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 82,1% (71,2% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία δεν βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις. Είχε διαθέσιμο υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (άνω του 1,7 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,3 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (σχεδόν 0,4 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,7 εκατ. ευρώ (0,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 0,7 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι πάγιες επενδύσεις της το 2015 απορρόφησαν 65.000 ευρώ.

Η οινοποιία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Γεωργιάδη και αντιπρόεδρο τον Αντ. Γεωργιάδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 11 εργαζόμενους, έναντι επίσης 11 το 2014, λαμβανομένων υπόψη και εργατών και υπαλλήλων τους οποίους μισθώνει από εταιρείες μίσθωσης προσωπικού για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις ανάγκες της. Από τα κέρδη της χρήσης 2014 είχε διαθέσει το 2015 στους μετόχους της μέρισμα 0,11 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2015 αντιστοιχούν σε 44.455 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 41.000 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 29.000 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις της οινοποιητικής βιομηχανίας ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 20,3 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 2,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12% των πωλήσεων και το 11,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,5% των πωλήσεων και το 11,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη άνω του 1,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,1% των πωλήσεων και το 8,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα 11 αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 2,1 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 2,75 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,3 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2015. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως του 1,25 εκατ. ευρώ.

Δηλώνει ότι οι επιδόσεις που σημείωσε κατά το 2015, παρά τη μείωση της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτικού κοινού, επιτρέπουν αισιοδοξία για την εξέλιξη των εργασιών της. Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική της έκθεση, ανέμενε ότι το 2016 θα ήταν έτος σταθεροποίησης, αν όχι και ανοδικής πορείας των πωλήσεών της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ

www.inr.gr, 30 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS