inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σταθερά κερδοφόρος η βιομηχανία μεταλλικών εξαρτημάτων ΔιγενήςΣχηματάρι Βοιωτίας, όπου και εδρεύει, έχει κατασκευάσει βιομηχανική μονάδα με στεγασμένους χώρους 3.700 τ.μ., που περιβάλλεται από ακάλυπτους χώρους 44.000 τ.μ. Εφοδίασε τη μονάδα με γαλβανιστήρια για την επιμετάλλωση των εξαρτημάτων που παράγει.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ στα τέλη του 2016, η εταιρεία το 2015 παρουσίασε υψηλή διψήφια ποσοστιαία μείωση των πωλήσεών της, για δεύτερο συνεχόμενο έτος. Ωστόσο, διατήρησε σε υψηλά επίπεδα την κερδοφορία της, ενδυναμώνοντας τα περιθώρια κέρδους της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 8ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδα της Διγενής το 2015 συμπιέστηκαν σε 4,3 εκατ. περίπου ευρώ, από 5,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 20,3% σε ποσοστό και 1,1 εκατ. ευρώ σε αξία.

Παρά ταύτα, η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 19,5 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 2 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών της τάξεως του 1,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+36,6% ή +0,54 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους εκτοξεύτηκε στο 46,8%, από 27,3% το 2014.

Αντιθέτως, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, διαμορφώθηκαν το 2015 σε σχεδόν 1,55 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 35,9% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (32,1% των εσόδων), αποδυναμωμένα κατά 11,1%. Εξαιρουμένων όμως των έκτακτων εσόδων και εξόδων, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 2 εκατ. περίπου ευρώ, ενισχυμένα κατά 38,1%. Οι λογαριασμοί έκτακτων εσόδων και εξόδων περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, απομείωση περιουσιακών στοιχείων 0,13 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ το 2014), λοιπά έξοδα και ζημιές 0,58 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ το 2014) και λοιπά έσοδα και κέρδη 0,29 εκατ. ευρώ (0,54 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν, εξάλλου, με αποσβέσεις 0,10 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 1,48 εκατ. ευρώ (έναντι 1,68 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 1,10 εκατ. ευρώ (έναντι 1,29 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), μειωμένων κατά 11,9% και 14,8%, αντιστοίχως. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,58 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 11,7% και 8,7%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 34,3% και τα καθαρά κέρδη το 25,5%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 11,5%, έναντι 13,6% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 13,4 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 5%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,2 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 13,2 εκατ. ευρώ (12,1 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 98,3% (94,6% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2015 η εταιρεία δεν βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις. Είχε διαθέσιμο πολύ υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (σχεδόν 12,4 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 12,2 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (σχεδόν 0,1 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 5,7 εκατ. ευρώ (5,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014), κατατεθειμένα κατά 25% σε ελληνικές τράπεζες και κατά 75% σε τράπεζες του εξωτερικού. Στις απαιτήσεις της περιλαμβανόταν απαίτηση 2,4 εκατ. ευρώ από αλλοδαπή εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 1 εκατ. ευρώ, έναντι 0,95 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι πάγιες επενδύσεις της το 2015 απορρόφησαν 0,18 εκατ. ευρώ, έναντι 0,04 εκατ. ευρώ το 2014. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβάνονταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,09 εκατ. ευρώ, από καταβληθείσες επιχορηγήσεις για απόκτηση παγίων.

Η Διγενής έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ν. Διγενή της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 10 εργαζόμενους, έναντι 11 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,15 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,15 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων διέθεσε το 2016 στους μετόχους μέρισμα 2 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της χρήσης 2015 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούν σε 154.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 147.800 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 109.600 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας μεταλλικών κατασκευών και εξαρτημάτων ΔΙΓΕΝΗΣ τη χρονική περίοδο 2008-2015, δηλαδή στο διάστημα των οκτώ αυτών ετών που λειτουργεί με την τρέχουσα νομική μορφή της, ανήλθαν σε 50,4 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 14 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 27,7% των πωλήσεων και το 17,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη επίσης 14 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 27,7% των πωλήσεων και το 19,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 10,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 20,8% των πωλήσεων και το 14,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα οκτώ αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 14,75 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις οκτώ εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2010. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,7 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2010. Οι πωλήσεις της το 2008 ήταν της τάξεως των 7,2 εκατ. ευρώ.

Δεν είχε αποδεχθεί φορολογικό έλεγχο ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τις χρήσεις 2010-2014 και υπόκειται στην επιβολή σχετικού προστίμου.

Δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις επενδύσεις της, αποσκοπώντας στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των μηχανολογικών της εγκαταστάσεων, τη βελτίωση της ποιότητας των υφιστάμενων προϊόντων της και την παραγωγή νέων, αρίστης ποιότητας προϊόντων. Εστιάζει, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική της έκθεση, στη μείωση των επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων και την πραγματοποίηση ασφαλών, κατά το δυνατόν, πωλήσεων. Θεωρεί ότι κατά το 2015 διασφάλισε τα «κεκτημένα» προηγούμενων χρόνων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΔΙΓΕΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

www.inr.gr, 30 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS