inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μπύρος Ελληνικά Μάρμαρα: Υψηλή κερδοφορία και το 2016Υψηλή κερδοφορία, αντίστοιχη τουλάχιστον εκείνης που σημείωσε το 2015, αναμένεται να παρουσιάσει για την οικονομική χρήση 2016 η δραμινή και εξαγωγική, κατά βάση, βιομηχανία λατόμευσης και επεξεργασίας μαρμάρων Μπύρος Ελληνικά Μάρμαρα.

Πρόκειται για την εταιρεία που έως τον Αύγουστο του 2016 έφερε την επωνυμία Δωρικά Μάρμαρα. Στη διάρκεια του έτους απορρόφησε τις τρεις συγγενικές ως προς τον ιδιοκτήτη τους ομοειδείς ετερόρρυθμες επιχειρήσεις Ι. Μπύρος - Κ. Πάππος & Σία με τον διακριτικό τίτλο Λευκά Μάρμαρα Πύργων, Ι. Μπύρος - Φ. Παΐσιος - Γ .Κορομπέλης & Σία με τον διακριτικό τίτλο Λευκά Μάρμαρα Ελλάδος και Ι. Μπύρος & Σία με τον διακριτικό τίτλο Μπάυρον και έλαβε τη νέα επωνυμία της. Συγχρόνως, συμφώνησε να μεταβιβάσουν οι μέτοχοί της το 50% των μετοχών της στην ομοειδή βιομηχανία Marmor SG, αντί ποσού 4,5 εκατ. ευρώ.

Ιδρύθηκε το 1987 στη Ναύπακτο του νομού Αιτωλοακαρνανίας και το 1997 δημιούργησε δεύτερη βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας όγκων, ογκοξοφάρων και ξοφαριών μαρμάρου στη Βιομηχανική Περιοχή της Δράμας, αποκτώντας παράλληλα, στην περιοχή, λατομεία λευκού και ημίλευκου μαρμάρου. Είναι κάτοχος, μεταξύ άλλων, λατομείου λευκού δολομιτικού μαρμάρου στη θέση Πύργοι Δράμας. Το 2005 εγκατέστησε στη βιομηχανική μονάδα της Δράμας νέον εξοπλισμό. Διαθέτει ξεχωριστούς αποθηκευτικούς χώρους στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας και στον Ξηροπόταμο Δράμας. Από το 1997 είναι Α.Ε. και εδρεύει πλέον στη Δράμα.

Εξάγει κυρίως επεξεργασμένα μάρμαρα στις χώρες Κίνα, Σιγκαπούρη, Βραζιλία, Κύπρος, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Νότια Κορέα. Οφείλει το μέγιστο μέρος των εσόδων της, ακόμη και περισσότερο απ' το 95%, στις εξαγωγικές της δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ στα τέλη του 2016, η επιχείρηση το 2015 παρουσίασε, με τη νέα εταιρική δομή της, πολλαπλάσιες πωλήσεις από εκείνες που είχε αναφέρει το 2014 η εταιρεία Δωρικά Μάρμαρα. Επίσης, σημείωσε υψηλή κερδοφορία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 18ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδα της Μπύρος Ελληνικά Μάρμαρα, όπως ονομάζεται πλέον η επιχείρηση, το 2015 ανήλθαν σε 15,9 εκατ. περίπου ευρώ, από 3,8 εκατ. περίπου ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 314,8% σε ποσοστό και 12,1 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 18,5 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 6,5 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών της τάξεως του 0,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+657,6% ή +5,7 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους εκτοξεύτηκε στο 40,9%, από 22,4% το 2014.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, διαμορφώθηκαν το 2015 σε 2,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 17,8% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (15,4% των εσόδων), ενισχυμένα κατά 378,2%. Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων, ήταν ύψους 4,9 εκατ. ευρώ. Οι λογαριασμοί έκτακτων εσόδων και εξόδων περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, λοιπά έξοδα και μη επαναλαμβανόμενες ζημιές ύψους 2,1 εκατ. περίπου ευρώ.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν, εξάλλου, με αποσβέσεις 0,32 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,56 εκατ. ευρώ (άνω του 0,32 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 1,96 εκατ. ευρώ (έναντι 0,13 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,78 εκατ. ευρώ (έναντι 0,09 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), πολλαπλάσιων δηλαδή εκείνων της χρήσης 2014. Προφανώς, ο συντελεστής φορολόγησης ήταν υψηλός λόγω φορολογικών βαρών του παρελθόντος. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,28 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 62,3% και 24,6%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 12,3% και τα καθαρά κέρδη το 4,9%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 19,6%, έναντι 4,6% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 14,4 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 13,2%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 3 εκατ. ευρώ (3,3 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 20,6% (26,1% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2015 η βιομηχανία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις κατά 30,9% βραχυπρόθεσμες και συνολικού ύψους 4,1 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 14,9%. Είχε διαθέσιμο σημαντικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (άνω των 11,3 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,8 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (8,45 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 2 εκατ. ευρώ (1,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014). Για εξασφάλιση δανείων είχε εγγραφεί σε ακίνητά της προσημείωση υποθήκης 2,4 εκατ. ευρώ. Επίσης, είχε παρασχεθεί πλασματικό ενέχυρο επί του μηχανολογικού της εξοπλισμού για ποσό 0,85 εκατ. ευρώ και είχαν ενεχυριαστεί καταθέσεις 0,2 εκατ. περίπου ευρώ. Για δάνεια ποσού 3,1 εκατ. ευρώ είχε παράσχει εγγύηση, σε ποσοστό 80%, το Ελληνικό Δημόσιο.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 3 εκατ. ευρώ, έναντι 2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Οι πάγιες επενδύσεις της το 2015 απορρόφησαν 65.000 ευρώ. Η Μπύρος Ελληνικά Μάρμαρα έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Μ. Μπύρο εκ μέρους των ιδρυτών και παλαιών μετόχων της και αντιπρόεδρο τον Ιω. Α. Αντωνιάδη εκ μέρους της Marmor SG. Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 57 εργαζόμενους, έναντι 50 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,02 εκατ. ευρώ, έναντι 0,85 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2015 αντιστοιχούν σε 49.655 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο μετά την αφαίρεση των έκτακτων εξόδων και εσόδων και σε 85.965 ευρώ ανά εργαζόμενο πριν από αυτή. Τα κέρδη προ φόρων αντιστοιχούν σε 34.455 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φορολογικές δαπάνες σε 13.615 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών που περιλαμβάνουν κατά βάση τα αποτελέσματα της εταιρείας ΔΩΡΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ πριν από την απορρόφηση συγγενικών επιχειρήσεων και τη μετονομασία της, ανήλθαν σε 54,2 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 9,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 17,2% των πωλήσεων και το 9,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,3% των πωλήσεων και το 14,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 2,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,9% των πωλήσεων και το 7,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα 11 αυτά χρόνια ήταν κέρδη άνω των 5,6 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 15,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,3 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2010. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως του 1,4 εκατ. ευρώ.

Δηλώνει αισιόδοξη για τη μελλοντική της πορεία. Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική της έκθεση, το 2016 θα ήταν εξίσου κερδοφόρο με το 2015.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ

www.inr.gr, 30 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS