inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε κερδοφόρα αποτελέσματα επανήλθε, κατά τη χρήση 2015-2016, η αγροτική βιομηχανία Θ. ΧατζηδάκηςΜειωμένες πωλήσεις, αλλά και κερδοφόρο αποτέλεσμα προ φόρων και μετά φόρων, έναντι αρνητικών αποτελεσμάτων την προηγούμενη οικονομική χρήση, κατέγραψε τη χρήση Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 η θεσσαλική αγροτική βιομηχανία διαλογής και συσκευασίας νωπών φρούτων Θ. Χατζηδάκης.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1990 και σε πρώτη φάση ασχολήθηκε με το χονδρικό εμπόριο φρούτων. Το 1995 μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία και εφοδιάστηκε με εγκαταστάσεις συσκευασίας των φρούτων. Εδρεύει στον Τύρναβο του νομού Λάρισας, στο ύψος του 15ου χλμ. της οδού Λάρισας-Τυρνάβου, όπου διαθέτει διαλογητήριο και συσκευαστήριο φρούτων με τρεις ηλεκτρονικούς ταξινομητές, καθώς και ψυκτικούς θαλάμους μακράς αποθήκευσης και συνολικής χωρητικότητας 8.000 τόνων. Συνήθως τυποποιεί ετησίως περί τους 10.000-11.000 τόνους φρούτων που προμηθεύεται από καλλιεργητές των νομών Λάρισας, Καστοριάς, Κοζάνης, Ημαθίας και Πιερίας.

Συγκεντρώνει και συσκευάζει, χρησιμοποιώντας το σήμα «Chatzidakis», μήλα, αχλάδια, ροδάκινα, ακτινίδια, κεράσια, σταφύλια, βανίλιες, νεκταρίνια, βερίκοκα, καθώς και κάστανα. Εξάγει το 20% περίπου των τυποποιημένων προϊόντων στις χώρες Αίγυπτος, Αλβανία, Γαλλία, Ιράκ, Ρουμανία, Ρωσία και Τουρκία.

Σύμφωνα με τον 20ό ισολογισμό της, την περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016 η Θ. Χατζηδάκης κατέγραψε έσοδα άνω των 7,5 εκατ. ευρώ έναντι σχεδόν 7,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 1,7% (-0,1 εκατ. περίπου ευρώ).

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 6,8 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο του 1,7 εκατ. περίπου ευρώ έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 1,2 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (+41,3% ή +0,5 εκατ. ευρώ). Ανέβασε τον συντελεστή του μεικτού κέρδους της σε 22,3%, από 15,5% τη χρήση 2014-2015, εξασφαλίζοντας κερδοφόρο τελικό αποτέλεσμα.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, σημείωσαν άνοδο της τάξεως του 305%, ανήλθαν σε 0,46 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 6,1% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 1,5% (0,11 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Η επιρροή των λοιπών εσόδων και εξόδων ήταν αμελητέα.

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,32 εκατ. ευρώ, έναντι 0,25 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένες λόγω νέων επενδύσεων.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων και μετά φόρων 0,14 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών επίσης 0,14 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, που συνιστούν βελτίωση κατά 0,28 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,46 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 3,2%, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων αντιπροσωπεύουν το 1,9%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015-2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 6,7%, έναντι 1,7% τη χρήση 2014-2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 6,9 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 4%.

Για πρώτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Συγχρόνως, προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2014-2015.

Στις 30.6.2016 δεν βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις. Διέθετε αξιοσημείωτο κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (3,2 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,5 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (σχεδόν 1,7 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,3 εκατ. ευρώ (0,45 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση, ποσού 0,4 εκατ. περίπου ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2016 ανέρχονταν σε 4,4 εκατ. ευρώ (4,25 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 63,4% (63,9% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων. Τον Ιούλιο του 2015 είχε αποφασίσει και υλοποίησε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 0,8 εκατ. ευρώ, με κεφαλαιοποίηση καταθέσεων μετόχων της.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2016 ήταν ύψους 3,7 εκατ. ευρώ, έναντι 2,1 εκατ. ευρώ στις 30.6.2015, καθώς στη διάρκεια της χρήσης υλοποίησε πάγιες επενδύσεις 1,1 εκατ. περίπου ευρώ, κυρίως για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβάνονταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,85 εκατ. ευρώ, από καταβληθείσες επιχορηγήσεις για απόκτηση παγίων.

Οι συνολικές πωλήσεις της αγροτικής βιομηχανίας Θ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2004-Ιουνίου 2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 95,2 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 3,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,1% των πωλήσεων και το 5,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν οριακά αρνητικό, με ζημιές ίσες προς το 0,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 0,25 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,3% των πωλήσεων και το 0,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Ωστόσο, το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα 12 αυτά χρόνια ήταν κέρδη της τάξεως των 5,2 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 9,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2008-2009. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,45 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2005-2006, ενώ τις μεγαλύτερες ζημιές, άνω του 0,45 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2004-2005. Οι πωλήσεις της τη χρήση 2004-2005 ήταν της τάξεως των 6,5 εκατ. ευρώ.

Η Θ. Χατζηδάκης έχει πρόεδρο τη Σοφία Χατζηδάκη και αντιπρόεδρο την Αναστασία Χατζηδάκη της οικογένειας των μετόχων και ιδρυτών της. Τη χρήση 2015-2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 14 εργαζόμενους, έναντι επίσης 14 την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2015-2016 αντιστοιχούν σε 33.000 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη προ φόρων και μετά φόρων σε 10.000 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Εκτιμά ότι λόγω και της ενίσχυσης του παραγωγικού της δυναμικού, μετά τις επενδύσεις που πραγματοποίησε, θα επιτύχει και κατά την τρέχουσα χρήση 2016-2017 θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Πιθανολογεί, επίσης, ότι θα αυξήσει τον κύκλο εργασιών της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Θ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

www.inr.gr, 31 Ιανουαρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS